Η πρόσφατη έκδοση της Grant Thornton International “Navigating the changes to International Financial Reporting Standards: a briefing for preparers of IFRS financial statements” απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που καταρτίζουν Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Στόχο έχει να παράσχει στους υπευθύνους για την προετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων ενημέρωση υψηλού επιπέδου αναφορικά με τις πρόσφατες αλλαγές των ΔΠΧΑ που θα επηρεάσουν τη μελλοντική χρηματοοικονομική αναφορά των επιχειρήσεων.

Περιλαμβάνει τα νέα Πρότυπα και τις Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί, καθώς και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2023 και της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

H παρούσα έκδοση καλύπτει τις Οικονομικές Καταστάσεις που δημοσιεύονται για τις περιόδους που λήγουν την 31η Μαρτίου 2023, 30η Ιουνίου 2023, 30η Σεπτεμβρίου 2023, 31η Δεκεμβρίου 2023 και 31η Μαρτίου 2024.

Κατά τον σχεδιασμό της χρηματοοικονομικής αναφοράς τέλους χρήσης, η έκδοση της Grant Thornton δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσδιορίσουν:

  • τις αλλαγές που τίθενται υποχρεωτικά σε ισχύ για πρώτη φορά,
  • τις αλλαγές που δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ,
  • τις αλλαγές που είναι ήδη σε ισχύ.

Για κάθε αλλαγή έχει διενεργηθεί αξιολόγηση της επίδρασης στην χρηματοοικονομική αναφορά των επιχειρήσεων, εστιάζοντας στο πόσες οντότητες θα επηρεαστούν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις.

Διαβάστε εδώ την πλήρη έκδοση [EN]

rich text with download pdf