Το IFRS Newsletter της Grant Thornton αποτελεί μία ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα IFRS. Η έκδοση εστιάζει σε επιμέρους θέματα, παρέχει σχολιασμούς και απόψεις επί αυτών, ενώ περιλαμβάνει και μία σύνοψη των σημαντικότερων βελτιώσεων των Προτύπων.

Η πρώτη έκδοση του 2018, ξεκινά με μία αναφορά στις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν, λόγω των πρόσφατων αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία των ΗΠΑ, για τους εκδότες οικονομικών καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ, οι οποίοι έχουν δραστηριότητες στις ΗΠΑ. Ακολουθεί μία υπενθύμιση των βασικών στοιχείων των ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2018, ενώ στη συνέχεια περιλαμβάνεται μία σύνοψη των θεμάτων στα οποία εστιάζουν την προσοχή τους οι εποπτικές αρχές (ESMA guidelines).

Ακολούθως, γίνεται αναφορά σε πρόσφατες τροποποιήσεις Προτύπων οι οποίες εκδόθηκαν από το IASB, και στο τέλος του Newsletter παρατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος των νεότερων Προτύπων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα IFRS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό της Grant Thornton στο email: ifrs@gr.gt.com