Γνωρίζετε ότι...

 

 • ΑΕΕΑΠ - Επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στα μερίσματα που εισπράττουν οι Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. Το παράδοξο είναι ότι η φορολόγηση περιορίζεται στα μερίσματα ημεδαπής προέλευσης, προτρέποντας εμμέσως τις εταιρείες του κλάδου είτε να επενδύουν σε θυγατρικές εκτός Ελλάδος είτε να παρεμβάλουν αλλοδαπές θυγατρικές πάνω από τις υφιστάμενες Ελληνικές για να αποφύγουν τη φορολόγηση των ημεδαπών μερισμάτων.
 • Εκτός από τον φόρο εισοδήματος στα ημεδαπά μερίσματα, εισάγεται και ελάχιστο ποσό φορολογικής επιβάρυνσης των ΑΕΕΑΠ που αντιστοιχεί στο 0,75% του μέσου όρου των επενδύσεών τους και των διαθεσίμων τους ετησίως.
 • Σε περίπτωση που ΑΕΕΑΠ αποκτά ημεδαπά μερίσματα, στα οποία έχει παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος, αυτός δεν θα συμψηφιστεί με τον φόρο εισοδήματος 29% αλλά με τον φόρο που επιβάλλεται στον μέσο όρο των επενδύσεών της, σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου, ενώ και τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο θα συμψηφιστεί με αντίστοιχη μελλοντική φορολογική επιβάρυνση και όχι με τον εταιρικό φόρο εισοδήματος στα μερίσματα, όπως θα ανέμενε κανείς.
 • Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων - Ελάχιστο ποσό φορολογικής επιβάρυνσης εισάγεται και στα ΑμοιβαίαΚεφάλαια Ακινήτων που ανέρχεται στο 0,75% του ετήσιου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
 • ΑΕΕΧ - Ομοίως και στις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου επιβάλλεται ελάχιστο ποσό φορολογικής επιβάρυνσης, το οποίο ανέρχεται στο 0,75% του ετήσιου μέσου όρου των επενδύσεών τους και των διαθεσίμων τους.
 • ΟΣΕΚΑ - Επιβάλλεται ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση και στους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), η οποία ανέρχεται από το 0,05% έως το 0,75% του ετήσιου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, ανάλογα με το είδος αυτού.
 • Μερίσματα - Από 1.1.2017 αυξάνεται τελικά ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα. Με την εν λόγω τροποποίηση, καθίσταται σαφές πως τα μερίσματα από τα κέρδη της χρήσης του 2015 που θα διανεμηθούν εντός του 2016 θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με τον προηγούμενο συντελεστή 10%. Αντιθέτως, ως προς τα μερίσματα από τη χρήση του 2016 που θα διανεμηθούν εντός του 2017, θα ισχύει ο νέος αυξημένος συντελεστής παρακράτησης ύψους 15%.
 • Δήλωση «Πόθεν Έσχες» - Διευρύνεται το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του ν. 3213/2003. Στα περιουσιακά στοιχεία που θα πρέπει να δηλώνονται προστίθενται πλέον οι μισθώσεις θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, τα μετρητά που υπερβαίνουν τις €15.000 (το ποσό αυτό αφορά αθροιστικά τον υπόχρεο, τη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα), αλλά και τα κινητά πράγματα μεγάλης αξίας (εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τις €30.000). Σε περίπτωση που τα κινητά είναι ασφαλισμένα κατά κινδύνων κλοπής, πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, η εκτιμώμενη αξία δεν μπορεί να είναι κατώτερη αυτής που αναγράφεται στη σχετική σύμβαση.
 • ΕΝΦΙΑ - Αυξάνονται οι συντελεστές του κύριου φόρου επί των οικοπέδων για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Παράλληλα,τροποποιούνται και οι διατάξεις για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου των φυσικών προσώπων, που θα επιβαρύνει πλέον εμπράγματα δικαιώματα από €200.000 και πάνω (από €300.000 που ίσχυε μέχρι πρότινος). Για τον υπολογισμό του τελευταίου θα λαμβάνονται  υπόψη και τα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού γήπεδα που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα.
 • Παροχές σε είδος - Αυξάνεται σημαντικά η αξία της παροχής σε είδος που αντιστοιχεί στη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου. Έτσι, από το φορολογικό έτος 2016 και εφεξής, η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο θα ανέρχεται σε 80% (έναντι του 30% μέχρι 31.12.2015) του κόστους του οχήματος που εμφανίζεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης, περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος.
 • Πρόστιμα - Στο ήμισυ μειώνονται τα πρόστιμα για τις αρχικές και τροποποητικές δηλώσεις Ε9 των ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και την 29.7.2016.
 • Capital Controls - Οι περιορισμοί στις μεταφορές κεφαλαίων δεν φαίνεται να καταλαμβάνουν τις περιπτώσεις διανομής μερισμάτων προς αλλοδαπούς μετόχους στο εξωτερικό. Απαραίτητο είναι να παρέχεται κατάλληλη τεκμηρίωση και να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής προς τους ημεδαπούς μετόχους. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της εν λόγω διανομής, καθώς και στοιχεία που να αποδεικνύουν την πραγματοποίηση αντίστοιχων μεταφορών προς τους ίδιους μετόχους σε προηγούμενα έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com