Γνωρίζετε ότι...

 • Καταργήθηκε από 1.1.2014 η δυνατότητα συμβιβασμού στις φορολογικές διαφορές, με μείωση των προσθέτων φόρων στα 3/5. Πλέον, ακόμη και στην περίπτωση αποδοχής των αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο φορολογούμενος οφείλει να καταβάλει το σύνολο των προσθέτων φόρων, ενώ μόνο στα πρόστιμα για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως 31.12.2013 είναι δυνατή η μείωση τους στο 1/3. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πλέον κίνητρο συμβιβασμού, αυξάνεται ο όγκος των υποθέσεων που καταλήγουν στα δικαστήρια.
 • Δεν είναι δυνατή η απευθείας προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια για τις πράξεις των φορολογικών αρχών που εκδίδονται μετά από 1.8.2013, αφού προβλέπεται υποχρεωτικά η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής. Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης και εξετάζεται από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Στόχος της θέσπισης του θεσμού της ενδικοφανούς προσφυγής ήταν η αποφόρτιση των Διοικητικών Δικαστηρίων από σημαντικό μέρος του όγκου υποθέσεων.Κατ’ εξαίρεση στις διαφορές που αφορούν φορολογία κληρονομιών και δωρεών, έως 1.1.2015 δεν προβλέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής. Συνεπώς, για τις διαφορές αυτές οι φορολογούμενοι έχουν άμεση πρόσβαση στα Διοικητικά Δικαστήρια.
 • Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, αναστέλλει την καταβολή του 50 % του φόρου, με την προϋπόθεση να έχει καταβληθεί το υπόλοιπο 50 %. Είναι δυνατή η άσκηση αίτηση αναστολής και για το υπόλοιπο 50% σε περίπτωση που προκύπτει ανεπανόρθωτη βλάβη.
 • Σε κάθε περίπτωση, η φορολογική αρχή βεβαιώνει το σύνολο της φορολογικής οφειλής ανεξάρτητα από την αναστολή καταβολής. Προκύπτουν συνεπώς κανονικά τόκοι και πρόστιμα για το τμήμα της φορολογικής οφειλής που βρίσκεται υπό καθεστώς αναστολής.
 • Προβλέπεται προθεσμία 60 ημερών από την κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής, προκειμένου η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών να την εξετάσει. Σε περίπτωση που παρέλθει αυτό το διάστημα χωρίς να εκδοθεί απάντηση, θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί («σιωπηρή απόρριψη»).
 • Από τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, σχετικά με την πορεία των υποθέσεων που εξετάζονται από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, προκύπτει ότι εκ των 4.773 ενδικοφανών προσφυγών που είχε διεκπεραιώσει η υπηρεσία, μόνο 2.379 εξετάσθηκαν ουσιαστικά. Από τις τελευταίες, οι 619  έγιναν δεκτές, ενώ οι υπόλοιπες 1760 απορρίφθηκαν.  Το 50% των προσφυγών όμως (2.394) απορρίφθηκε επειδή εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία για εξέταση τους.
 • Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφυγή κατά των αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων υπερβαίνουν τις 85.000 και αναμένεται να αυξηθούν, δεδομένης της κατάργησης του συμβιβασμού.
 • Τα τελευταία έτη έχουν γίνει νομοθετικές παρεμβάσεις (ιδίως με τον ν. 3900/2010) για την επιτάχυνση της εξέτασης των φορολογικών υποθέσεων από τα Διοικητικά Δικαστήρια. Έτσι, ενδεικτικά, για τις διαφορές έως 150.000 ευρώ, αρμόδια είναι τα μονομελή διοικητικά πρωτοδικεία και για τις διαφορές άνω των 150.000 αρμόδια σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι τα διοικητικά εφετεία, χωρίς δυνατότητα έφεσης.checklist purple
 • Ο νόμος 3943/2011 είχε θεσπίσει το Σώμα Φορολογικών Διαιτητών, ως ανεξάρτητη αρχή με αποστολή την εποπτεία των φορολογικών διαιτητών. Έργο των Φορολογικών Διαιτητών είναι η διαιτητική επίλυση των διαφορών που αναφύονται κατά τον καταλογισμό των φόρων και των συναφών τελών, προστίμων και κυρώσεων, εφόσον το αντικείμενο τους υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
 • Ως φορολογικοί διαιτητές πιστοποιούνται πρόσωπα που λόγω της επιστημονικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εμπειρίας τους παρέχουν τα εχέγγυα αμερόληπτης και αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων τους (π.χ. πρώην δικαστές και μέλη του Ν.Σ.Κ., συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι και δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω με εμπειρία στο φορολογικό δίκαιο).
 • Στην πράξη, μέχρι σήμερα, η φορολογική διαιτησία δεν εφαρμόσθηκε ποτέ. Με δεδομένη την σώρευση μεγάλου αριθμού υποθέσεων στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ίσως η ενεργοποίηση αυτής της διάταξης να μπορούσε να συμβάλει στην ταχύτερη απονομή φορολογικής δικαιοσύνης και την αποφόρτιση των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Πέραν τούτων

 • Η ζημιά των τραπεζών, των εταιρειών leasing και των εταιρειών factoring που θα προκύψει από τον διακανονισμό/διαγραφή των δανείων των πελατών τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων όπως εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή, θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους σε δεκαπέντε (15) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκε η διαγραφή.
 • Ένα νέο άρθρο προστέθηκε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 27Α) με τον νόμο 4302/2014 (και τροποποιήθηκε με τον ν. 4303/2014), το οποίο:
  • Επιτρέπει την μετατροπή συγκεκριμένων Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων (από υπόλοιπο ζημιών από το PSI και από προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου) των τραπεζών, των εταιρειών Leasingκαθώς και των εταιρειών Factoring που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ, σε οριστική απαίτηση έναντι του Δημοσίου, σε περίπτωση που το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσης τους είναι ζημιά.
  • Παρέχει την δυνατότητα συμψηφισμού της παραπάνω απαίτησης με τον φόρο εισοδήματος, όχι μόνο της εταιρείαςπου επέλεξε να ενταχθεί στις διατάξεις του άρθρου 27Α, αλλά και με τον φόρο άλλων εταιρειών του ίδιου ομίλου (παρ. 2, περ. β’). Η δυνατότητα αυτή έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς το φορολογικό πλεονέκτημα που παρέχεται σε επίπεδο ομίλου είναι πρωτοποριακό για τα Ελληνικά δεδομένα.
  • Προβλέπει την έκδοση νέων μετοχών και την δωρεάν παραχώρησή τους προς το Ελληνικό Δημόσιο, σε περίπτωση που μετά τον συμψηφισμό, παραμείνει κάποιο υπόλοιπο απαίτησης έναντι του δημοσίου. Οι νέες αυτές μετοχές θα εκδοθούν στο 110% του υπολοίπου της απαίτησης που δεν συμψηφίστηκε και θα είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
 • Υπεγράφη στις 29.10.2014 το Παγκόσμιο Πρότυπο του ΟΟΣΑ για την Αυτόματη Ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών από 51 κράτη μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Βουλγαρίας). Το Παγκόσμιο Πρότυπο βασίζεται στο μοντέλο που εξέδωσαν οι ΗΠΑ για την εφαρμογή της νομοθεσίας FATCA. Η πλειονότητα των υπογραφόντων κρατών δεσμεύεται προς διενέργεια πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών το Σεπτέμβριο του 2017.