Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα:

Τάσεις και Κριτήρια Επιτυχίας για το 2022

Αναγνωρίζοντας ότι η ενσωμάτωση των αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στη λειτουργία των επιχειρήσεων συμβάλλει καθοριστικά στη μακροπρόθεσμη επιτυχία τους, η Grant Thornton διεξάγει έρευνα σε ετήσια βάση αναφορικά με τη δημοσίευση των Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Σκοπός της έρευνας είναι, αφενός να αποτυπώσει τις τάσεις στην ανάπτυξη των Απολογισμών ESG στην Ελλάδα, και αφετέρου, να αναδείξει τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις σε θέματα βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το συνολικό δείγμα της παρούσας έρευνας αφορά σε 292 απολογισμούς επιχειρήσεων από 45 διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν το 2022 (χρήση 2021). Κατά τη διάρκεια της έρευνας μελετήθηκαν 20 ουσιαστικοί (material) παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν τα βασικότερα κριτήρια για την ανάδειξη των πρωτοπόρων και καινοτόμων οργανισμών στην Ελλάδα.

Διαβάστε την αναλυτική έρευνα [ 5709 kb ]

athina-moustaki-img"Η δημοσίευση Απολογισμών Βιωσιμότητας το 2022 παρουσίασε αυξητική πορεία σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και επέδειξε ένα υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα και οδηγίες. 

Ωστόσο, είναι λίγες ακόμη οι Επιχειρήσεις που κινούνται δυναμικά και διακρίνονται για τις επιδόσεις τους κατά την ESG μετάβασή τους . Στοιχεία που τις διέκριναν μεταξύ άλλων αποτελούν η ετήσια δημοσίευση Απολογισμού ESG βάσει διεθνών προτύπων και η εξωτερική επαλήθευσή του, η διαμόρφωση στρατηγικής ESG και η υποστήριξη των παγκόσμιων στόχων του OHE, η αξιολόγηση ουσιαστικών θεμάτων και η συμπερίληψη απόψεων των ενδιαφερομένων μερών.

Συγχαρητήρια, λοιπόν, στις Εταιρείες που πρωτοπορούν και ευχόμαστε του χρόνου να δούμε ακόμη περισσότερες να ενσωματώνουν τις αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στη λειτουργία τους."

Αθηνά Μουστάκη, Partner, Head of Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance

imagevis8.png"Τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης EFRAG-ESRS έχουν δομηθεί προκειμένου να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της οδηγίας CSRD σχετικά με τη βιωσιμότητα. Όλες οι σχετικές γνωστοποιήσεις επεκτείνονται πλέον στην αλυσίδα αξίας της επιχείρησης που έχει τη σχετική υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των υπηρεσιών της, των επιχειρηματικών σχέσεων και της αλυσίδας εφοδιασμού της. Για το λόγο αυτό, η ανάπτυξη Απολογισμών Βιωσιμότητας εξελίσσεται σε ένα απαραίτητο και πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις εταιρείες. Η ανάπτυξή του είναι πολύ πιο απαιτητική και θα είναι επιτυχής μόνον κάτω από ένα νέο πλαίσιο συστηματικής δράσης (στρατηγική ESG), καταγραφής και παρακολούθησης όλων των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης."

Κατερίνα Κατσούλη, ESG & Sustainability Director, ESGRC

Ενημερωθείτε για τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ESRS [ 4936 kb ]

Η συμβολή της Grant Thornton στη δική σας ESG μετάβαση

Η επιτυχής υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες όπως η κατανόηση των θεμάτων ESG από τον οργανισμό, τα διαφορετικά απαιτούμενα χαρακτηριστικά και η εμπειρία της ομάδας που εμπλέκεται στο έργο, καθώς και η διαθεσιμότητα των αρμόδιων στελεχών αλλά και απαραίτητων πληροφοριών από την πλευρά του οργανισμού. Τα εξειδικευμένα στελέχη της Grant Thornton συμβάλλουν επιπρόσθετα στην επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου, εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος και με άμεση επίλυση τυχόν θεμάτων που προκύπτουν.