Outsourcing

Εργάνη ΙΙ - Ψηφιακό ωράριο & Ψηφιακή κάρτα εργασίας

insight featured image
Contents

Αναφορικά με την προσαρμογή στα νέα δεδομένα υλοποίησης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σας ενημερώνουμε αναλυτικά για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της Ψηφιακής Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας (Β’ Φάση- Υπο φάση Ι) καθώς και για τα νεότερα δεδομένα όσον αφορά την επικείμενη ένταξη του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (Β’ Φάση- Υπο φάση ΙΙ).

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής:

 

Α. Για την Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας (Β’ Φάση- Υπο φάση Ι)

 1. Από την 01/11/2022 έχει ξεκινήσει η απογραφική διαδικασία του Ψηφιακού Ωραρίου Απασχόλησης από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας (συμπεριλαμβανόμενου και του δανειζόμενου προσωπικού). Με αυτή τη διαδικασία ο εργοδότης δηλώνει για κάθε εργαζόμενο τα γενικά στοιχεία εργασιακής σχέσης που αφορούν το χρόνο εργασίας και επίσης δηλώνει το συγκεκριμένο ωράριο απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή. Η απογραφή των εργαζόμενων μπορεί να είτε γίνει σταδιακά (π.χ. για κάθε παράρτημα), είτε άπαξ για το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης.
 2. Η απογραφή του συνόλου των εργαζομένων της επιχείρησης στο Ψηφιακό Ωράριο θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο του προσωπικού μέχρι τις 30/11/2022.
 3. Μετά την ένταξη εργαζόμενου στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας και σε κάθε περίπτωση από την 01/12/2022 και εφεξής, η υποχρέωση παρακολούθησης του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων στο Π.Σ. Εργάνη για αλλαγές στο ωράριο, έκτακτες τροποποιήσεις ωραρίου αλλά και για τις πάσης φύσεως άδειες θα γίνεται με τη νέα διαδικασία Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας.
 4. Ταυτόχρονα, με την απογραφή του προσωπικού και σε κάθε περίπτωση από την 01/12/2022, θα καταργηθεί η διαδικασία υποβολής Ε4 – Συμπληρωματικός Ωραρίου και δεν θα επιτρέπεται να συμπληρωθεί ωράριο για τον εργαζόμενο με άλλον Πίνακα Προσωπικού Ε4.
 5. Ειδικά, όσον αφορά τις παντός είδους νόμιμες άδειες και απουσίες, αυτές θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός του πρώτου δεκαημέρου του επομένου μηνός από τον μήνα της λήψη τους.
 6. Διατηρείται η υφιστάμενη διαδικασία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την υποβολή/προδήλωση των Υπερωριών πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους (με το ισχύον έντυπο Ε8).

Σημεία τα οποία χρήζουν προσοχής:

 • Η απογραφική διαδικασία του Ψηφιακού Ωραρίου Απασχόλησης είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [έντυπο Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός των νόμιμων προθεσμιών]. Η εν λόγω προθεσμία έχει παραταθεί έως τις 11/11/2022.
 • Και στο Ψηφιακό Ωράριο τυχόν αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν την έναρξη της τελευταίας δήλωσης της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη της εργασίας από τον εργαζόμενο. Δεν θα προβλέπεται η δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής τροποποίησης ωραρίου.
 • Παράλειψη υποχρέωσης εργοδότη να προβεί στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για το σύνολο των εργαζομένων του μέχρι τις 30/11/2022, συνιστά παράβαση «πολλή υψηλής» βαρύτητας και συνεπάγεται κυρώσεις οι οποίες διαμορφώνονται αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης.

Ιδιωτικός έναντι δημόσιου τομέα: δυο μέτρα, δυο σταθμά
Ιδιωτικός έναντι δημόσιου τομέα: δυο μέτρα, δυο σταθμά
Read this article

Β. Για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (Β’ Φάση- Υπο φάση ΙΙ)

 1. Όσον αφορά την υπαγωγή της κάθε επιχείρησης/εργοδότη στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας, αυτή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητος ή/και ανά πλήθος εργαζομένων που απασχολούν. Σχετικές αποφάσεις, ενημερώσεις, ανακοινώσεις θα αναφέρονται στους κλάδους, στις προθεσμίες και στις λοιπές λεπτομέρειες υπαγωγής στον Μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας.
 2. Συνεπώς, η ολοκλήρωση της Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας δεν συνεπάγεται την αυτόματη υποχρέωση της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Αντίστροφα, το γεγονός ότι μία επιχείρηση δεν έχει υπαχθεί ακόμα στην ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την υποχρέωση απογραφής και εφαρμογής του Ψηφιακού Ωραρίου Απασχόλησης από 01/12/2022.
 3. Η ψηφιακή κάρτα, ανάλογα με την επικείμενη εφαρμογή της ανά κλάδο, θα αποτελεί την εργασιακή ταυτότητα του κάθε εργαζόμενου, η οποία θα περιλαμβάνει την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας του, τα ατομικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) και το μοναδικό ατομικό qr code, έτσι ώστε καθημερινά να αποτυπώνονται τα πραγματικά «χτυπήματα» της ώρας έναρξης και ώρας λήξης της εργασίας του.
 4. Την ευθύνη για την εφαρμογή και την ορθή χρήση της ψηφιακής κάρτας θα την έχει αποκλειστικά ο εργοδότης.
 5. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αναμένεται να εφαρμοστεί για το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης που απασχολούνται στην επιχείρηση με φυσική παρουσία.

Σημεία τα οποία χρήζουν προσοχής:

Το  ύψος των προστίμων που αφορούν στη μη ορθή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας έχουν ήδη θεσπιστεί και έχουν ως εξής:

 • 10.500,00 € ανά θιγόμενο εργαζόμενο, στην περίπτωση που δεν έχει ενεργοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας.
 • 3.000,00 € ανά θιγόμενο εργαζόμενο, για υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας που τελούν σε απόκλιση με την πραγματική έναρξη ή την πραγματική λήξη της απασχόλησης.
 • 3.000,00 € ανά θιγόμενο εργαζόμενο για μη υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας για την πραγματική έναρξη ή την πραγματική λήξη της απασχόλησης.
 • 4.000,00 € σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρηθεί το χρονικό διάστημα 10 ετών της διατήρησης των στοιχείων στο σύστημα μέτρησης και εφόσον παρεμποδίζεται ο έλεγχος και η επαλήθευση οικονομικών απαιτήσεων εργαζομένου σε εν γένει εργατική διαφορά.

Με βάση τα όσα ίσχυσαν κατά την Α’ Φάση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας (σε Τράπεζες και Supermarket), η επιβολή των ανωτέρω προστίμων αναμένεται να ξεκινήσει μετά την παρέλευση διμήνου από την ημερομηνία υποχρεωτικής ένταξης στην κάρτα ανά κλάδο. Ωστόσο, για το ζήτημα αυτό δεν υπάρχουν επί του παρόντος επίσημες ανακοινώσεις.