Παναγιώτης Γκιουμές Partner, Financial Services Αθήνα +30 210 7280 000

Ο Παναγιώτης είναι Partner της Grant Thornton στην Ελλάδα και συμμετέχει στην ομάδα των Financial Services. Ο Παναγιώτης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Είναι επίσης πιστοποιημένος Project Manager (PMP), μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)

Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά πολύπλοκων έργων με διαφορετικά εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και εποπτικών αρχών. Ο Παναγιώτης έχει εμπειρία στην αξιολόγηση δανειακών χαρτοφυλακίων λιανικής και εταιρικής τραπεζικής. Έχει ασχοληθεί με την αποτίμηση διαφορετικών χαρτοφυλακίων στα πλαίσια ενεργειών εξυγίανσης τραπεζών.

Επίσης έχει συμμετάσχει στο έργο μείωσης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σε εργασίες διασφάλισης και αποτιμήσεις χαρτοφυλακίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και για τις ρυθμιστικές αρχές ενώ έχει παράσχει υπηρεσίες διασφάλισης και αποτίμησης στους πρόσφατους μετασχηματισμούς (carve out) συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Τέλος, έχει διευθύνει ομάδες σε υπηρεσίες ελέγχων των προβλέψεων επί των δανειακών χαρτοφυλακίων συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με βάση τις οδηγίες των εποπτικών αρχών.