Γνωρίζετε ότι:

  • Με βάση το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου εκκινείτο φορολογικό έτος γίνεται ο προσδιορισμός του φορολογικού έτους μίας επιχείρησης, στις περιπτώσεις που αυτό δεν ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, προκειμένου να κριθεί ο εφαρμοστέος συντελεστής φορολογίας εταιρικών κερδών. Για παράδειγμα, σε περίπτωση έναρξης του φορολογικού έτους την 1.7.2019, ο μειωμένος συντελεστής 28% για το φορολογικό έτος 2019 εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2019 έως 30.6.2020 (Ε. 2046/2019).

  • Η μη υποβολή δήλωσης τελών χαρτοσήμου δεν περιλαμβάνεται στα οριζόμενα εγκλήματα φοροδιαφυγής και κατά συνέπεια δεν συντρέχει υποχρέωση για υποβολή μηνυτήριας αναφοράς. Αυτό απορρέει από την πάγια θέση της διοίκησης ότι σε καμία περίπτωση τα τέλη χαρτοσήμου δεν θεωρούνται φόροι παρακρατούμενοι ή επιρριπτόμενοι, ανεξάρτητα από τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής τους (Ε.2045/2019). Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτό ότι για έτη από 1.1.2014 και εντεύθεν η παραγραφή για το χαρτόσημο είναι σε κάθε περίπτωση 5ετής, ακόμη και εάν τα ποσά του φόρου είναι ιδιαιτέρως υψηλά.

  • Ξεχωριστά θα βεβαιώνεται ο φόρος μεταξύ συζύγων, ακόμη και εάν υποβάλλουν κοινή δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του ενός δεν θα μειώνουν τα οφειλόμενα του άλλου.Η συγκεκριμένη εξέλιξη επέρχεται σε συμμόρφωση με σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και σε πείσμα του παλαιού ρητού «ους ο Θεός συνέζευξε Έφορος μη χωριζέτω…»

  • Η αρμόδια φορολογική αρχή οφείλει να ελέγξει την συνδρομή των προϋποθέσεων για την χορήγηση της απαλλαγής από τον φόρο υπεραξίας στην μεταβιβάζουσα αλλοδαπή εταιρεία, το οποίο ως γεγονός κρίνεται αντικειμενικά (ΣτΕ 2456/2018). Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, ούτε οι φορολογικές αρχές ούτε και αντιστοίχως τα δικαστήρια δεσμεύονται κατά τον παραπάνω έλεγχο από τυχόν υπεύθυνη δήλωση του φορολογικού υποκειμένου.

  • Οι μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ δύο νομικών προσώπων στο πλαίσιο τηρούμενου αλληλόχρεου λογαριασμού δε θεωρούνται άνευ ετέρου ως εγγραφή στα λογιστικά βιβλία και υποκείμενες σε τέλη χαρτοσήμου, παρά μόνο αν η φορολογική αρχή αποδεικνύει ότι η τήρηση του εν λόγω λογαριασμού έχει ως αιτία του δανειακή σύμβαση (ΔΕΔ 743/2019). Με την ανωτέρω απόφαση, η ΔΕΔ έκανε δεκτή ενδικοφανή προσφυγή κατά πράξης επιβολής τελών χαρτοσήμου επί μεταφορών χρηματικών ποσών από την προσφεύγουσα ελληνική εταιρεία προς την αγγλική θυγατρική της, σε λογαριασμούς της τελευταίας τηρούμενους στην Ελβετία. Σύμφωνα με τη ΔΕΔ, οι εν λόγω μεταφορές χρημάτων δε θεωρούνται προϊόν δανεισμού και δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου καθώς δεν αποδείχθηκε από τη φορολογική αρχή ότι υφίσταται σύμβαση δανείου που να έχει καταρτιστεί εγγράφως στην Ελλάδα ή σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της προσφεύγουσας στην Ελλάδα. Μόνη η τήρηση του αλληλόχρεου λογαριασμού ο οποίος δεν έχει χαρακτήρα δανειακής σύμβασης δεν αρκεί. H Υπηρεσία έκρινε επιπλέον ότι στην υπό κρίση περίπτωση δεν υπήρχε σύμβαση δανείου που να έχει καταρτιστεί εγγράφως στην Ελλάδα και όλες οι μεταφορές χρημάτων είχαν εκτελεστεί στην αλλοδαπή, (Ελβετία) και ουδέποτε έως την έκδοση της απόφασης της ΔΕΔ είχε μεταφερθεί οποιοδήποτε ποσό από τους κρινόμενους ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα.

  • Ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό 20,28% καταβάλλονται επί αμοιβής με τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) λόγω ευκαιριακής ή παρεπόμενης απασχόλησης μέχρι 10.000 ευρώ. Οι εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του παρακρατηθέντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων (χαρτόσημο), χωρίς να ισχύει ο περιορισμός του ελάχιστου ασφαλιστέου εισοδήματος των 650 ευρώ. Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστημα. Εισφορές που έχουν καταβληθεί εντός του έτους επί τίτλων κτήσης λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια εκκαθάριση. Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή για έγγραφες συμβάσεις που συνάπτονται από 1.2.2019 και εφεξής ή ελλείψει έγγραφων συμβάσεων για τίτλους κτήσης που εκδίδονται μετά την παραπάνω ημερομηνία (Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 14/2019).

  • Δεν μπορούν να ασφαλισθούν με το καθεστώς του τίτλου κτήσης περιστασιακά απασχολούμενοι που εμπίπτουν στο ειδικότερο καθεστώς του εργοσήμου.  Στο εργόσημο ενδεικτικά εμπίπτουν: α) κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, β) προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού σε κοινόχρηστους χώρους, γ) προσωπικό στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα και καταστήματα τροφίμων κ.τ.λ. Οι τελευταίοι καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό 25% μέσω της ειδικής διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com