Πρόσφατα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για 5 υποέργα που αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στον οικονομικό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα της Ελλάδας. Η σχετική δράση χρηματοδότησης πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε € 510 εκ.. Μέσα από την υλοποίηση των εν λόγω υπο-έργων, η Ελλάδα στοχεύει στον ευρύτερο μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα και την αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Συγκεκριμένα, η δράση του Υπουργείου στοχεύει:

 • Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του τελικού προϊόντος
 • Στην προώθηση της εξωστρέφειας στις διεθνείς αγορές
 • Στην δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων μέσω της αξιοποίησης του τουρισμού
 • Στην ανάπτυξη καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών για μαζική παραγωγή

Τα 5 υποέργα για τον οικονομικό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα

Οι προσκλήσεις των 5 υποέργων για τον οικονομικό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα αφορούν δράσεις σχετικά με τα εξής:

1. Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Στο πλαίσιο αξιοποίησης της πρόσκλησης του έργου με τίτλο «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» εξετάζονται:

 • Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης και ο φορέας υλοποίησης του έργου
 • Οι στόχοι του έργου, με την προϋπόθεση να τηρείται τουλάχιστον ένας από αυτούς στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Στόχοι του υποέργου είναι: 

 • Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα
 • Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων
 • Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
 • Η ενίσχυση βιώσιμης ανάπτυξης και αποδοτικότερης διαχείρισης φυσικών πόρων

Η ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί για τις 30/09/2022.


Βασικά σημεία επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου

Η διερεύνηση των ευκαιριών αξιοποίησης της πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί μέσα από την επισκόπηση βασικών σημείων τα οποία αφορούν:

 • Τις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων καθώς και τις επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες
 • Ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, απαραίτητα να πληρούνται από το εκάστοτε επενδυτικό σχέδιο 
Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο αξιοποίησης της πρόσκλησης είναι σημαντικό να εξεταστούν οι κατηγορίες των δικαιούχων οι οποίοι δύνανται να αποτελούν: 

 • Υφιστάμενα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτου μεγέθους (ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις)
 • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης

Ως προς τη μορφή που δύνανται να έχουν, οι κατηγορίες των δικαιούχων είναι οι εξής:

 • Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • Ανώνυμες Εταιρίες με πλειοψηφία μετοχών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και εταιρίες εμπορικού δικαίου που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια
Επιλέξιμες Δαπάνες

Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει την τεκμηρίωση:

 • Της ενίσχυσης επενδύσεων σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, πληρουμένων των προϋποθέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του ΓΑΚ
 • Του εύλογου κόστους υλοποίησης το οποίο πιστοποιείται εγγράφως με σαφή τρόπο και επικαιροποιημένα δικαιολογητικά

Επιλέξιμες δαπάνες εντός των περιφερειακών ενισχύσεων αποτελούν, μεταξύ άλλων, η αγορά γης, η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, η αναβάθμιση των δικτύων διανομής, καθώς και η απόκτηση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης φιλικού προς το περιβάλλον. Αντίστοιχα, επιλέξιμες δαπάνες εκτός των περιφερειακών ενισχύσεων αποτελούν, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή των ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ, οι ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ, οι δαπάνες προώθησης παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και οι δαπάνες υπέρβασης ενωσιακών προτύπων ή αύξησης της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων.

Κατά την εξέταση της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα απαιτούμενα κριτήρια τα οποία αφορούν:

 • Την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου καθώς και τη νόμιμη σύσταση του δικαιούχου
 • Τη συμβολή της επένδυσης στην εκπλήρωση των στόχων πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και καινοτομίας καθώς και τη βιωσιμότητάς της

Οι διαθέσιμοι πόροι για το υποέργο «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» ανέρχονται σε € 181,51 εκ..

Προκειμένου να καθοριστεί η ενίσχυση που δύναται να λάβει ο εκάστοτε δικαιούχος, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψιν το μέγεθος της κάθε επιχείρησης, από το οποίο προκύπτουν τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια του αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού, καθώς και η περιφερειακή ενότητα στην οποία πρόκειται να υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Για τις ΜΜΕ το κατώτατο όριο του προϋπολογισμού ανέρχεται σε € 0,5 εκ. ενώ το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στα € 7,5 εκ.. Αντίστοιχα, για τις μεγάλες επιχειρήσεις το κατώτατο όριο ορίζεται στα € 2 εκ. ενώ το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στα € 12,5 εκ..

2. Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα

Στο πλαίσιο αξιοποίησης της πρόσκλησης του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» εξετάζονται:

 • Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης και ο φορέας υλοποίησης του έργου
 • Οι στόχοι του έργου, με την προϋπόθεση να τηρείται τουλάχιστον ένας από αυτούς στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Στόχοι του υποέργου είναι:

 • Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα
 • Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας
 • Η δημιουργία κατάλληλου υπόβαθρου για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων στις αγορές
 • Η εφαρμογή συμβολαιακής γεωργίας
 • Η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Η ενσωμάτωση διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον και χρήσης νέων τεχνολογιών
 • Η ενίσχυση βιώσιμης ανάπτυξης και αποδοτικότερης διαχείρισης φυσικών πόρων
 • Η βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Η διευκόλυνση αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Η ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί για τις 30/09/2022.


Βασικά σημεία επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου

Η διερεύνηση των ευκαιριών αξιοποίησης της πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί μέσα από την επισκόπηση βασικών σημείων τα οποία αφορούν:

 • Τις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων καθώς και τις επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες
 • Ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, απαραίτητα να πληρούνται από το εκάστοτε επενδυτικό σχέδιο 
Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο αξιοποίησης της πρόσκλησης είναι σημαντικό να εξεταστούν οι κατηγορίες των δικαιούχων οι οποίοι δύνανται να αποτελούν: 

 • Υφιστάμενα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτου μεγέθους (ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις)
 • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης

Ως προς τη μορφή που δύνανται να έχουν, οι κατηγορίες των δικαιούχων είναι οι εξής:

 • Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • Ανώνυμες Εταιρίες με πλειοψηφία μετοχών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και εταιρίες εμπορικού δικαίου που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια
Επιλέξιμες Δαπάνες

Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει την τεκμηρίωση:

 • Της ενίσχυσης επενδύσεων σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, πληρουμένων των προϋποθέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του ΓΑΚ
 • Του εύλογου κόστους υλοποίησης το οποίο πιστοποιείται εγγράφως με σαφή τρόπο και επικαιροποιημένα δικαιολογητικά

Επιλέξιμες δαπάνες εντός των περιφερειακών ενισχύσεων αποτελούν, μεταξύ άλλων, η κατασκευή και ο εκσυγχρονισμός ακινήτων, η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, τα οχήματα μεταφοράς Α΄ υλών και προϊόντων εντός του χώρου της μονάδας, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, οι άυλες δαπάνες και η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού, καθώς και η απόκτηση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης φιλικού προς το περιβάλλον. Αντίστοιχα, επιλέξιμες δαπάνες εκτός των περιφερειακών ενισχύσεων αποτελούν, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή των ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ, οι ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ, οι δαπάνες προώθησης παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και οι δαπάνες υπέρβασης ενωσιακών προτύπων ή αύξησης της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων.

Κατά την εξέταση της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα απαιτούμενα κριτήρια τα οποία αφορούν:

 • Την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου καθώς και τη νόμιμη σύσταση του δικαιούχου, τα οποία πρέπει να είναι σαφώς δικαιολογημένα και τεκμηριωμένα
 • Τη συμβολή της επένδυσης στους στόχους πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και καινοτομίας, τη βιωσιμότητάς της αλλά και την τήρηση των προϋποθέσεων καθετοποίησης

 Οι διαθέσιμοι πόροι για το υποέργο «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» ανέρχονται σε € 98,11 εκ..

Προκειμένου να καθοριστεί η ενίσχυση που δύναται να λάβει ο εκάστοτε δικαιούχος, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψιν το μέγεθος της κάθε επιχείρησης, από το οποίο προκύπτουν τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια του αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού, καθώς και η περιφερειακή ενότητα στην οποία πρόκειται να υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις το κατώτατο όριο του προϋπολογισμού ανέρχεται σε € 0,5 εκ. ενώ το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στα € 3 εκ.. Αντίστοιχα, για τις μεγάλες επιχειρήσεις το κατώτατο όριο ορίζεται στο € 1 εκ. ενώ το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στα € 10 εκ..

