Γνωρίζετε ότι...

Ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα ο υπ’αριθ. 4308 νόμος με τίτλο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/24.11.2014) που ορίζει τις υποχρεώσεις σχετικά με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων (θέματα που ρύθμιζε ο ΚΦΑΣ, ο οποίος από 1/1/2015 καταργείται) ενσωματώνοντας στο εσωτερικό δίκαιο τις διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ, και καταργώντας όλες τις υφιστάμενες διατάξεις που ρυθμίζουν παρόμοια θέματα.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού:

 • Επιτρέπεται η σύνταξη των λογιστικών στοιχείων (παραστατικά), συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων πώλησης, σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική.
 • Επανέρχεται η διάταξη περί αρίθμησης τιμολογίων που είχε καταργήσει ο ΚΦΑΣ, ενώ διατηρούνται στην πλειοψηφία τους οι βασικές διατάξεις περί τιμολόγησης, καθώς επίσης και περί του χρόνου έκδοσης στοιχείων γενικότερα.
 • Προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης απλοποιημένου τιμολογίου (τιμολόγιο στο οποίο αναγράφονται λιγότερες πληροφορίες) για τις συναλλαγές αξίας μέχρι 100€, ή για τις περιπτώσεις που το εκδιδόμενο στοιχείο είναι  έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί ένα αρχικό τιμολόγιο.
 • Η οντότητα πρέπει να φροντίζει να είναι σε θέση να τεκμηριώνει οποιαδήποτε διακίνηση αγαθών με την έκδοση ή λήψη παραστατικών στοιχείων διακίνησης ή τιμολογίου πώλησης ή απόδειξης λιανικής πώλησης.
 • Διατηρείται η χρήση ταμειακής μηχανής ή φορολογικού μηχανισμού για πωλήσεις λιανικής, με δυνατότητα απαλλαγής ορισμένων οντοτήτων.
 • Υιοθετούνται σημαντικές αρχές των Δ.Λ.Π, ενώ επίσης αλλάζει η μορφή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Καταργείται το Ε.Γ.Λ.Σ., διάφορα κλαδικά λογιστικά σχέδια, πολλά άρθρα του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις. Προτείνεται ένα σχέδιο λογαριασμών το οποίο οι οντότητες μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν ή, εναλλακτικά, μπορούν να συνεχίσουν να τηρούν τους λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ.
 • Οι διάφορες οντότητες κατηγοριοποιούνται σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες βάσει: α) ύψους ενεργητικού, β) καθαρού ύψους κύκλου εργασιών και γ) μέσου όρου απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου. Οι υποχρεώσεις των υποκείμενων οντοτήτων κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθός τους.
 • Οι οντότητες που έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 1.500.000 και λιγότερους από 10 εργαζόμενους  μπορούν να συνεχίσουν να τηρούν απλογραφικά βιβλία.
 • Καταργούνται οι διατάξεις του νόμου 2065/1992 περί της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων. Τα πάγια των επιχειρήσεων που παρακολουθούνται στο κόστος απόκτησής τους, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι η μείωση της αξίας τους είναι μόνιμου χαρακτήρα, επηρεάζοντας το αποτέλεσμα της χρήσης. Το ποσό μείωσης της αξίας των παγίων δύναται να αντιστραφεί όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται.
 • Παρέχεται η δυνατότητα επιμέτρησης στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων στην εύλογη αξία. Ανάλογα με την φύση του στοιχείου του ενεργητικού,  οι διαφορές της αξίας των στοιχείων αυτών που προκύπτουν από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία, επηρεάζουν το αποτέλεσμα της χρήσης ή την καθαρή θέση της οντότητας.
 • Κέρδη που προκύπτουν από την επιμέτρηση των στοιχείων ενεργητικού σε εύλογη αξία δεν γίνεται να κεφαλαιοποιηθούν, αν δεν πραγματοποιηθούν.
 • Τα πάγια που χρησιμοποιεί μια οντότητα βάσει σύμβασης χρηματοοικονομικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως περιουσιακό της στοιχείο. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται αντίστοιχη υποχρέωση προς τον εκμισθωτή η οποία αντιμετωπίζεται  ως δάνειο, χειρισμός παρόμοιος με αυτόν του ΔΛΠ 17. Από την πλευρά του εκμισθωτή, τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται σε τρίτους  με χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζονται λογιστικά ως απαιτήσεις και όχι ως δικά του πάγια.
 • Πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση (sale and lease back), αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εγγυημένος δανεισμός. Το εισπραττόμενο από την πώληση ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση ενώ τα πωληθέντα στοιχεία συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στον ισολογισμό του μισθωτή ως περιουσιακά του στοιχεία.
 • Τα ακίνητα που προορίζονται για εκμίσθωση ή για αποκόμιση οφέλους από αύξηση της αξίας τους αλλά όχι για ιδιοχρησιμοποίηση ή πώληση στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας χαρακτηρίζονται ως «επενδυτικά ακίνητα» (investment property). Όταν τα επενδυτικά ακίνητα επιμετρούνται στην εύλογη αξία, τότε αυτή προσδιορίζεται τουλάχιστον ανά διετία και δεν υπολογίζονται αποσβέσεις.
 • Τα έξοδα ίδρυσης δεν παγιοποιούνται αλλά επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το αποτέλεσμα της περιόδου στην οποία πραγματοποιούνται.
 • Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης (μέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης). Εναλλακτικά, εφαρμόζεται η μέθοδος της ολοκληρωμένης σύμβασης, όταν δεν επηρεάζονται σημαντικά τα μεγέθη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Επιτρέπεται η αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων, κατ’ εφαρμογή του ΔΛΠ 12.
 • chess pieces fushiaΟι κρατικές επιχορηγήσεις παγίων αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται και αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα κατά τον ίδιο τρόπο που μεταφέρονται στα αποτελέσματα οι αποσβέσεις των παγίων που επιχορηγήθηκαν.
 • Αντίθετα, οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο στην οποία τα αποτελέσματα επιβαρύνονται με τα επιχορηγηθέντα έξοδα.
 • Οι όμιλοι συνδεδεμένων επιχειρήσεων εφαρμόζουν τους κανόνες ενοποίησης που προβλέπονται στα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ανάλογα με το μέγεθος τους. Τα κριτήρια για την κατηγοριοποίηση των ομίλων σε μικρούς, μεσαίους ή μεγάλους είναι: α) το σύνολο ενεργητικού, β) το καθαρό ύψος κύκλου εργασιών και γ) ο μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
 • Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διάταξη που προβλέπει πως οι οντότητες δύναται να αναζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμβατές με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.