Γνωρίζετε ότι:

  • Δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου μερισμάτων 15% κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων από ημεδαπές εταιρείες με μετόχους αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, με κατοικία εντός της Ε.Ε. Τα παραπάνω εφαρμόζονται εφόσον οι αλλοδαπές εταιρείες - μέτοχοι πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου σε ενδοομιλικές πληρωμές που προβλέπει ο νόμος (όπως, ενδεικτικά, ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 10% που διακρατείται για τουλάχιστον 24 μήνες).

  • Μία αλλοδαπή επιχείρηση μπορεί να έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα όχι μόνο για σκοπούς φόρου εισοδήματος, αλλά και με βάση τη νομοθεσία ΦΠΑ. Για σκοπούς εισοδήματος, η μόνιμη εγκατάσταση επιφέρει φορολόγηση της αλλοδαπής επιχείρησης για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα, με συντελεστή 29%. Κριτήρια για την ύπαρξη αυτής της εγκατάστασης είναι ο καθορισμένος τόπος δραστηριότητας στην Ελλάδα (υποκατάστημα, γραφείο, εργοτάξιο κ.λπ.) ή η αντιπροσώπευση από έναν εξαρτημένο πράκτορα εντός της χώρας, ο οποίος έχει την εξουσία να την δεσμεύει και να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας.

  • Η νομοθεσία ΦΠΑ προβλέπει διαφορετικά κριτήρια για την ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Εφαρμοστικό Κανονισμό 282/2011, που εφαρμόζεται άμεσα στο εσωτερικό της χώρας (χωρίς να είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο μέσω άλλου νόμου), μία αλλοδαπή επιχείρηση που λαμβάνει υπηρεσίες από μία ελληνική επιχείρηση θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση εφόσον η εγκατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από επαρκή βαθμό μονιμότητας και κατάλληλη υποδομή σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που της επιτρέπουν να λαμβάνει και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται για την κάλυψη των αναγκών της. Στην περίπτωση που προκύπτει μόνιμη εγκατάσταση, το τιμολόγιο της ελληνικής επιχείρησης προς την αλλοδαπή θα πρέπει να φέρει ελληνικό ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, Κάθε αλλοδαπή επιχείρηση που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί με έναν μονιμότερο τρόπο στην ελληνική επικράτεια, πρέπει να ελέγχει προσεκτικά κατά πόσον μπορεί να προκύπτει μόνιμη εγκατάσταση είτε για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος είτε για σκοπούς ΦΠΑ.

  • Σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία FATCA υποχρεούται κάθε ίδρυμα καταθέσεων, θεματοφυλακής ή καθορισμένη ασφαλιστική εταιρεία με κατοικία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα. Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται ενδεικτικά κρατικές οντότητες, διεθνείς οργανισμοί, κεντρικές τράπεζες, ορισμένα συνταξιοδοτικά ταμεία, καταπιστεύματα και απαλλασσόμενοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων. Εξαιρούνται, επίσης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τοπική πελατειακή βάση και ιδρύματα αποκλειστικά με λογαριασμούς χαμηλής αξίας που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Επισημαίνεται, ότι η νομοθεσία FATCA αποτελεί σύστημα ανταλλαγής χρηματοοικονομικών στοιχείων και πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την ενημέρωση της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ (IRS) για όλους τους λογαριασμούς των Αμερικανών πολιτών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων χωρών (όπως η Ελλάδα).

  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία FATCA επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις – έως και 1.000 Ευρώ ανά δηλωτέο λογαριασμό και 5.000 Ευρώ ανά παράβαση – βάσει της εσωτερικής μας νομοθεσίας. Επιβάλλεται, επίσης, παρακράτηση φόρου με συντελεστή 30% σε εισοδήματα από ΗΠΑ.

  • Αντίθετες με την ελευθερία εγκατάστασης εντός της Ε.Ε. κρίθηκαν διατάξεις του ολλανδικού δικαίου που δεν επιτρέπουν σε μητρική εταιρεία να εκπέσει φορολογικά δαπάνες τόκων ενδοομιλικού δανείου, εφόσον το δάνειο έχει ληφθεί με σκοπό την εισφορά κεφαλαίου σε θυγατρική άλλου κράτους-μέλους. Αντιθέτως, σύμφωνα την ολλανδική φορολογική νομοθεσία, οι τόκοι αυτοί θα ήταν εκπιπτόμενοι εάν η θυγατρική ήταν, επίσης, ολλανδική εταιρεία. Επιτρέπεται, δηλαδή, σε ολλανδικές μητρικές και θυγατρικές εταιρείες να φορολογούνται ως ενιαία φορολογική οντότητα και να εκπίπτουν τόκους δανείου, που προορίζεται για εισφορά κεφαλαίου, εφόσον υπάρχουν βάσιμοι οικονομικοί λόγοι. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η διαφορετική μεταχείριση μεταξύ θυγατρικών ανάλογα με την έδρα τους δεν δικαιολογείται στο πλαίσιο της αποτροπής καταχρηστικών πρακτικών ή διαφύλαξης της συνοχής του ολλανδικού φορολογικού συστήματος (Απόφαση X BV, ΔΕΕ C-398/2016).

  • Είναι δυνατή η επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει στο πλαίσιο εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 με βάση το εισόδημα του 2016. Για την παραπάνω επιστροφή, ο ασφαλισμένος απαιτείται να έχει συμπληρώσει ηλεκτρονικά τον σχετικό αριθμό λογαριασμού IBAN στα ατομικά στοιχεία του διαδικτυακού λογαριασμού που τηρεί στον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα οδηγίες, για την πραγματοποίηση της επιστροφής δεν απαιτείται η υποβολή έγγραφου αιτήματος, αλλά η επιστροφή διενεργείται αυτόματα με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου μέχρι και την 31/1 του επόμενου έτους. Το παραπάνω ισχύει ανεξαρτήτως εάν υφίσταται οφειλή του ασφαλισμένου προς τον ΕΦΚΑ ή άλλους φορείς, για τους οποίους συνεισπράττει ο ΕΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com