Γνωρίζετε ότι...

 • Με την πολυσυζητημένη και πολυπαρεξηγημένη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ΠΟΛ 1219/2014 διευκρινίστηκε ότι παροχές σε είδος που λαμβάνει πρόσωπο που συνδέεται με εργασιακή σχέση με τον εργοδότη και τα εξαρτώμενα ή/και συγγενικά πρόσωπα αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα του.

  Παροχές σε είδος οι οποίες, εφόσον ξεπερνούν το ποσό των €300, θα πρέπει να συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία είναι ενδεικτικά:
  1. οι δωρο-επιταγές προς τους εργαζόμενους
  2. η αξία των διατακτικών που χορηγούνται δωρεάν για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από συμβεβλημένα καταστήματα καθώς η αξία των διατακτικών σίτισης  εφόσον ξεπερνάει τα 6 ευρώ ημερησίως,
  3. η παροχή της χρήσης εταιρικών πιστωτικών καρτών για δαπάνες που δεν πραγματοποιούνται για το συμφέρον της εταιρείας,
  4. το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές, μέλη διοίκησης και συνταξιούχος των εταιρειών στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας καθώς και συνδρομητικών υπηρεσιών (πχ τηλεόραση) το οποίο προκύπτει με μειωμένο τιμολόγιο ή άνευ ανταλλάγματος
  5. οι πληρωμές που γίνονται απευθείας από τους εργοδότες σε τρίτους (όπως πχ σε σχολεία, φροντιστήρια, οι απευθείας πληρωμές που αφορούν στην κάλυψη εξόδων συμμετοχής των προσώπων αυτών σε ημερίδες, προγράμματα κ.ο.κ καθώς και αυτές που αφορούν την κάλυψη ιατρικών εξόδων). Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές και μέλη διοίκησης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων εξαιτίας της δωρεάν φοίτησης των τέκνων τους ή της φοίτησης με μειωμένα δίδακτρα με εξαίρεση τις υποτροφίες που χορηγούνται από τα εν λόγω εκπαιδευτήρια
  6. οι λογαριασμοί εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας εφόσον ξεπερνούν το ποσό του προγράμματος χρήσης που παρέχει η εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι για το υπερβάλλον δεν χορηγείται βεβαίωση από τον εργοδότη από την οποία προκύπτει πως όλο το ποσό αφορά σε επαγγελματική χρήση.

Για τις παροχές για τις οποίες δεν υπάρχει το όριο των €300, δηλαδή για την παραχώρηση αυτοκινήτου,   δανείου, δικαιώματος προαίρεσης και παραχώρηση κατοικίας διευκρινίστηκε ότι:

  • η χρήση οχήματος για πάνω από 15 μέρες λογίζεται ως μήνας,
  • εξαιρούνται και δεν θεωρούνται παροχή σε είδος τα οχήματα των επιχειρήσεων που χορηγούνται σε πωλητές, τεχνικούς και εργαζόμενους των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, τα αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού, τα αυτοκίνητα δοκιμών που διαθέτουν οι επιχειρήσεις αυτοκινήτων, τα αυτοκίνητα των ξενοδοχείων για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών, τα αυτοκίνητα που διαθέτουν οι επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων προσωρινά σε αντικατάσταση επισκευασμένων, τα αυτοκίνητα των αεροπορικών εταιρειών για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και του αεροδρομίου καθώς και για τη μεταφορά VIPS και προσωπικού,
  • η ωφέλεια για τον εργαζόμενο που έλαβε παροχή με τη μορφή δανείου προσδιορίζεται ανά φορολογικό έτος, υπολογίζεται κατά το μήνα στον οποίον έγινε η παροχή και αποτιμάται ως η διαφορά μεταξύ των τόκων που υπολογίζονται με βάση το μέσο επιτόκιο αγοράς και των τόκων που κατέβαλε ο εργαζόμενος βάσει της σχετικής έγγραφης συμφωνίας. Σημειώνεται πως ποσά που καταβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013, δηλαδή τα ποσά που καταβλήθηκαν μέχρι 31.12.2013,  δεν λαμβάνονται υπόψη ακόμα και αν έχουν καταβληθεί ως δάνεια με έγγραφη συμφωνία ή άνευ αυτής ή ως προκαταβολές μισθών,
  • η διάταξη που αφορά στα δικαιώματα προαίρεσης καταλαμβάνει και μετοχές που διαπραγματεύονται σε αλλοδαπά χρηματιστήρια. Επιπλέον διευκρινίζεται πως αφορά τα δικαιώματα που ασκούνται από την έναρξη ισχύος της διάταξης, δηλαδή την 01.01.2014, ανεξαρτήτως του πότε είχε χορηγηθεί το εν λόγω δικαίωμα,
  • εξαιρούνται από τις διατάξεις που αφορούν την παραχώρηση κατοικίας η παροχή  καταλύματος από το Δημόσιο και τους φορείς του σε υπηρετούντες σε αυτό καθώς και η παροχή καταλύματος σε εργαζόμενους, εταίρους ή μετόχους λόγω πρόσκαιρης μετακόμισης σε υποκαταστήματα ή εργοτάξια ή λοιπές εγκαταστάσεις στα πλαίσια της εργασίας τους.

