Γνωρίζετε ότι...

 

  • Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα ανεξαρτητοποιηθεί από το υπουργείο Οικονομικών και θα αναβαθμιστεί σε αυτόνομο φορέα. Συστήθηκε πρόσφατα ομάδα εργασίας με αρμοδιότητα την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ίδρυση αυτόνομου φορέα δημοσίων εσόδων. Θα καθορίζονται από τον νόμο: α) η νομική μορφή, η οργάνωση, το καθεστώς και το πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα, β) οι εξουσίες και οι λειτουργίες του επικεφαλής και του συμβουλίου του φορέα, γ) η σχέση του με το υπουργείο Οικονομικών και άλλους κυβερνητικούς φορείς και δ) η ευελιξία όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους του φορέα και η σχέση του με τη δημόσια διοίκηση.
  • Εχει κριθεί από τα Δικαστήρια ως αντισυνταγματική η μη αναγνώριση δαπάνης για αγαθά ή υπηρεσίες που ελήφθησαν από εξωχώρια εταιρεία, με έδρα σε μη συνεργάσιμο φορολογικά κράτος, με μόνο τυπικό κριτήριο την εθνικότητα της εταιρείας που πωλεί τα αγαθά ή παρέχει τις υπηρεσίες (ΔΕφΑθ 6123/2013).
  • Η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και οποιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων από το ΣΔΟΕ, κρίθηκε από το ΣτΕ (1260/2015) αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς συνεπάγεται σοβαρή επέμβαση στα περιουσιακά δικαιώματα και την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του φορολογουμένου.
  • Με τις διατάξεις των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων που ισχύουν από 1.1.2015, δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για δωρεάν υπηρεσίες, όπως προέβλεπαν παλαιότερα ο ΚΒΣ και ο ΚΦΑΣ, εκτός εάν οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται σε ΦΠΑ, οπότε εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση έκδοσης στοιχείου αυτοπαράδοσης για σκοπούς ΦΠΑ.
  • Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. εταιρειών μπορεί να ευθύνονται ποινικώς για φοροδιαφυγή για πολλά έτη μετά τη λήξη των καθηκόντων τους. Η παραγραφή των ποινικών φορολογικών αδικημάτων στην πράξη δεν αρχίζει ουσιαστικά αν δεν έχει πραγματοποιηθεί φορολογικός έλεγχος, σύμφωνα με τις πρόσφατες ρυθμίσεις του ν. 4337/2015.
  • 15% κάτω από τα προ κρίσης (2007) επίπεδα βρίσκονται σήμερα οι επενδύσεις στην Ευρώπη. Το επενδυτικό κενό στην Ευρώπη καταδεικνύει την ανεπάρκεια της αγοράς, καθώς ολοένα και περισσότεροι επενδυτές αποφεύγουν να αναλάβουν κινδύνους. Ετσι, παρουσιάζεται το φαινόμενο από τη μια να υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα στις αγορές και από την άλλη πολλά επενδυτικά έργα να αποτυγχάνουν να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση. Στην επενδυτική αυτή άπνοια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε τον Νοέμβριο του 2014 με την υιοθέτηση του «Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη», γνωστού και ως πακέτου Γιούνκερ. Βασικός πυλώνας του είναι η σύσταση ευρωπαϊκού ταμείου για στρατηγικές επενδύσεις.
  • Στόχος του ταμείου είναι τα αρχικά του κεφάλαια ύψους 21 δισ. ευρώ να καταφέρουν να μοχλεύσουν πρόσθετες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ στην τριετία 2015-2018 και να δημιουργήσουν 1,3 εκατ. νέες θέσεις εργασίας. Στην ουσία, ο μηχανισμός αυτός θα παρέχει χρηματοδότηση σε έργα υποδομών και καινοτομίας υψηλότερου ρίσκου και θα χρηματοδοτεί όχι μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν έως τρεις χιλιάδες εργαζομένους.
  • Ηδη μέχρι και τον Ιανουάριο του 2016 είχαν εγκριθεί από το ταμείο συμβάσεις για 42 έργα στον τομέα των υποδομών και καινοτομίας. Τα έργα αυτά προέρχονται από 15 χώρες της Ε.Ε., με «πρωταθλήτρια» τη Γαλλία με 8 εγκεκριμένα έργα. Ακολουθούν η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο με 7, η Ισπανία με 6, η Ιρλανδία με 3, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Δανία με 2 και τέλος με 1 έργο η Γερμανία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Σλοβακία, η Κροατία και η Σουηδία. Η Ελλάδα δυστυχώς απουσιάζει πλήρως από τον κατάλογο, διότι δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αναδείξει επιλέξιμα και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια.
  • Σχεδόν το ήμισυ των εγκεκριμένων έργων μέχρι σήμερα εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο της ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος (συγκεκριμένα είκοσι έργα όπως π.χ. η ενεργειακή αναβάθμιση σαράντα χιλιάδων διαμερισμάτων στη Γαλλία), ενώ σημαντική μερίδα των έργων αφορούν τις μεταφορές (οκτώ), την έρευνα - ανάπτυξη και καινοτομία (πέντε) αλλά και την υγεία (τρία).
  • Εχουν μειωθεί οι ρυθμοί υπαγωγής στο ευρέως γνωστό άρθρο 99, παρόλο που έχουν επέλθει σημαντικές τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα, που έχουν καταστήσει τις διατάξεις του πιο ευνοϊκές. Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν:

α) Τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της διαδικασίας εξυγίανσης, στην οποία μπορούν να υπαχθούν όχι μόνο οι οφειλέτες που βρίσκονται σε κατάσταση παρούσας ή επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και οι οφειλέτες, οι οποίοι κατά την κρίση του Δικαστηρίου αντιμετωπίζουν απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητας, η οποία μπορεί να αρθεί με τη διαδικασία αυτή.

β) Την κατάργηση του γραμματίου κατάθεσης ποσού 2.000 - 7.000 ευρώ, συνοδευτικό της αίτησης υπαγωγής.

γ) Τη μείωση στα 3 από 5 χρόνια του χρονικού διαστήματος μετά το οποίο ο οφειλέτης για τον οποίο επικυρώθηκε η συμφωνία μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση υπαγωγής.

δ) Την αυτόματη αναστολή των μέτρων, εκκρεμών ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, σε περίπτωση κατάθεσης σχεδίου εξυγίανσης προς άμεση επικύρωση.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com