3. Πράσινος Αγροτουρισμός

Στο πλαίσιο αξιοποίησης της πρόσκλησης του έργου με τίτλο «Πράσινος Αγροτουρισμός» εξετάζονται:

 • Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης και ο φορέας υλοποίησης του έργου
 • Οι στόχοι του έργου, με την προϋπόθεση να τηρείται τουλάχιστον ένας από αυτούς στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Στόχοι του υποέργου είναι:

 • Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αναγνωρισιμότητας προϊόντων μέσω τοποθέτησής τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού
 • Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
 • Η ενίσχυση βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και αποδοτικότερης διαχείρισης φυσικών πόρων

Η ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί για τις 30/09/2022.


Βασικά σημεία επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου

Η διερεύνηση των ευκαιριών αξιοποίησης της πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί μέσα από την επισκόπηση βασικών σημείων τα οποία αφορούν:

 • Τις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων καθώς και τις επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες
 • Ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, απαραίτητα να πληρούνται από το εκάστοτε επενδυτικό σχέδιο
Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο αξιοποίησης της πρόσκλησης είναι σημαντικό να εξεταστούν οι κατηγορίες των δικαιούχων οι οποίοι δύνανται να αποτελούν: 

 • Είτε υφιστάμενοι φορείς που ανήκουν στις ΜΜΕ ή στις μεγάλες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ
 • Είτε υπό σύσταση νομικά πρόσωπα

Ως προς τη μορφή του, δικαιούχοι δύνανται να κριθούν

 • όλες οι επιχειρήσεις με μορφή νομικών προσώπων
 • υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης
Επιλέξιμες Δαπάνες

Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει την τεκμηρίωση:

 • Της ενίσχυσης επενδύσεων σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, πληρουμένων των προϋποθέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του ΓΑΚ
 • Του εύλογου κόστους υλοποίησης το οποίο πιστοποιείται εγγράφως με σαφή τρόπο και επικαιροποιημένα δικαιολογητικά

Επιλέξιμες δαπάνες εντός των περιφερειακών ενισχύσεων αποτελούν, μεταξύ άλλων, η κατασκευή και ο εκσυγχρονισμός ακινήτων, η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, τα οχήματα μεταφοράς για τη λειτουργία της, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού που εξυπηρετεί τη λειτουργία, οι άυλες δαπάνες και η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού, καθώς και η απόκτηση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης. Αντίστοιχα, επιλέξιμες δαπάνες εκτός των περιφερειακών ενισχύσεων αποτελούν, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή των ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ, οι ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ, οι δαπάνες προώθησης παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και οι δαπάνες υπέρβασης ενωσιακών προτύπων ή αύξησης της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων.

Κατά την εξέταση της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα απαιτούμενα κριτήρια τα οποία αφορούν:

 • Την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου καθώς και τη νόμιμη σύσταση του δικαιούχου, τα οποία πρέπει να είναι σαφώς δικαιολογημένα και τεκμηριωμένα
 • Τη συμβολή της επένδυσης σε στόχους πράσινης μετάβασης, την ανάδειξη της τοπικής κληρονομιάς και τα αποδεκτά όρια δεικτών βιωσιμότητάς

 Οι διαθέσιμοι πόροι για το υποέργο «Πράσινος Αγροτουρισμός» ανέρχονται σε € 49 εκ..

Προκειμένου να καθοριστεί η ενίσχυση που δύναται να λάβει ο εκάστοτε δικαιούχος, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψιν το μέγεθος της κάθε επιχείρησης, από το οποίο προκύπτουν τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια του αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού, καθώς και η περιφερειακή ενότητα στην οποία πρόκειται να υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Για τις ΜΜΕ το κατώτατο όριο του προϋπολογισμού ανέρχεται σε € 0,5 εκ. ενώ το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στα € 7,5 εκ.. Αντίστοιχα, για τις μεγάλες επιχειρήσεις το κατώτατο όριο ορίζεται στα € 0,5 εκ. ενώ το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στα € 12,5 εκ..

4. Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας

Στο πλαίσιο αξιοποίησης της πρόσκλησης του έργου με τίτλο «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας» εξετάζονται:

 • Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης και ο φορέας υλοποίησης του έργου
 • Οι στόχοι του έργου, με την προϋπόθεση να τηρείται τουλάχιστον ένας από αυτούς στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Στόχοι του υποέργου είναι:

 • Η βελτίωση της παραγωγικότητας δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα
 • Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας
 • Η ενίσχυση ανταγωνιστικότητας προϊόντων στις αγορές με χρήση νέων ποικιλιών
 • Η βελτίωση επιδόσεων και βιωσιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης, μέσω μείωσης κόστους παραγωγής ή βελτίωσης παραγωγής
 • Η ενίσχυση βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και αποδοτικότερης διαχείρισης φυσικών πόρων
 • Η αντιμετώπιση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής

Η ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί για τις 30/09/2022.


