Γνωρίζετε ότι...clipboard blue

 • Mε την ΠΟΛ 1032/2015 δόθηκαν οδηγίες για την φορολογική μεταχείριση από μεταβίβαση τίτλων, τα κυριότερα σημεία της οποίας συνοψίζονται στα κάτωθι:
  • Το εισόδημα από τη μεταβίβαση μετοχών, εταιρικών μεριδίων κ.λπ. από φυσικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 15%, χωρίς να απαιτείται, κατά το χρόνο της μεταβίβασης η υποβολή δήλωσης, όπως ίσχυε με τις προϊσχύουσες διατάξεις, καθόσον το εν λόγω εισόδημα θα συμπεριληφθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του Φυσικού Προσώπου και θα φορολογηθεί στο τέλος του επόμενου έτους.
  • Υπεραξία που αποκτά Φυσικό Πρόσωπο από τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά απαλλάσσεται της φορολογίας εάν οι μετοχές:
   1. έχουν αποκτηθεί πριν την 1/1/2009 ή
   2. έχουν αποκτηθεί μετά την 1/1/2009 και ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό μικρότερο του 5%ο.
    Μετοχές που αποκτήθηκαν τόσο πριν όσο και μετά την 1/1/2009 επί πωλήσεων αυτών θα εφαρμόζεται η μέθοδο FIFO.
    Στις παραπάνω περιπτώσεις εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών 2%.

