Γνωρίζετε ότι...eligible stamp blue

 • Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων και επενδύσεων και φορολογικής συμμόρφωσης που αφορά σε αδήλωτα κεφάλαια και επενδύσεις που είναι στην αλλοδαπή μέχρι την 30η Απριλίου 2015 και για τα οποία προβλέπεται αυτοτελής φορολόγηση με ποσοστό 15%.
 • Σχετικά με την φορολογική «αμνηστία» για τα κεφάλαια εξωτερικού προκύπτουν τα παρακάτω:
  1. Η δήλωση υποβάλλεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατοίκους Ελλάδας που είχαν υποχρέωση δήλωσης ή καταβολής φόρου για τα κεφάλαια αυτά (ερώτημα προκύπτει πώς θα δηλωθούν τα κεφάλαια που ανήκουν σε αλλοδαπές εταιρείες. Θα φορολογηθούν τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα για τα ταμειακά τους διαθέσιμα ανεξαρτήτως κερδοφορίας; Μήπως θα ήταν ορθότερο η δήλωση να γίνει από τους πραγματικούς δικαιούχους φυσικά πρόσωπα;).
  2. Η ειδική δήλωση θα υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (άρα καταρχήν όχι ηλεκτρονικά μέσω taxis, παρόλο που στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι η καταβολή φόρου θα γίνεται ηλεκτρονικά).
  3. Με τον συγκεκριμένο φόρο εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα κεφάλαια αυτά, τα οποία απαλλάσσονται από οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος ή εισφορά (άρα επέρχεται εξάντληση για κάθε φόρο εισοδήματος, κεφαλαίου, Φ.Π.Α. κλπ.).
  4. Δεν ερευνάται ο τρόπος απόκτησης, για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων (συνάγεται ότι μπορεί να ερευνηθεί ο τρόπος απόκτησης για σκοπούς διερεύνησης εγκλημάτων όπως ενδεικτικά ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απιστία, δωροδοκία, λαθρεμπορία).
  5. Δεν γίνεται δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με βασικό αδίκημα την φοροδιαφυγή (μπορεί όμως να προκύψει δίωξη για ξέπλυμα από άλλες αιτίες όπως π.χ. απιστία, λαθρεμπορία κ.λπ.).
  6. Τα κεφάλαια αυτά λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (μπορεί άραγε να καλυφθεί και η προσαύξηση εισοδήματος από αδιευκρίνιστη αιτία; Φαίνεται καταρχήν πως όχι).
  7. Εκδίδεται πιστοποιητικό που βεβαιώνει την τήρηση της συγκεκριμένης διαδικασίας. Δεν επιτρέπεται διενέργεια ελέγχου μόνο λόγω της συγκεκριμένης δήλωσης (μπορεί όμως να γίνει έλεγχος εφόσον προκύψουν νεώτερα στοιχεία).
  8. Με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την δήλωση οι ελληνικές αρχές αξιοποιούν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία για να διαπιστώσουν αδήλωτα κεφάλαια και επενδύσεις. (Στην παρούσα φάση της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι περιορισμένη η δυνατότητα να ευρεθούν οι αδήλωτες καταθέσεις ελλείψει συγκεκριμένων στοιχείων εις βάρος ενός προσώπου).
 • Το ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπει την δυνατότητα υποβολής αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για κάθε προσαύξηση περιουσίας που αποκτήθηκε μέχρι την 31.12.2014 καταβάλλοντας φόρο με συντελεστή 30% χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου. Η προθεσμία της δήλωσης είναι μέχρι 31.7.2015. Ήτοι:
  1. Η διάταξη αυτή προβλέπει κάθε προσαύξηση περιουσίας που αποκτήθηκε μέχρι 31.12.2014. (Καλύπτει άρα και την φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2014 που δεν έχει υποβληθεί ακόμα; Θα φορολογηθεί η προσαύξηση περιουσίας που επήλθε εντός του 2014 με 30%;).
  2. Η διάταξη προβλέπει την υποβολή μόνο δηλώσεων εισοδήματος (αναφέρεται όμως ότι υπάγονται και οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου).
  3. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το ποσό της αδήλωτης διαφοράς. Ενδεχόμενη περαιτέρω αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη που προκύπτει από έλεγχο φορολογείται ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τις γενικές διατάξεις. (Τι γίνεται σχετικά με άλλες φορολογίες; Π.χ με τον Φ.Π.Α. σε περίπτωση που η προσαύξηση προέρχεται από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος;).
  4. Η δήλωση αυτή γίνεται στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι την δημοσίευση του νόμου. (Υπάγονται όμως και όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου και για τις οποίες είτε δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, είτε έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, είτε εκκρεμεί εκδίκαση ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου βοηθήματος ή μέσου).