Βασικά σημεία επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου

Η διερεύνηση των ευκαιριών αξιοποίησης της πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί μέσα από την επισκόπηση βασικών σημείων τα οποία αφορούν:

 • Τις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων καθώς και τις επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες
 • Ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, απαραίτητα να πληρούνται από το εκάστοτε επενδυτικό σχέδιο
Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο αξιοποίησης της πρόσκλησης είναι σημαντικό να εξεταστούν οι κατηγορίες των δικαιούχων οι οποίοι δύνανται να αποτελούν: 

 • Υφιστάμενα νομικά πρόσωπα που ανήκουν αποκλειστικά στις ΜΜΕ
 • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης

Ως προς τη μορφή που δύνανται να έχουν, οι κατηγορίες των δικαιούχων είναι οι εξής:

 • Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • Ανώνυμες Εταιρίες με πλειοψηφία μετοχών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
Επιλέξιμες Δαπάνες

Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει την τεκμηρίωση:

 • Της ενίσχυσης επενδύσεων για αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών και σχετικών άυλων δαπανών
 • Του εύλογου κόστους υλοποίησης το οποίο πιστοποιείται εγγράφως με σαφή τρόπο και επικαιροποιημένα δικαιολογητικά

Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν, μεταξύ άλλων, η αναδιάρθρωση πολυετών / δενδρωδών καλλιεργειών, η εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας, η προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων, καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση). Όσον αφορά στις νέες, επιλέξιμες ποικιλίες, αυτές θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, ανθεκτικές σε ασθένειες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα, ενώ τα παραγόμενά τους προϊόντα θα πρέπει να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό.

Κατά την εξέταση της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα απαιτούμενα κριτήρια τα οποία αφορούν:

 • Την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου καθώς και τη νόμιμη σύσταση του δικαιούχου
 • Τα αποδεκτά όρια των δεικτών βιωσιμότητας αλλά και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των ποικιλιών των φυτών επενδυτικού σχεδίου

 Οι διαθέσιμοι πόροι για το υποέργο «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας» ανέρχονται σε € 166,72 εκ..

Προκειμένου να καθοριστεί η ενίσχυση που δύναται να λάβει ο εκάστοτε δικαιούχος, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψιν τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια του αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού, καθώς και η περιφερειακή ενότητα στην οποία πρόκειται να υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 14 του τμήματος 1 του Καν.702/2014. Το κατώτατο όριο του προϋπολογισμού για τις ΜΜΕ ανέρχεται σε € 0,5 εκ. ενώ το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στο € 1 εκ..

5. Γενετική βελτίωση των ζώων

Στο πλαίσιο αξιοποίησης της πρόσκλησης του έργου με τίτλο «Γενετική βελτίωση των ζώων» εξετάζονται:

 • Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης και ο φορέας υλοποίησης του έργου
 • Οι στόχοι του έργου, με την προϋπόθεση να τηρείται τουλάχιστον ένας από αυτούς στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Στόχοι του υποέργου είναι: 

 • Η γενετική βελτίωση εκτρεφόμενων ζώων
 • Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας
 • Η βελτίωση συνθηκών ευζωίας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την ανταγωνιστικότητα
 • Η ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ζωικών προϊόντων στις αγορές με χρήση βελτιωμένων φυλών ζώων
 • Η ενίσχυση βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και αποδοτικότερης διαχείρισης φυσικών πόρων
 • Η αντιμετώπιση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων

Η ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί για τις 30/09/2022.


