Το Financial Sector Insightsαποτελεί μία ενημερωτική έκδοση που συντάχθηκε από την ομάδα των Financial Services της Grant Thornton στην Ελλάδα.

Σε αυτή την έκδοση περιγράφονται ορισμένα επίκαιρα θέματα που αφορούν στις επιχειρήσεις στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα σχετικά με:

  • το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS) το οποίο έχει προωθηθεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με στόχο τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης,
  • το ανανεωμένο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και μεταβίβασης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις,
  • την επικείμενη πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τις ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και
  • το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τους δείκτες αναφοράς (EU Benchmark Regulation) στον Χρηματοοικονομικό Τομέα.