Γνωρίζετε ότι...

 

 • Στα φορολογικά αδικήματα που διαπράττονται από 1.1.2014 ασκείται ποινική δίωξη, ακόμα και εάν ο φορολογούμενος  αποδεχθεί την διορθωτική πράξη προσδιορισμού του φόρου και καταβάλει το σύνολο του φόρου και των προσαυξήσεων. Αντίθετα, σύμφωνα με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όταν η φοροδιαφυγή ανάγεται σε χρονική περίοδο έως 31.12.2013, η περαίωση της διαφοράς, η πληρωμή δηλαδή του φόρου, θα πρέπει να έχει ως συνέπεια την μη άσκηση ποινικής δίωξης (Γνωμοδότηση ΕισΑΠ 4/2015).
 • Τα όργανα της διοίκησης φαίνεται ότι είναι υποχρεωμένα να αποστείλουν μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής, ακόμη και εάν είναι προφανές από τις περιστάσεις ότι ο φορολογούμενος δεν έδρασε με δόλο.
 • Μολονότι η έκδοση και η λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων τιμωρείται ως αυτοτελές έγκλημα, εάν τα φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την διάπραξη του εγκλήματος της φοροδιαφυγής ασκείται ποινική δίωξη μόνο για την φοροδιαφυγή, ακόμη και εάν η ποινή που προβλέπεται για αυτήν είναι χαμηλότερη σε σχέση με αυτή που προβλέπεται για την έκδοση και λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων.
 • Δεν πρέπει να καταλογίζονται πρόστιμα για την μη έκδοση παραστατικού σε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας ελεύθερου επαγγελματία αφού οι διατάξεις για αυτήν δεν έχουν την έννοια ότι το επίμαχο εισόδημα συνιστά πράγματι καρπό της άσκησης ελευθερίου επαγγέλματος ώστε να επιβάλλεται υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου. Πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί μόνο όταν η φορολογική αρχή τεκμηριώσει ότι ο επιτηδευματίας εισέπραξε το επίμαχο ποσό ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών (ΣτΕ 886/2016).
 • Αναμένεται να δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα η νέα διάταξη κατά της φοροαποφυγής στις απαλλαγές από την παρακράτηση των μερισμάτων προς μητρική εταιρεία, που ενσωμάτωσε τροποποιήσεις στην Οδηγία μητρικών-θυγατρικών. Συγκεκριμένα, η απαλλαγή από την παρακράτηση, αλλά και το αφορολόγητο των μερισμάτων της μητρικής δεν θα ισχύει για ρύθμιση που δεν είναι γνήσια και έχει ως κύριο σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος. Είναι απορίας άξιο όμως πώς θα μπορεί να διαπιστωθεί από την επιχείρηση που διανέμει και είναι υπόχρεη παρακράτησης ότι η ύπαρξη μίας εταιρείας holding δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα.
 • Τα ελληνικά υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής μπορούν να τηρούν απλογραφικά βιβλία (εσόδων – εξόδων) για την εκμετάλλευση σκάφους αναψυχής στην Ελλάδα, το οποίο είναι νηολογημένο σε νηολόγιο στην Ελλάδα ή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τα πλοία αυτά υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax).
 • Προκαταβολή φόρου υπολογίζεται μόνο για το ποσό του φόρου που προκύπτει από την επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογουμένου. Συνεπώς, φόροι που αντιστοιχούν σε εισοδήματα από άλλες πηγές, όπως μισθωτή εργασία ή κεφάλαιο (μισθώματα, μερίσματα κ.λπ.), δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επισημαίνεται βέβαια πως δεν εξαιρείται αλλά αντιθέτως χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της προκαταβολής το ποσό του φόρου που προκύπτει λόγω τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος.
 • Δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου επί των παροχών σε είδος επειδή η αποτίμηση των φορολογητέων παροχών είναι δυσχερής έως και αδύνατη κατά τη στιγμή της χορήγησής τους. Αντίθετα ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, δεδομένου ότι η αξία τους προσαυξάνει το εισόδημα από μισθωτή εργασία των δικαιούχων. Σε περιπτώσεις που έχει ήδη διενεργηθεί παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών, ο φόρος αυτός θα συμψηφισθεί κατά την εκκαθάριση.
 • Δεν είναι δυνατή η μονομερής χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών εκ μέρους του εργοδότη. Η εν λόγω άδεια χορηγείται μετά από αίτημα του εργαζομένου προς τον εργοδότη και ο εργαζόμενος  που την έλαβε δικαιούται και ετήσια κανονική άδεια μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εφόσον αυτή δεν του έχει χορηγηθεί. Μετά τη λήξη της, ο μεν εργαζόμενος υποχρεούται να προσφέρει και πάλι τις υπηρεσίες του και ο δε εργοδότης υποχρεούται να τις αποδεχτεί ερμηνεύοντας καλόπιστα τους όρους της εργασιακής σύμβασης.
 • Σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα πρέπει να πραγματοποιείται, η καταβολή χρημάτων για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας καθώς και τυχόν αυξήσεων αυτού. Η συγκεκριμένη διάταξη μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την συμμετοχή σε Ανώνυμη Εταιρεία, ενώ οδηγεί και σε διακριτική μεταχείριση εις βάρος των εταιρειών που διατηρούν και τραπεζικούς λογαριασμούς σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Για τον υπολογισμό των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων λαμβάνονται υπόψη και οι απαιτήσεις από λιανικές πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες. Μάλιστα, η απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων δεν περιορίζεται σε εκείνες που έχουν προέλθει μόνο από πελάτες αλλά περιλαμβάνει κάθε απαίτηση που δεν έχει εισπραχθεί ή συμψηφισθεί.
 • Δεν οφείλεται ειδικός φόρος ακινήτων όταν μια ναυτιλιακή εταιρεία του α.ν. 89/1967 εκτελεί προπαρασκευαστικές εργασίες ή εργασίες ανακαίνισης σε ακίνητό της καθόσον αυτό δεν θεωρείται κενό αλλά ότι ιδιοχρησιμοποιείται (Διοικ. Εφ. Πειραιά 482/2016 και 481/2016).
 • Δεν απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος τα μερίσματα που εισπράττουν μέλη κοινοπραξιών, καθώς οι τελευταίες αποτελούν νομικές οντότητες ευρισκόμενες εκτός πεδίου εφαρμογής της σχετικής απαλλαγής και όχι τα απαιτούμενα νομικά πρόσωπα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com