Γνωρίζετε ότι...

 • Από την 1η Οκτωβρίου 2014 θα ισχύει το ειδικό καθεστώς καταβολής του ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο ο φόρος θα καταβάλλεται κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής, αντί του χρόνου έκδοσης του τιμολογίου. Δυνατότητα ένταξης στο καθεστώς αυτό έχουν οι υποκείμενοι με ακαθάριστα έσοδα προηγούμενης χρήσης μέχρι 500.000€. Όσοι επιλέξουν να ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς, ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής, ενώ αντίστοιχα ο φόρος εισροών εκπίπτεται κατά τον χρόνο πληρωμής του τιμήματος που αφορά τις φορολογητέες πράξεις από συναλλαγές με άλλους υποκείμενους στο φόρο. (άρθρο 185 του Ν. 4261/05-05-2014)
 • Με την ΠΟΛ 1211/24.09.2014, προστέθηκε νέο εδάφιο στην ΠΟΛ 1076/17.03.2014 σύμφωνα με την οποία οι κανόνες των Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών δεν εφαρμόζονται για τα νομικά πρόσωπα των οποίων τα κεφάλαια προέρχονται από ναυτιλιακή δραστηριότητα ή αποτελούν επενδύσεις από ναυτιλιακά κεφάλαια δεδομένου ότι ανήκουν σε συνδεδεμένα με τις  εταιρείες αυτές (δηλαδή με εταιρείες του ν.27/1975 και του ν.δ 2687/1953) φυσικά πρόσωπα. Η εν λόγω εξαίρεση από το άρθρο 66 που αφορά στις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες ισχύει ήδη για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του ν.27/1975 και για τις εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί με το ν.δ 2687/1953 «περί προστασίας επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού».
 • Τα σχηματιθέντα μέχρι τις 31/12/2013 χρεωστικά υπόλοιπα αποθεματικών (ζημιές από πώληση χρεογράφων) πρέπει να μεταφερθούν στα αποτελέσματα της χρήσης 2014 και είτε θα μειώσουν τα φορολογικά κέρδη,  είτε θα αυξήσουν τις φορολογικές ζημιές. Ωστόσο δεν είναι σίγουρο αν οι ζημιές από την αποτίμηση χρεογράφων και συμμετοχών που τυχόν περιλαμβάνονται στα αποθεματικά θα αναγνωριστούν φορολογικά αφού η Διοίκηση στο σημείο αυτό σιωπά (ΠΟΛ 1143/2014).
 • Η έκπτωση του Δημοσίου από την εξουσία του για επιβολή φόρου δεν συνεπάγεται και εξάλειψη της φορολογικής υποχρέωσης  για τον φορολογούμενο. Συνεπώς αν ο φόρος καταβληθεί μετά την παραγραφή η καταβολή δεν θεωρείται αχρεώστητη και δεν μπορεί να αναζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. Αυτό επιβεβαιώνεται και στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων όπου ορίζεται ότι παραγεγραμμένη απαίτηση του Δημοσίου αντιτάσσεται σε συμψηφισμό για μια τριετία από την συμπλήρωση της παραγραφής (Άρθρο 83, ΚΕΔΕ). Υπενθυμίζεται πως χρηματική απαίτηση του Δημοσίου δεν παραγράφεται πριν να βεβαιωθεί πράγματι προς είσπραξη ως δημόσιο έσοδο (Ν.4270/2014).
 • Στις περιπτώσεις είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων κατά του Δημοσίου ποσών το δικαίωμα του φορολογούμενου παραγράφεται εντός τριετίας από την καταβολή (ν. 4270/2014).
 • Η έλλειψη ημερομηνίας έκδοσης  διοικητικής πράξης δεν συνεπάγεται την ακυρότητα της εφόσον i) από το περιεχόμενο της πράξης ή/και τα στοιχεία του φακέλου συνάγεται ότι αυτή εκδόθηκε μεταξύ δύο συγκεκριμένων ημερομηνιών και ii) ο καθορισμός της ακριβούς χρονολογίας έκδοσης της δεν ασκεί επιρροή στην ανεύρεση του κρίσιμου για την επίλυση της διαφοράς νομικού και πραγματικού καθεστώτος το οποίο δεν μεταβάλλεται στις δύο αυτές ημερομηνίες (ΣτΕ 2080/2014).
 • regulation papers fushiaΕυθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση, γεννάται από την εκ μέρους της πολιτείας νομοθέτηση ή από την παράλειψη των οργάνων της να νομοθετήσουν σε περίπτωση που από την νομοθέτηση ή την παράλειψη γεννάται αντίθεση προς κανόνες υπέρτερης τυπικής ισχύος (όπως πχ το Σύνταγμα) σύμφωνα με το άρθρο 105 ΕισΝακ. Το ίδιο ισχύει και για τη μη συμμόρφωση του κράτους με τις ευρωπαϊκές οδηγίες αν σωρευτικά α) το επιδιωκόμενο από την οδηγία αποτέλεσμα περιλαμβάνει χορήγηση δικαιώματος σε ιδιώτες και β) το περιεχόμενο των δικαιωμάτων αυτών μπορεί να προσδιοριστεί βάσει των διατάξεων της οδηγίας.  Ενώ με το άρθρο 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος κατοχυρώνεται η υποχρέωση της διοίκησης (συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Οικονομικών) να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Χρηματικές κυρώσεις οι οποίες καθορίζονται από το τριμελές συμβούλιο του δικαστηρίου που αφορά η απόφαση καταλογίζονται στη διοίκηση υπέρ του ενδιαφερόμενου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα (ν.3068/2002).
 • H Ελλάδα σε εναρμόνιση με το πλαίσιο δράσης του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε κατά της «Διάβρωσης της Φορολογητέας Βάσης και της Μεταφοράς των Κερδών» (BEPS) έχει πλέον ενσωματώσει  στο φορολογικό της σύστημα τις κυριότερες διατάξεις που προτείνονται από τον ΟΟΣΑ και αφορούν στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Όπως:
  • τη διάταξη που αφορά στις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (CFC) σύμφωνα με την οποία αποτελεί δικαίωμα κάθε φορολογούμενου η εγκατάσταση σε κράτος-μέλος της Ε.Ε με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς αρκεί αυτή να μην θεωρείται επίπλαστη κατάσταση με μοναδικό σκοπό την επίτευξη φορολογικού κέρδους,
  • τη γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής η οποία μπορεί να ενεργοποιείται από τις φορολογικές αρχές σε κάθε περίπτωση που μια "ρύθμιση" από τον φορολογούμενο στερείται εμπορικής ουσίας,
  • τους κανόνες υποκεφαλαιδότησης και ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) καθώς και
  • τις γενικές διατάξεις για την καταπολέμηση της μεταφοράς κερδών.
 • Δόθηκε και πάλι παράταση για την υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών. Η εν λόγω αίτηση μπορεί  να υποβληθεί μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου 2015 (ΔΕΣ 1130662 ΕΞ 2014/25.09.2014).