Θεματικά άρθρα

Τελευταία άρθρα

ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 06.01.2020
Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Πρόκειται για το βασικότερο εργαλείο που διαθέτει το Κράτος στην εφαρμογή της αναπτυξιακής του πολιτικής. Έχει ως στόχο να χρηματοδοτήσει έργα που αυξάνουν το δημόσιο και ιδιωτικό κεφάλαιο της οικονομίας, ενισχύουν το ανθρώπινο κεφάλαιο, συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και εν τέλει προωθούν την ανάπτυξη. Επηρεάζεται από τους διαθέσιμους προς επένδυση πόρους και από τον τρόπο με τον οποίο οι πόροι αυτοί διατίθενται και αξιοποιούνται στους επιμέρους φορείς χρηματοδότησης και υλοποίησης έργων. Στο ΠΔΕ εντάσσονται έργα, μελέτες, ενέργειες και δράσεις που εγκρίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης κατόπιν σχετικής πρότασης των αρμόδιων φορέων. Το ύψος του ΠΔΕ καθορίζεται ετησίως μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.