Η πρόσφατη έκδοση της Grant Thornton International “Navigating the changes to International Financial Reporting Standards: a briefing for Chief Financial Officers” απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που καταρτίζουν Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Στόχο έχει να παράσχει στους υπευθύνους για την προετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων ενημέρωση υψηλού επιπέδου αναφορικά με τις πρόσφατες αλλαγές των ΔΠΧΑ που θα επηρεάσουν τη μελλοντική χρηματοοικονομική αναφορά των επιχειρήσεων.

Περιλαμβάνει τα νέα Πρότυπα και τις Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί, καθώς και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν μεταξύ της 1ης Δεκεμβρίου 2017 και της 30ης Νοεμβρίου 2018.

H παρούσα έκδοση καλύπτει τις Οικονομικές Καταστάσεις που δημοσιεύονται για τις περιόδους που λήγουν την 31η Μαρτίου 2018, 30η Ιουνίου 2018, 30η Σεπτεμβρίου 2018, 31η Δεκεμβρίου 2018 και 31η Μαρτίου 2019.

Κατά τον σχεδιασμό της χρηματοοικονομικής αναφοράς τέλους χρήσης, η έκδοση της Grant Thornton δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσδιορίσουν:

  • τις αλλαγές που τίθενται υποχρεωτικά σε ισχύ για πρώτη φορά,
  • τις αλλαγές που δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ,
  • τις αλλαγές που είναι ήδη σε ισχύ.

Για κάθε μία από τις παραπάνω αλλαγές έχει διενεργηθεί αξιολόγηση του αντίκτυπου που αναμένεται να επιφέρει στην χρηματοοικονομική αναφορά των επιχειρήσεων, εντοπίζοντας τον όγκο των επιχειρήσεων που αναμένεται να επηρεαστούν και το μέγεθος της επίδρασης της κάθε αλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα IFRS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό της Grant Thornton στο email: ifrs@gr.gt.com