Το IFRS Newsletter της Grant Thornton αποτελεί μία ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα IFRS. Η έκδοση καταπιάνεται με επιμέρους θέματα, παρέχει σχολιασμούς και απόψεις επί αυτών, ενώ περιλαμβάνει και μία σύνοψη των σημαντικότερων βελτιώσεων των Προτύπων.

Η νεότερη έκδοση του Newsletter του 2017 επικεντρώνεται αρχικά σε δύο νέες εκδόσεις από το IASB: (α) του ΔΠΧΑ 17 “Ασφαλιστικές Συμβάσεις”, το οποίο θα αντικαταστήσει το ΔΠΧΑ 4, και (β) της ΕΔΔΠΧΑ 23 “ Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος”, με περιγραφή των κυριότερων σημείων αυτών. Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά σε προσχέδια Προτύπων και Q&A documents τα οποία έχουν εκδοθεί από το IASB, ενώ περιλαμβάνεται και μία γενική ανασκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Στο τέλος του Newsletter παρατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος των νεότερων Προτύπων για τα οποία η εφαρμογή δεν είναι ακόμα υποχρεωτική, καθώς και εκδόσεις του IASB που βρίσκονται στο στάδιο του σχολιασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα IFRS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό της Grant Thornton στο email: ifrs@gr.gt.com