Γνωρίζετε ότι...

 

  • Περισσότερες από έξι εκατομμύρια αρχικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν υποβληθεί για το φορολογικό έτος 2015 σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Με βάση τα ίδια στοιχεία ο αριθμός των παραπάνω δηλώσεων είναι μεγαλύτερος συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη και συγκεκριμένα από το 2012 και εφεξής. Αυξημένος είναι, ωστόσο, για το φορολογικό έτος 2015 και ο αριθμός των μηδενικών δηλώσεων που ξεπερνά σε ποσοστό το 45%.
  • Το 61% των συνολικών φορολογικών εσόδων καταλαμβάνουν κατά τον Ιούνιο του 2016 οι έμμεσοι φόροι σύμφωνα με τελευταία έκθεση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ενώ το ποσοστό των άμεσων φόρων διαμορφώνεται μόλις στο 39%. Τα παραπάνω ποσοστά ανέρχονταν σε 56,1% και 43,9% αντίστοιχα κατά τον Ιούνιο του 2015. Στην αύξηση των εσόδων από έμμεσους φόρους οφείλεται κυρίως και η σημαντική άνοδος κατά περίπου 38% των συνολικών φορολογικών εσόδων του μηνός Ιουνίου 2016. Γενικώς αυξημένα είναι πάντως κατά 10,39% τα συνολικά φορολογικά έσοδα ολόκληρης της χρονικής περιόδου από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο του 2016 σύμφωνα με στοιχεία της παραπάνω έκθεσης.
  • Υποχρέωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) έχουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 όλοι οι εργοδότες, δηλώνοντας τα στοιχεία ταυτοποίησής τους μεταξύ των οποίων και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). Στο ηλεκτρονικό σύστημα θα πραγματοποιείται η κοινοποίηση διοικητικών πράξεων (όπως πράξεων επιβολής προστίμου και πράξεων προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας) αλλά και λοιπών εγγράφων, με ανάρτηση του εκάστοτε εγγράφου στον προσωπικό λογαριασμό κάθε χρήστη.
  • Κατά τη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών που έχουν σχηματιστεί από υπερτίμηση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου νομικού προσώπου διενεργείται παρακράτηση φόρου. Ο λόγος είναι ότι η απαλλαγή καταλαμβάνει μόνο το νομικό πρόσωπο-δικαιούχο της αποζημίωσης και όχι τους μετόχους, εταίρους στους οποίους διανέμονται τα σχετικά ποσά.
  • Φορολογικοί συντελεστές εταιρειών στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις γειτονικές χώρες. Το φορολογικό καθεστώς της Ελλάδας είναι ελάχιστα φιλικό προς τις επιχειρήσεις σε σύγκριση με τα όμορα κράτη.Ο φόρος εισοδήματος στην Ελλάδα για τα νομικά πρόσωπα είναι 29%, ενώ στις γειτονικές χώρες ανέρχεται σε 10% (Βουλγαρία, ΠΓΔΜ) ή 15% (Αλβανία) ή 20% (Τουρκία). Επίσης, Ο βασικός συντελεστής Φ.Π.Α στην χώρα μας είναι 24%, έναντι μόλις 18% (Τουρκία, ΠΓΔΜ) ή 20% (Αλβανία, Βουλγαρία) που προβλέπεται στις γειτονικές χώρες.
  • Η δήλωση πόθεν έσχες θα γίνει με την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού περιουσιολογίου (ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες»). Η υποβολή των δηλώσεων, στην ιστοσελίδα www.pothen.gr, θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, ενώ το σύστημα θα μείνει ανοιχτό έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι 14 πίνακες που θα κληθούν να συμπληρώσουν οι υπόχρεοι, αφορούν μεταξύ άλλων και στοιχεία οικείων (ενήλικα τέκνα, θετά τέκνα, γονέας, θετός γονέας, αδέλφια, παππούδες, γιαγιάδες,), θυρίδες σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα, φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων μετρητά, τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι, καθώς και  συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση / νομική οντότητα.
  • 13 δις € καλείται να επιστρέψει η Apple στην Ιρλανδία από παράνομες κρατικές ενισχύσεις λόγω φορολογικών προνομίων. Σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, αποτελεί μη νόμιμη κρατική ενίσχυση η παροχή φορολογικών πλεονεκτημάτων σε επιλεγμένες επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε ότι η Ιρλανδία χορήγησε παράνομα κρατικές ενισχύσεις στην Apple, επιτρέποντας της να πληρώσει σημαντικά λιγότερο φόρο από ό,τι άλλες επιχειρήσεις. Στην πραγματικότητα, η Ιρλανδία επέτρεψε στην Apple να πληρώσει φόρο με εταιρικό φορολογικό συντελεστή στα ευρωπαϊκά της κέρδη από 1%, το 2003 μέχρι έως και 0.005% το 2014. Η Επιτροπή μπορεί να διατάξει την ανάκτηση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων για την περίοδο των δέκα τελευταίων ετών και έτσι η Ιρλανδία πρέπει τώρα να ανακτήσει τους μη καταβληθέντες φόρους από την Apple για τα έτη 2003-2014 που αντιστοιχούν έως και 13 δις €, πλέον τόκων.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί μια στρατηγική ευρείας εμβέλειας προς την κατεύθυνση της δίκαιης φορολόγησης και της αύξησης της διαφάνειας, χάρη στην οποία διαπιστώθηκε πρόσφατα σημαντική πρόοδος. Από τον Ιούνιο του 2013, διερευνά τις πρακτικές φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Τον Οκτώβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία χορήγησαν επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα στη Fiat και στη Starbucks, ενώ τον Ιανουάριο του 2016, ότι το Βέλγιο χορήγησε επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα σε τουλάχιστον 35 πολυεθνικές εταιρείες, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του φορολογικού καθεστώτος «πλεοναζόντων κερδών» τα οποία ήταν παράνομα βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη δύο διεξοδικές έρευνες της Επιτροπής, έναντι της Amazon και της McDonald's, καθώς η Επιτροπή ανησυχεί ότι φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» ενδέχεται να θέσουν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων στο Λουξεμβούργο.
  • Μετά τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη φορολογική διαφάνεια, τον Μάρτιο του 2015, τα κράτη μέλη κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία ήδη τον Οκτώβριο του 2015 σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling».Η νομοθεσία αυτή θα οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια και θα αποτρέψει τη χρήση των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» ως μέσο φορολογικών καταχρήσεων. Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτού, τα κράτη μέλη έχουν ήδη συμφωνήσει να αντιμετωπίσουν τα πλέον διαδεδομένα κενά των εθνικών νομοθεσιών τα οποία καθιστούν δυνατή τη φοροαποφυγή και να επεκτείνουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στην υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για φορολογικής φύσεως χρηματοοικονομικές πληροφορίες των πολυεθνικών εταιρειών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com