Γνωρίζετε ότι...

 • Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα από τα βασικά αδικήματα για τα οποία μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) (αρ. 3 Ν. 3691/2008).
 • Η άσκηση ποινικής δίωξης και η καταδίκη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες δεν προϋποθέτουν την ποινική δίωξη ή καταδίκη του υπαίτιου για το αδίκημα της φοροδιαφυγής (αρ. 45 παρ. 2 Ν. 3691/2008).
 • Η ικανοποίηση του Δημοσίου από τον υπαίτιο για το αδίκημα της φοροδιαφυγής (η πληρωμή δηλαδή των σχετικών φόρων) αίρει το αξιόποινο ή αθωώνει ή απαλλάσσει  τον φορολογούμενο από την ποινή και για τις συναφείς πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (αρ. 45 παρ. 3 Ν. 3691/2008).
 • H Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες επιλαμβάνεται υποθέσεων φοροδιαφυγής που αφορούν στην:
  • μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης φόρου εισοδήματος, εφ' όσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει τις €15.000 ανά διαχειριστική περίοδο,
  • μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ, εφ' όσον το σχετικό ποσό υπερβαίνει τις €3.000 σε ετήσια βάση,
  • έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ολικώς ή μερικώς ανύπαρκτη συναλλαγή ποσού ύψους €3.000, καθώς και στην μη ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων και
  • μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, εφ' όσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία (συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων) υπερβαίνει τις €10.000, με εξαίρεση την μη καταβολή χρεών που προκύπτουν από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από δικαστήρια ή  διοικητικές αρχές (ΠΟΛ 1180/16.07.2014).
 • Υπάρχει υποχρέωση αποστολής αναφοράς από τις Δ.Ο.Υ.και τα ελεγκτικά κέντρα προς (α) την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και (β) τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων όταν:
  • το ποσό των παραβάσεων υπερβαίνει τις €50.000.
  • η υπόθεση φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ελέγχεται σύμφωνα με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου και το ποσό του φόρου που αναλογεί στο αποκρυβέν εισόδημα υπερβαίνει τις €50.000.
  • από τον έλεγχο προκύπτουν περιπτώσεις εξωλογιστικού προσδιορισμού φόρου λόγω μη τήρησης ή επίδειξης βιβλίων και στοιχείων.
  • ο υπόχρεος δεν αποδεχθεί την απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ασκήσει προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια
 • Δεν υπάρχει υποχρέωση αποστολής αναφοράς από τις Δ.Ο.Υ. και τα ελεγκτικά κέντρα προς (α) την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και (β) τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων όταν:
  • από τον έλεγχο προκύπτουν διαφορές φόρου εισοδήματος που οφείλονται σε συνήθεις λογιστικές διαφορές ή περιπτώσεις εξωλογιστικού προσδιορισμού όπου οι διαφορές φόρων δεν συνδέονται με αποδεδειγμένη πραγματική απόκρυψη φορολογητέας ύλης
  • ο υπόχρεος καταβάλλει τον φόρο που του καταλογίστηκε στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου εντός της  30ήμερης προθεσμίας ή όταν αποδεχθεί την απόφαση ή την σιωπηρή απόρριψη επί ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής.
 • Με δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίστηκε πως με διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός των επόμενων ημερών θα αποσαφηνίζεται ότι και για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014 το ποσό του φόρου θα μειώνεται με βάση τις οικογενειακές  δαπάνες και τις δαπάνες για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, όπως  δηλαδή ισχύει και για τις εμπροθέσμως υποβληθείσες δηλώσεις.
 • Από 1/1/2014 επιτρέπεται μόνο η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων. Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φυσικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2013 και προηγούμενα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της διοίκησης για έλεγχο με τις σχετικές κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που συμπληρώνουν ποσά που καλύπτουν ή περιορίζουν διαφορά εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Κ.Φ.Ε. μπορούν να υποβληθούν στην προαναφερθείσα προθεσμία δίχως κυρώσεις με την προϋπόθεση ότι η μη αναγραφή τους στην αρχική δήλωση επιτρεπόταν. Σε περίπτωση δε που το κρίσιμο έτος είναι παραγεγραμμένο, η  εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση μπορεί να υποβληθεί στο επόμενο μη παραγεγραμμένο έτος εάν και εφόσον τα ποσά αυτά αποδεδειγμένα δεν έχουν αναλωθεί (ΠΟΛ 1174/14.07.2014).
 • hourglass blueΜέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2014 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για όλους τους υπόχρεους για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2013 (ΠΟΛ 1175/14.07.2014). Αναλόγως δε, παρατάθηκε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014 η προθεσμία υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών του πρώτου και δευτέρου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014 (ΠΟΛ 1176/14.07.2014).
 • Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί  την Τρίτη 29/7, τα ακίνητα για τα οποία δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.ΦΙ.Α. λόγω ουσιωδών ελλείψεων στην περιγραφή τους, θα θεωρούνται ως μη δηλωθέντα. Επίσης, με την ίδια τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να προβούν σε διορθώσεις των στοιχείων ακινήτων τους για το 2014 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2014.
 • Εξεδόθησαν οι οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης για την γνωστοποίηση στην Φορολογική Διοίκηση του μοναδικού τραπεζικού λογαριασμού ανά φυσικό πρόσωπο με ακατάσχετο όριο καταθέσεων τα €1.500. Οι αιτήσεις γνωστοποίησης προς την Φορολογική Διοίκηση ξεκινούν από αύριο, 29 Ιουλίου (ΠΟΛ 1182/25.07.2014)