Γραφεία Νέας Σμύρνης / Παλαιού Φαλήρου / Ηρακλείου Κρήτης

Από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας:

  • «Grant Thornton Aνώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», έδρα: Ζεφύρου 56, 175 64, Παλαιό Φάληρο Αττικής, Τηλ: 210-7280000
  • «Grant Thornton Aνώνυμη Εταιρεία Παροχής Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών», έδρα: Ζεφύρου 56, 175 64, Παλαιό Φάληρο Αττικής Τηλ.: 210-7280000

Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας και ως εργοδότης (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από διάρρηξη. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας μας, του προσωπικού μας και των τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο καθώς και για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης. Παράλληλα, στόχος μας είναι η αποτελεσματική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματός μας ως εργοδότης/υπεύθυνος επεξεργασίας.

Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Έχουμε εξασφαλίσει ότι δεν καταγράφεται εικόνα από παράπλευρες οδούς και πεζοδρόμια ούτε εικόνα από εισόδους ή εσωτερικό γειτονικών κατοικιών, κτηρίων ή άλλων χώρων. Η καταγραφή λαμβάνει χώρα σε χώρους εισόδου και εξόδου κάποιων συγκεκριμένων ορόφων και σε συγκεκριμένους χώρους, όπως ο χώρος υποδοχής ή ο χώρος που βρίσκεται ο κεντρικός υπολογιστής/ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κάμερες εστιάζουν στο προστατευόμενο αγαθό και όχι στους χώρους ή στις θέσεις εργασίας των εργαζομένων και στους διαδρόμους. Σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται εικόνα από χώρους στους οποίους υπάρχουν αυξημένες προσδοκίες για την ιδιωτικότητα των υποκειμένων των δεδομένων (π.χ. χώροι εστίασης, ατομικής υγιεινής, χώροι και προθάλαμοι τουαλετών).

Από τα σημεία στα οποία έχει τοποθετηθεί το σύστημα βιντεοεπιτήρησης, από την εμβέλειά τους, καθώς και από τον τρόπο λήψης και καταγραφής των δεδομένων, προκύπτει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία σε σχέση με τους προαναφερθέντα επιδιωκόμενο σκοπό. Οι κάμερες του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (‘CCTV’) δεν έχουν δυνατότητα στρέψης και εστίασης (zoom) και δε συλλέγουν δεδομένα ήχου. Έχουν επιλεγεί τεχνολογίες όσο το δυνατόν πιο «φιλικές προς την ιδιωτικότητα», δηλαδή έχουν υιοθετηθεί συστήματα με δυνατότητα κρυπτογράφησης των αποθηκευμένων εικόνων, δυνατότητα θόλωσης/σκίασης των προσώπων και δυνατότητα αλλοίωσης ή απόκρυψης περιοχών (μάσκας).

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν καταγράφει και δε συλλέγει ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

Το υλικό του συστήματος βιντεοεπιτήρησης δεν συλλέγεται με σκοπό την παρακολούθηση των εργαζομένων και δεν χρησιμοποιείται ως κριτήριο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς, αποδοτικότητας και επίδοσής τους.

Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του κτηρίου και μόνο με την χρήση μοναδικού κωδικού ασφαλείας που επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας. Το υλικό αυτό δε διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.
Τα δεδομένα που συλλέγονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων αυτά διαγράφονται. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό σε βάρος προσώπων ή αγαθών μας, το οποίο εμπίπτει στον επιδιωκόμενο σκοπό, τα δεδομένα που σχετίζονται με το περιστατικό τηρούνται σε χωριστό αρχείο για ένα (1) μήνα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτο πρόσωπο θα τηρήσουμε τα σχετικά δεδομένα έως και τρεις (3) μήνες.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν κυρίως τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε (και τηρούμε ακόμα) την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση privacy@gr.gt.com ή σχετική επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας, καθώς θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα τυχόν υπέρτερα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-6475600
Φαξ: 210-6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο για υποβολή καταγγελίας: complaints@dpa.gr
Ιστοσελίδα: https://www.dpa.gr/

Επικαιροποιήσεις στην παρούσα Ενημέρωση

Η παρούσα Ενημέρωση δύναται να τροποποιείται ή/και να επικαιροποιείται, εφόσον απαιτείται, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, θα αναρτάται η τελευταία ενημερωμένη έκδοση αυτής.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν προκύψουν ερωτήματα ή ανησυχίες σχετικά με την παρούσα Ενημέρωση, τα δικαιώματά σας ή/και τον τρόπο άσκησής τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy@gr.gt.com ή στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Ζεφύρου 56, 175 64, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, σας ενθαρρύνουμε να επισκοπήσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε και η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα μας.