Το IFRS Newsletter της Grant Thornton αποτελεί μία ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα IFRS. Η έκδοση καταπιάνεται με επιμέρους θέματα, παρέχει σχολιασμούς και απόψεις επί αυτών, ενώ περιλαμβάνει και μία σύνοψη των σημαντικότερων βελτιώσεων των Προτύπων.

Η τελευταία έκδοση για το 2017, ξεκινά με μία έκδοση του GPPC, στόχος της οποίας είναι να προωθήσει την εφαρμογή του λογιστικού χειρισμού για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 σε ένα υψηλό επίπεδο. Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά σε μία σειρά τροποποιήσεων Προτύπων οι οποίες έχουν εκδοθεί από το IASB, καθώς και σε εκδοθέντα προσχέδια Προτύπων.

Στο τέλος του Newsletter παρατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος των νεότερων Προτύπων για τα οποία η εφαρμογή δεν είναι ακόμα υποχρεωτική, καθώς και εκδόσεις του IASB που βρίσκονται στο στάδιο του σχολιασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα IFRS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό της Grant Thornton στο email: ifrs@gr.gt.com