Βασικά σημεία επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου

Η διερεύνηση των ευκαιριών αξιοποίησης της πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί μέσα από την επισκόπηση βασικών σημείων τα οποία αφορούν:

 • Τις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων καθώς και τις επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες
 • Ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, απαραίτητα να πληρούνται από το εκάστοτε επενδυτικό σχέδιο
Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο αξιοποίησης της πρόσκλησης είναι σημαντικό να εξεταστούν οι κατηγορίες των δικαιούχων οι οποίοι δύνανται να αποτελούν: 

 • Υφιστάμενα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτους μεγέθους
 • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης

Ως προς τη μορφή που δύνανται να έχουν, οι κατηγορίες των δικαιούχων είναι οι εξής:

 • Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • Ανώνυμες Εταιρίες με πλειοψηφία μετοχών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
 • Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
Επιλέξιμες Δαπάνες

Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει την τεκμηρίωση:

 • Της ενίσχυσης επενδύσεων σε έρευνα, ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης, πληρουμένων των προϋποθέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του Καν. 702/2014
 • Του εύλογου κόστους υλοποίησης το οποίο πιστοποιείται εγγράφως με σαφή τρόπο και επικαιροποιημένα δικαιολογητικά

Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, τα μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων, οι ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και οι ενισχύσεις για νεκρά ζώα, καθώς και η έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας.

Κατά την εξέταση της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα απαιτούμενα κριτήρια τα οποία αφορούν:

 • Την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου καθώς και την επαλήθευση της σύμπραξης των φορέων και της επίτευξης των στόχων του ΤΑΑ
 • Την ανάδειξη συνεργιών και συγκεκριμένα σε καινοτόμες δράσεις σε κτηνοτροφία, γενετικά βελτιωμένα προϊόντα και εξαγωγές

 Οι διαθέσιμοι πόροι για το υποέργο «Γενετική βελτίωση των ζώων» ανέρχονται σε € 14,7 εκ..

Προκειμένου να καθοριστεί η ενίσχυση που δύναται να λάβει ο εκάστοτε δικαιούχος, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψιν τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια του αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού, καθώς και οι κατηγορίες δαπανών που περιλαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο. Για τις ΜΜΕ το κατώτατο όριο του προϋπολογισμού ανέρχεται σε € 0,5 εκ. ενώ το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στα € 2 εκ.. Αντίστοιχα, για τις μεγάλες επιχειρήσεις το κατώτατο όριο ορίζεται στα € 0,5 εκ. ενώ το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στο € 1 εκ..

image4go3.png

«Οι προσκλήσεις που έχουν δημοσιευθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έρχονται να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα, συμβάλλοντας σημαντικά στον μετασχηματισμό του εγχώριου παραγωγικού μοντέλου.», αναφέρει ο Δρ. Παναγιώτης Πρόντζας, Partner και επικεφαλής του τμήματος Strategy and Investments της Grant Thornton στην Ελλάδα. «Είναι κομβικό για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα να κατανοήσουν πλήρως τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που καλούνται να ακολουθήσουν, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης».

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης γίνεται με ευθύνη του ΦΥ και με την υποστήριξη των οργάνων αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση:

 • Είναι άμεση, δηλαδή οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται αυτοτελώς και εγκρίνονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους
 • Ολοκληρώνεται με την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων ενίσχυσης

Τα βήματα που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης είναι τα εξής:

Βήμα 1: Οριστικοποίηση αιτήσεων
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινάει με την οριστικοποίηση των πρώτων αιτήσεων ενίσχυσης
 • Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής των Αιτήσεων (ΠΣ) και μέχρι εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης
Βήμα 2: Έλεγχος πληρότητας
 • Ο έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων ενίσχυσης διενεργείται από τους αξιολογητές με κατάλληλη λίστα ελέγχου
 • Με την ολοκλήρωση του ελέγχου ο δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται ηλεκτρονικά
 • Ελλείψεις δικαιολογητικών (τα οποία έχουν αποδεδειγμένα εκδοθεί πριν την υποβολή της αίτησης) θα προσκομίζονται από τον δικαιούχο εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του
Βήμα 3: Τελική αξιολόγηση
 • Η τελική αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης αφορά στην αξιολόγηση:
  • των κριτηρίων επιλεξιμότητας
  • της επιλεξιμότητας των αιτούμενων δαπανών (επενδύσεων) και του εύλογου κόστους τους
  • της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις και τα κατά περίπτωση εφαρμοστέα ειδικά άρθρα του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014
Βήμα 4: Έγκριση αίτησης ενίσχυσης

Η έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων γίνεται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, όπως αυτή πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων και σύμφωνα με τους περιορισμούς του προϋπολογισμού

Ενημερωθείτε για τον οικονομικό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα με χρηματοδότηση απο το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Κατεβάστε τον συνοπτικό οδηγό για την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις πρόσφατες προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για τα 5 υποέργα που αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στον οικονομικό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα της Ελλάδας.