Γνωρίζετε ότι:

  • Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου («υπέρ το άρτιο») μπορεί όχι μόνο να κεφαλαιοποιηθεί αλλά και να συμψηφισθεί με την απόσβεση ζημιών της εταιρείας. Η δυνατότητα αυτήείναι επικουρική, υπάρχει δηλαδή μόνο αν η εταιρεία δεν διαθέτει αποθεματικά ή άλλα κονδύλια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Η τροποποίηση ψηφίστηκε πρόσφατα και θα ισχύει από την 1.1.2019. Μέχρι σήμερα, η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο έπρεπε πρώτα να κεφαλαιοποιηθεί καταβάλλοντας τους αντίστοιχους φόρους και στην συνέχεια να αποσβεσθούν οι ζημίες με ισόποση μείωση κεφαλαίου.

  • Προβληματισμό δημιουργεί το δεύτερο εδάφιο της παραπάνω διάταξης που αναφέρει ότι ο συμψηφισμός ισχύει με την προυπόθεση να μην υπάρχουν «αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών». Κατά τις γενικές αρχές, η απόσβεση ή αλλιώς διαγραφή των λογιστικών ζημιών μπορεί να γίνει με: (α) μείωση κεφαλαίου, (β)  κέρδη των επομένων χρήσεων, (γ) την υπεραξία που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και (δ) την διανομή τακτικού αποθεματικού για την απόσβεση των ζημιών. Επομένως, δεν υφίστανται αποθεματικά που συμψηφίζονται απευθείας με ζημίες εκτός εάν πρώτα κεφαλαιοποιηθούν.

  • Η απόρριψη, ρητή ή σιωπηρή, από τη φορολογική διοίκηση  του αιτήματος του φορολογουμένου για μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, δεν προσβάλλεται με την ενδικοφανή προσφυγή αλλά με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το αίτημα μεταφοράς φορολογικής κατοικίας αποβλέπει στην τακτοποίηση της κατάστασης του φορολογουμένου και δεν συνδέεται αναγκαίως με φορολογική του υποχρέωση και ως εκ τούτου επί της απόρριψης δύναται να ασκηθεί μόνο  αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ. Οι ΔΟΥ στις ρητές απορριπτικές τους αποφάσεις οφείλουν πλέον να ενημερώνουν το φορολογούμενο για τη δυνατότητα προσβολής της πράξης με αίτηση ακυρώσεως, ενώπιον του ΣτΕ, εντός 60 ημερών και όχι με ενδικοφανή προσφυγή.

  • Αναστέλλεται η  φορολόγηση της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακινήτων για άλλη μια χρονιά μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, με τον ν. 4583/2018.Δεν έχει τελικά εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα η φορολόγηση της υπεραξίας  από τη μεταβίβαση ακινήτων όπως θεσπίσθηκε με το Ν. 4172/2013.

  • Παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου σε υποθέσεις κληρονομιών, δωρεών κλπ. για υποθέσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2003. Στις υποθέσεις αυτές μπορεί να προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου από την οποία να προκύπτει ότι, ο θάνατος του κληρονομουμένου επήλθε μέχρι και την 31.12.2003 και υπεύθυνη δήλωση ότι, δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

  • Δεν περιλαμβάνεται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία η αποζημίωση για έξοδα κίνησης, ανεξάρτητα εάν καταβλήθηκε από ημεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη. Οι αποζημιώσεις εξόδων κίνησης για παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή δεν προσαυξάνουν το δηλωθέν εισόδημα ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών της αλλοδαπής (Εγκ. ΔΕΑΦ 1021217 ΕΞ 2018/1.2.2018).

  • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας θα χορηγείται πλέον στον κληρονόμο που αποδέχεται με το ευεργέτημα της απογραφής, όταν αυτό ζητείται για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο, συμμετοχή σε προμήθειες, εργολαβίες ή σύναψη συμβάσεων δανείων κλπ. Μέχρι σήμερα, η Διοίκηση αρνούνταν σε κάθε περίπτωση, τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής. Ωστόσο, σύμφωνα με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η άρνηση χορήγησης φορολογικής ενημερότητας για πράξεις που αφορούν την ατομική περιουσία του κληρονόμου δεν είναι επιτρεπτή και δε συνάδει με το πνεύμα του νόμου για την προστασία της ατομικής του περιουσίας. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αποδοχής κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής, η ατομική περιουσία του κληρονόμου προστατεύεται από τους δανειστές του κληρονομούμενου (ΠΟΛ 1224/2018).

  • Όταν η φορολογική ενημερότητα ζητείται για μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου ή για επιβάρυνση αυτού με βάρος(λχ. προσημείωση υποθήκης), πρέπει να εξετάζεται εάν πρόκειται για ακίνητο, το οποίο ανήκει στην ατομική περιουσία του κληρονόμου ή στην κληρονομιά. Σύμφωνα με το ΝΣΚ, όταν το ακίνητο ανήκει στην ατομική περιουσία του κληρονόμου, η οποία διακρίνεται από τα χρέη της κληρονομιάς,  πρέπει να χορηγείται φορολογική ενημερότητα. Αντιθέτως, εάν το ακίνητο ανήκει στην κληρονομιά, η διοίκηση οφείλει να αρνηθεί τη χορήγηση της ενημερότητας. Εάν πρόκειται για πώληση, χορηγείται στον κληρονόμο βεβαίωση οφειλής ή αποδεικτικό ενημερότητας με την επισημείωση για παρακράτηση, από το συμβολαιογράφο και απόδοση στη φορολογική αρχή μέρους ή όλου του τιμήματος προς εξόφληση της οφειλής (ΠΟΛ 1274/2013). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com