Τέλος επισημαίνεται πως ΔΕΝ φορολογούνται παροχές σε είδος οι οποίες δίνονται σε όλο το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό μιας επιχείρησης σύμφωνα με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας δεδομένου ότι αυτές οι παροχές καλύπτουν τις εργασιακές ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησης (πχ παροχή τροφής, φύλαξη παιδιών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, θέσεις στάθμευσης κ.ο.κ).

Πέραν τούτων

 • Διευκρινίσεις δόθηκαν από την διοίκηση για την εφαρμογή του νέου προαιρετικού ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά την είσπραξη και όχι κατά την έκδοση του τιμολογίου. glasses lavender
  Ανάμεσα σε άλλα, ιδιαίτερη αίσθηση έκαναν τα παρακάτω (ΠΟΛ 1214/2014):
  • στην περίπτωση είσπραξης προκαταβολής, εκδίδεται ειδικό στοιχείο που φέρει τον τίτλο «Ειδικό στοιχείο προκαταβολής για σκοπούς του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του άρθρου 39β»
  • αν η εξόφληση γίνεται με επιταγή, ως χρόνος είσπραξης θεωρείται ο χρόνος λήψης της επιταγής, ακόμα κι αν αυτή είναι μεταχρονολογημένη. Σε περίπτωση μη είσπραξης της επιταγής, η φορολογητέα αξία μειώνεται  κατά τον χρόνο σφράγισης της επιταγής
  • οι επιχειρήσεις πελάτες όσων ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς, υποχρεούνται να τηρούν αρχείο πληρωμών προς τους προμηθευτές τους που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς αυτό, παρά το γεγονός πως οι ίδιοι δεν έχουν επιλέξει την ένταξή τους. Επιπλέον, θα πρέπει να δηλώνουν στις καταστάσεις προμηθευτών, ανά ΑΦΜ προμηθευτή, τις συνολικές πληρωμές προς τους εν λόγω προμηθευτές
  • όσοι απεντάσσονται από το ειδικό καθεστώς, υποχρεούνται να καταβάλλουν τον φόρο για όλα τα ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία, ασκώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα έκπτωσης του ανάλογου φόρου εισροών.
 • Με την ΠΟΛ 1216/2014, διευκρινίστηκε ότι:
  • στην διάταξη περί υποχρεωτικής εξόφλησης δαπανών αξίας άνω των 500€ με την χρήση τραπεζικού μέσου, δεν εμπίπτουν οι παρακάτω δαπάνες:
   • μισθοί, ημερομίσθια και κάθε είδους αμοιβές,
   • μισθώματα ακινήτων,
   • καθώς και οι δαπάνες τόκων
  • η φορολογική αντιμετώπιση του συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ αντισυμβαλλομένων που είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες (δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΦΑΣ). Αναλυτικότερα, η προϋπόθεση της χρήσης τραπεζικού μέσου για την εξόφληση δαπανών 500€ και άνω που θέτει το άρθρο 23 του 4172/2103 προκειμένου να αναγνωριστεί μια δαπάνη φορολογικά, είχε προκαλέσει σύγχυση σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να συμψηφιστούν οι αμοιβαίες ανταπαιτήσεις  χωρίς να χαθεί το δικαίωμα έκπτωσής τους. Η ΠΟΛ επεσήμανε πως αν η εναπομείνουσα διαφορά μετά τον συμψηφισμό των απαιτήσεων είναι  μεγαλύτερη των 500€, τότε απαιτείται η εξόφληση της διαφοράς αυτής με τραπεζικό μέσο πληρωμής προκειμένου να αναγνωριστεί φορολογικά το συνολικό ποσό που συμψηφίστηκε.
 • Με οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας δίνεται η δυνατότητα μη επιβολής ΦΠΑ επί τιμολογίων κατασκευής τεχνικών έργων (όπως ενδεικτικά χώροι επεξεργασίας, διαλογής εκμετάλλευσης και διάθεσης κάθε είδους αποβλήτων, φράγματα και αγωγοί μεταφοράς, αρδευτικά δίκτυα κ.ο.κ)  από τον εκδότη του τιμολογίου (ήτοι του εργολήπτη) και απόδοση του ΦΠΑ  από τον λήπτη αυτού εφόσον σωρευτικά:
  • το τιμολόγιο αφορά εκτέλεση τεχνικού έργου
  • ο κύριος του έργου είναι η αναθέτουσα αρχή των ΠΔ 59/2007 & 60/2007 (δηλαδή εν συντομία το κράτος, οι περιφέρειες, οι δήμοι, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου κ.ο.κ)
  • λήπτης του τιμολογίου είναι ο κύριος του έργου
  • η συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής από την οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το έργο υπάγεται σε ΦΠΑ.
 • H διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε πως είναι αναρμόδια να αποφανθεί αν η έφοδος στην κατοικία ή την επαγγελματική έδρα των φορολογούμενων που έχουν οφειλές προς το δημόσιο μπορεί να διενεργείται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα χωρίς την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Υπενθυμίζεται πως το εν λόγω ερώτημα είχε αποσταλεί στον Άρειο Πάγο από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνέχεια της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του κράτους το οποίο είχε αποφανθεί  θετικά για το εν λόγω θέμα.