 • Παρόμοια νομοθεσία είχε ψηφισθεί το 2004 (ν. 3296) και το 2010 (ν. 3842), χωρίς όμως η φορολογική αμνηστία να στεφθεί με ιδιαίτερη επιτυχία.
 • Ερωτηματικό προκύπτει σχετικά με την δικαιολόγηση της διαφορετικής μεταχείρισης μεταξύ κεφαλαίων εξωτερικού που φορολογούνται με 15% και εσωτερικού, που φορολογούνται με 30%. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, «Αν ο φορολογικός συντελεστής είναι υψηλός, τότε υπάρχει ο κίνδυνος οι καταθέσεις στην Ελβετία να αποδημήσουν άμεσα για φορολογικούς παραδείσους της Καραϊβικής ή της Ασίας με σημαντική απώλεια δημοσίων εσόδων για το ελληνικό κράτος».
 • Το νομοσχέδιο για την φορολογική αμνηστία θα εφαρμοστεί με την συνεργασία της Ελβετικής κυβέρνησης. Η Ελβετική κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει ώστε οι ελβετικές τράπεζες να αποστείλουν επιστολή σε έλληνες πολίτες με λογαριασμούς στην Ελβετία, για να πληροφορήσουν τους τελευταίους για την συμφωνία εθελοντικής αποκάλυψης. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται «κωδικός τακτοποίησης» βάσει του ως άνω νομοσχεδίου, ο τραπεζικός λογαριασμός θα κλείνει.
 • Η Ελβετία υπέγραψε με την Ε.Ε. μια νέα σύμβαση η οποία θα εισαγάγει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΕΕ και Ελβετίας, για πληροφορίες που αφορούν το φορολογικό έτος 2017. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αφορά τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα (με βάση τη φορολογική κατοικία του πραγματικού δικαιούχου των μετοχών του νομικού προσώπου), συμπεριλαμβανομένων των Trusts & Foundations, και επίσης σε κάθε μορφής επενδυτικού εισοδήματος (τόκοι, μερίσματα, κλπ), έσοδα από πωλήσεις (sale proceeds) και κινήσεις λογαριασμών (account balances). Η Ε.Ε. διαπραγματεύεται τέτοιες συμφωνίες επίσης με την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, το Μονακό και το Σαν Μαρίνο. Οι συμφωνίες αυτές αναμένεται να υπογραφούν μέχρι το τέλος του χρόνου.
 • graph screen orangeΤον Σεπτέμβριο του 2017 θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της Σύμβασης για την Αυτόματη Ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών για φορολογικά θέματα του ΟΟΣΑ για περίπου 40 από τις χώρες (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) που έχουν υπογράψει την εν λόγω σύμβαση. Η εν λόγω σύμβαση αφορά τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα ή οντότητες και οι πληροφορίες που θα αποστέλλονται μία φορά το χρόνο αφορούν σε γενικές γραμμές υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, μερίσματα, τόκους και έσοδα από χρηματοοικονομικές πωλήσεις.
 • H Σύμβαση για την Αυτόματη Ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών βασίζεται στο μοντέλο της FATCA η οποία είναι ήδη σε ισχύ για την Ελλάδα και αφορά φυσικά, νομικά πρόσωπα ή οντότητες που είναι αμερικανοί φορολογούμενοι και έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.
 • Παρατάθηκε η ρύθμιση των 100 δόσεων με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόστιμα, προσθέτους φόρους, προσαυξήσεις και τόκους μέχρι 26.6.2015 (ΠΟΛ 1110/2015).Η παράταση αφορά και την δυνατότητα προκαταβολής με πλήρη απαλλαγή από τις ως άνω επιβαρύνσεις.
 • Προκύπτουν αντιφάσεις μεταξύ των παραπάνω διατάξεων για τις 100 δόσεις και την φορολογική «αμνηστία». Για παράδειγμα, εφόσον οι διατάξεις για την φορολογική «αμνηστία» ισχύσουν πριν την 26η Ιουνίου (οπότε λήγει η ρύθμιση), πώς θα φορολογηθεί ελεύθερος επαγγελματίας που υποβάλει συμπληρωματική δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2013 και δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου; Άραγε τα επιπλέον εισοδήματα θα φορολογηθούν με 26% (ή 33% πάνω από τις 50.000 Ευρώ) χωρίς προσθέτους φόρους ή με 30%;
 • Φαίνεται επιπλέον ότι εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου δωρεάς ή κληρονομίας με απαλλαγή από προσθέτους φόρους μπορούν να γίνουν μόνο με την ρύθμιση. Αντίθετα, με την φορολογική αμνηστία δεν είναι δυνατή η εκπρόθεσμη δήλωση φόρου δωρεάς ή κληρονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com