Γνωρίζετε ότι...

 

  • Μη αναγνώριση ζημιών σε εταιρεία που εξαγοράζεται: πρακτικές δυσκολίες και προβλήματα στις εξαγορές επιχειρήσεων έχει προκαλέσει η διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με την οποία φορολογικές ζημίες (τόσο του διανυόμενου φορολογικού έτους όσο και της τελευταίας πενταετίας) χάνονται εάν μεταβληθεί η άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία της επιχείρησης σε ποσοστό άνω του 33%. Για να αναγνωριστούν οι ζημιές σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει ο φορολογούμενος να αποδείξει ότι η μεταβολή έγινε για επιχειρηματικούς λόγους και όχι με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Eκτός από εμάς, προβληματίζει και την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής ο τρόπος «με τον οποίον μπορεί η εταιρεία να αποδείξει την ύπαρξη εμπορικών και επιχειρηματικών λόγων, οι οποίοι δεν συντρέχουν στην ίδια, αλλά στους (πρώην) μετόχους της».
  • Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (‘πόθεν έσχες’): σύμφωνα με το τελικό κείμενο του νόμου (ν. 4409/2016), η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για το έτος 2016 (χρήση 2015) αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2016 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
  • Δηλώσεις «πόθεν έσχες» – δίμηνη παράταση στις προθεσμίες για την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων: η προθεσμία έκδοσης των προβλεπόμενων αποφάσεων που θα ρυθμίζουν την ηλεκτρονική υποβολή και δημοσιοποίηση των δηλώσεων καθορίστηκε πλέον στους τέσσερις μήνες, ενώ η προθεσμία για την έκδοση αποφάσεων που θα ρυθμίζουν τα αρμόδια για την επιβολή προστίμων όργανα και τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης αυτών καθορίστηκε στους πέντε μήνες.
  • Αναλογικό παράβολο προσφυγών, εφέσεων και αντεφέσεων: σύμφωνα με προτεινόμενη τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το παράβολο που καταβάλλουν οι φορολογούμενοι επί φορολογικών ή τελωνειακών διαφορών καθορίζεται σε 1% επί του αντικειμένου της διαφοράς (από 2% σήμερα) μέχρι του ποσού των €15.000 (από €10.000 σήμερα). Συνεπώς, δεν φαίνεται στην πράξη να προκύπτει ελάφρυνση των φορολογουμένων.
  • Απαλλαγή πρώτης κατοικίας από φόρο κληρονομιών: το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ως αντίθετη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο εθνική ρύθμιση για απαλλαγή της πρώτης κατοικίας από το φόρο κληρονομιών, με το σκεπτικό ότι καταλαμβάνει μόνο υπηκόους κρατών-μελών που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ΔΕΕ, αποτέλεσμα της ρύθμισης είναι να καθίσταται δυσμενέστερη η φορολογική μεταχείριση των κληρονομιών που αφορούν σε κατοίκους αλλοδαπής, χωρίς όμως αυτό να δικαιολογείται από κάποιο επιτακτικό λόγο. Σε συμμόρφωση με την ανωτέρω απόφαση, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τώρα τροποποίηση της ρύθμισης, ώστε στους δικαιούχους της απαλλαγής να συμπεριληφθούν πολίτες κρατών-μελών που δεν κατοικούν στην Ελλάδα και πολίτες κρατών-μελών εντός Ε.Ο.Χ.
  • Διμερείς συμβάσεις για κληρονομικά ζητήματα: σε αντίθεση με την φορολογία εισοδήματος, όπου η Ελλάδα έχει υπογράψει 57 συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, η ελληνική φορολογική διοίκηση έχει υπογράψει μόνο τέσσερις συμβάσεις με άλλα κράτη όσον αφορά στη φορολογία κληρονομιών (μεταξύ 1910 και 1964). Πρόκειται για τις συμβάσεις με τη Γερμανία, την Ιταλία, τις Η.Π.Α. και την Ισπανία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com