Γνωρίζετε ότι:

  • Δεν οφείλεται Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) με συντελεστή 1,1%  στη διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον, με πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ. Με την απόφαση αυτή δόθηκε οριστικό τέλος σε ένα ζήτημα όπου μέχρι σήμερα διαπιστωνόταν διάσταση απόψεων μεταξύ των δικαστικών αποφάσεων και της φορολογικής διοίκησης, η οποία από το 2014 άρχισε να αμφισβητεί την απαλλαγή της διαφοράς υπέρ το άρτιον από τον ΦΣΚ. Σημειωτέον ότι, η εκδοθείσα Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ 1238/2018) προς υλοποίηση της παραπάνω απόφασης, ανακαλεί ρητώς την προγενέστερη (αντίθετη) θέση της Διοίκησης που επέβαλε ΦΣΚ στο υπέρ το άρτιο.

  • Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου («υπέρ το άρτιο») επιτρέπεται από την 1.1.2019 να συμψηφισθεί με την απόσβεση ζημιών της εταιρείας. Η ρύθμιση αυτή «λύνει τα χέρια» σε πολλές επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούν να προχωρήσουν στον παραπάνω συμψηφισμό, εξυγιαίνοντας αυτομάτως τον ισολογισμό τους. Αντίθετα, με το προηγούμενο καθεστώς ήταν υποχρεωμένες να αυξήσουν το κεφάλαιο τους καταβάλλοντας τον εκάστοτε προβλεπόμενο φόρο, προκειμένου στην συνέχεια να αποσβέσουν τις ζημιές τους. Να σημειώσουμε ότι οι διατάξεις περί μεταφοράς φορολογικών ζημιών (άρθρο 27 ν. 4172/2013) για συμψηφισμό με κέρδη επόμενων ετών, δεν επηρεάζονται.

  • Ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία θεωρείται για τα φυσικά πρόσωπα και το εισόδημα που προκύπτει από την εκμίσθωση των επίπλων ή μηχανημάτων (εξοπλισμού), κατά την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση της χρήσης γης ή ακινήτου μαζί με τα έπιπλα ή τα μηχανήματα Προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία, είναι ο εκμισθωτής να αποξενώνεται από την χρήση του ακινήτου, χωρίς ταυτόχρονα να παρέχει άλλου είδους υπηρεσίες στο μισθωτή (πχ καθαριότητα, ασφάλεια κλπ). Εάν παρέχει και τέτοιες υπηρεσίες, το εισόδημα χαρακτηρίζεται στο σύνολο του ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα  (ΠΟΛ. 1069/2015).

  • Για φυσικά πρόσωπα δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου 100% για το επόμενο έτος  στα εισοδήματα από: μισθωτή εργασία, συντάξεις, μερίσματα, δικαιώματα, ενοίκια, τόκους, υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων ή μετοχών.Απεναντίας, για νομικά πρόσωπα όλα τα εισοδήματα, ανεξαρτήτως προέλευσης, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος (σήμερα η προκαταβολή ανέρχεται σε 100% του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του τρέχοντος φορολογικού έτους). Επισημαίνεται δε, ότι τα σχετικά εισοδήματα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με τον εταιρικό συντελεστή ύψους 29%, ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.
     
  • Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού απαλλάσσονται από την αντικειμενική δαπάνη για σκάφη αναψυχής. Η παραπάνω απαλλαγή παρέχεται για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής τους, ανεξάρτητα από το μήκος τους και αν χρησιμοποιούν ή όχι προσωπικό.

  • Μέχρι 31/3/2019 προβλέπεται η υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ – «πόθεν έσχες»). Επί του παρόντος, η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής παραμένει εκτός λειτουργίαςπροκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν.4571/2018. Όλες οι υποχρεώσεις υποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ του έτους 2018 καθώς και επανυποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ των ετών 2016, 2017 και 2018 θα μπορούν να εκπληρωθούν από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την  παραπάνω ημερομηνία (31/3/2019)  με την επαναλειτουργία της εφαρμογής. Η περίοδος κατά την οποία η εφαρμογή υποβολής θα παραμείνει κλειστή, παρατείνει την προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής αρχικών ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018.Η ηλεκτρονική καταχώριση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων σε ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2018 από τους φορείς υπόχρεων θα ξεκινήσει την 3η Ιανουαρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την 25η Ιανουαρίου 2019.

  • Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των υποχρέων εκτός από τα πολιτικά πρόσωπα, τους δικαστικούς λειτουργούς, δημοσιογράφους, εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εκτός άλλων περιλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες/εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και διευθυντές εταιρειών που αναλαμβάνουν δημόσιες συμβάσεις ή έργα για το δημόσιο (άνω του ορίου των 150.000 Ευρώ για παροχή υπηρεσιών και προμήθειες ή 300.000 για δημόσια έργα).

  • O ΕΦΚΑ εξακολουθεί εσφαλμένα να καταλογίζει την ελάχιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά των €157,95 σε ασφαλισμένους που τελούν σε καθεστώς παράλληλης ασφάλισης (μισθωτοί που διατηρούν ασφαλιστέα ιδιότητα υπαγόμενη στον τέως ΟΑΕΕ, όπως μέλη εταιρειών, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ.), ακόμη και ελλείψει εισοδήματος από την δεύτερη ιδιότητα. Επισημαίνεται ότι από 1.1.2017 και εφεξής, οι παραπάνω ασφαλισμένοι υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών τόσο για τον μισθό που λαμβάνουν όσο και για το πραγματικό εισόδημα από την ιδιότητα του «ελεύθερου επαγγελματία», εφόσον αυτό υφίσταται. Ωστόσο, για την ασφαλιστέα ιδιότητα του «ελεύθερου επαγγελματία» δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής εκ νέου της ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς των €157,95. Συνεπώς, εσφαλμένα καταλογίζεται η ελάχιστη μηνιαία ασφαλιστική οφειλή των €157,95 σε ασφαλισμένους με μηδενικά εισοδήματα από την ιδιότητα υπαγόμενη στον τέως ΟΑΕΕ, ενώ θα έπρεπε να καταλογίζεται μόνο η εισφορά των €10 μηνιαίως υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, η οποία οφείλεται σε κάθε περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com