  • Απαλλάσσονται επίσης από την φορολογία:
   1. Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
   2. Φυσικά πρόσωπα με κατοικία σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ΣΑΔΦ. Σε αυτή τη περίπτωση δεν προκύπτει υποχρέωση υποβολής δήλωσης και δεν χρειάζεται το φυσικό πρόσωπο να αποκτήσει ΑΦΜ στην Ελλάδα αλλά το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο τεκμηριώνει την απαλλαγή θα πρέπει να κατατεθεί στο πρόσωπο που θα είναι υπόχρεος να αποδείξει τη φορολογική απαλλαγή στις φορολογικές αρχές.
   3. Η μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων κρατών της Ε.Ε και ΕΟΧ/ΕΖΕΣ
   4. Η μεταβίβαση μετοχών ναυτιλιακών εταιρειών
   5. Η μεταβίβαση μεριδίων ΟΣΕΚΑ κρατών της Ε.Ε. και ΕΟΧ/ΕΖΕΣ (Φορολογούνται των τρίτων χωρών).
  • Η εισφορά τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρίας συνιστά μεταβίβαση ενώ δεν συνιστά η μη συμμετοχή εταίρου ή μετόχου στην αύξηση κεφαλαίου όπως ίσχυε μέχρι πρόσφατα για τις προσωπικές εταιρίες και Ε.Π.Ε.
  • Διευκρινίζεται πως σε περίπτωση που η μεταβίβαση ή εισφορά τίτλων λαμβάνει χώρα μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί transfer pricing.
  • Η υπεραξία που αποκτά το Φυσικό Πρόσωπο από τη μεταβίβαση μετοχών, εταιρικών μεριδίων κλπ., προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης που εισέπραξε και της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος.
  • Ως τιμή πώλησης μη εισηγμένων τίτλων λαμβάνεται αυτή που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης που δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερη από την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας κατά το χρόνο της μεταβίβασης.
  • Ως τιμή κτήσης θα λαμβάνεται η χαμηλότερη μεταξύ αυτής που προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων (όπως αυτά εμφανίζονται στο τελευταίο πριν την ημερομηνία μεταβίβασης ισοζύγιο της επιχείρησης) και του τιμήματος που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά το χρόνο της απόκτησης των τίτλων.  Εταιρικές πράξεις που έχουν γίνει μέχρι το χρόνο μεταβίβασης (αυξομειώσεις κεφαλαίου, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών) θα επηρεάσουν την τιμή κτήσης των μετοχών και επομένως και την υπεραξία που θα προκύψει.
  • Σε περίπτωση απόκτησης των μεταβιβαζόμενων τίτλων με δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά ως τιμή κτήσης λαμβάνεται ο φόρος που καταβλήθηκε λόγω της αιτίας απόκτησης αυτών.
  • Στην διαδοχική απόκτηση τίτλων για τον υπολογισμό της τιμής κτήσης λαμβάνεται η μέση τιμή κτήσης που προκύπτει από τη συνολική αξία κτήσης των τίτλων δια της συνολικής ποσότητας αυτών. Για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης λαμβάνονται υπόψη και οι εταιρικές πράξεις που έχουν γίνει μέχρι τη στιγμή της μεταβίβασης (όπως πχ οι αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου, οι δωρεάν χορηγήσεις μετοχών στους μετόχους λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κ.ο.κ). 
  • Υπεραξία που αποκτούν Φυσικά Πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε κράτος που περιλαμβάνεται στα μη συνεργάσιμα φορολογείται με συντελεστή 15% και η δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ πριν από την οποιαδήποτε μεταβίβαση, ο δε φόρος καταβάλλεται εφάπαξ.
  • Η ζημιά που προκύπτει από μεταβιβάσεις τίτλων που πραγματοποιούν τα φυσικά πρόσωπα, μεταφέρεται για πέντε (5) έτη, συμψηφίζεται δε μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας που προκύπτουν αποκλειστικά από την μεταβίβαση τίτλων.
 • Με την ΠΟΛ 1003/2014 δόθηκαν οι πρώτες οδηγίες για την εφαρμογή του ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» βασικά σημεία της οποίας παρατίθενται παρακάτω:
  • Από 1.1.2015 και εφεξής δεν προβλέπεται η έκδοση τιμολογίου για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων.briefcase fushia
  • Το λογιστικό σύστημα μιας οντότητας απαιτείται πλέον να παρακολουθεί τόσο την λογιστική αξία όσο και την φορολογική βάση των λογιστικών γεγονότων, εφόσον αυτές διαφέρουν (π.χ. χρήση διαφορετικών συντελεστών απόσβεσης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς, διαφορά ύψους λογιστικών και φορολογικών προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες).
  • Όταν καταχωρείται εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων μόνο η μία εκ των δύο βάσεων (είτε η λογιστική, είτε η φορολογική), η παρακολούθηση της άλλης βάσης δύναται να γίνει συγκεντρωτικά οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση έγκαιρα για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία.
  • Η οντότητα εκδίδει η ίδια τιμολόγιο και στην περίπτωση που συναλλάσσεται ως αγοραστής με άλλη οντότητα, η οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν εκδίδει τιμολόγιο πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης άρνησης έκδοσης τιμολογίου.
  • Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου αποσυνδέεται από την εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου σχετικά με την αναγνώριση των πωλήσεων. Δηλαδή, η υποχρέωση αναγνώρισης των εσόδων είναι θέμα πραγματικών περιστατικών (π.χ. παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσίας) και δεν προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου η οποία μπορεί και να γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο. Το τιμολόγιο φέρει την ημερομηνία στην οποία εκδόθηκε.
  • Δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης εφόσον εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο πώλησης που συνοδεύει τα αγαθά κατά τη διακίνησή τους, δηλαδή στην περίπτωση αυτή το τιμολόγιο είναι και έγγραφο διακίνησης. Το παραστατικό διακίνησης μπορεί να φέρει οποιονδήποτε κατάλληλο, ενδεικτικό της φύσης του, τίτλο, όπως «Παραστατικό Διακίνησης», «Δελτίο Αποστολής», «Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων», κ.α.
  • Οι ατομικές επιχειρήσεις, με ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου μέχρι 5.000 ευρώ, εφεξής απαλλάσσονται μόνο από την τήρηση λογιστικών βιβλίων, ενώ υποχρεούνται σε έκδοση στοιχείων λιανικής, χωρίς ωστόσο να απαιτείται η χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

Επιπλέον….

  • Με ηλεκτρονικό τρόπο θα υποβάλλονται τα συμφωνητικά των επιτηδευματιών που υπογράφονται μετά την 01.01.2015. Η υποβολή στο Τaxisnet θα πρέπει να γίνεται μέχρι το τέλος των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου για τα συμφωνητικά του αμέσως προηγούμενου τρίμηνου. (Δελτίο Τύπου 29.01.2015)
  • Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 30η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την καταβολή του φόρου (ΠΟΛ 1034/2015)