Το IFRS Newsletter της Grant Thornton αποτελεί μία ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα IFRS. Η έκδοση εστιάζει σε επιμέρους θέματα, παρέχει σχολιασμούς και απόψεις επί αυτών, ενώ περιλαμβάνει και μία σύνοψη των σημαντικότερων βελτιώσεων των Προτύπων.

Η δεύτερη έκδοση του 2018, ξεκινά με την αναθεωρημένη έκδοση του «Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς». Ακολούθως, γίνεται αναφορά σε δύο ακόμα εκδόσεις του IASB, τις «Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19» και στο Προσχέδιο Προτύπου σχετικά με τις «Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές (προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8)». Εν συνεχεία, εξετάζεται η πρόσφατη έκθεση της ESMA σχετικά με τους ελέγχους των Ευρωπαϊκών φορέων κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ενώ ακολουθεί μία γενική ανασκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Στο τέλος του Newsletter παρατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος των νεότερων Προτύπων για τα οποία η εφαρμογή δεν είναι ακόμα υποχρεωτική, καθώς και εκδόσεις του IASB που βρίσκονται στο στάδιο του σχολιασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα IFRS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εξειδικευμένο προσωπικό της Grant Thornton στο email: ifrs@gr.gt.com