article banner
Payroll outsourcing:

Υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης, μια νέα ευκαιρία για τις επιχειρήσεις

Η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, συνδέονται και επικοινωνούν με τους πελάτες, επιτρέποντάς τους την απομακρυσμένη πρόσβαση από οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, στο οποίο δρουν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις, παρουσιάζεται μια έντονη μεταστροφή στις εργασιακές σχέσεις. Ειδικότερα, ο τρόπος παροχής εργασίας συνεχώς μεταβάλλεται (workplace mobility) και νέες ευέλικτες μορφές απασχόλησης αναδύονται. Επίσης, η μεγαλύτερη εξειδίκευση των στελεχών, η τυποποίηση των διαδικασιών και η καινοτόμος τεχνολογία για τη διαχείριση της μισθοδοσίας κρίνονται απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η ανάθεση της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες είναι μια τάση που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη δυναμική σε παγκόσμιο επίπεδο.  Οι μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς, οι νομοθετικές αλλαγές και οι νέοι κανονισμοί του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθιστούν την μισθοδοσία μία από τις πιο απαιτητικές ευθύνες που μια εταιρεία αντιμετωπίζει κάθε χρόνο.

Τα βασικά πλεονεκτήματα Payroll Outsourcing

To payroll outsourcing μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε μια επιχείρηση. Ωστόσο, ξεχωρίζει η μείωση του διοικητικού  κόστους, μέσω των οικονομιών κλίμακας που επιτυγχάνει ένας εξωτερικός συνεργάτης Οι συνεργάτες της  εταιρείας που προσφέρoυν υπηρεσίες payroll outsourcing, διατηρούν στενότερη επαφή με τις εξελίξεις στον τομέα τους, με αποτέλεσμα να  μειώνεται  ο επιχειρηματικός κίνδυνος και η εταιρεία να  εστιάζει σε δραστηριότητες που της προσθέτουν αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπρόσθετα, διευκολύνεται η συμμόρφωση με τη συνεχή μεταβαλλόμενη εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία, ενώ διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η εναρμόνιση με τους κανόνες GDPR.

Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συνεργάτη

Η επιλογή του κατάλληλου παρόχου υπηρεσιών payroll outsourcing, πρέπει να γίνεται με βάση την εμπειρία και την εξειδίκευση στα εργατικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα, τις τεχνολογικές υποδομές και την αμεσότητα στη συνεργασία. Η ύπαρξη όλων αυτών θέτει τις βάσεις για εμπιστοσύνη στην έναρξη μιας νέας συνεργασίας.

Οι τάσεις στην ελληνική και παγκόσμια αγορά υπηρεσιών Payroll Outsourcing

Η αγορά του outsourcing αλλάζει συνεχώς, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων. Πρωταρχικό ρόλο στο άμεσο μέλλον αναμένεται να διαδραματίσουν:  

  • Η τεχνητή νοημοσύνη(AI) και ο αυτοματισμός: Το AI και η στρατηγική ανάπτυξη της ρομποτικής προσφέρουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ακρίβεια, μείωση χρόνου απασχόλησης, αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελούν καταλύτη για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την διαχείριση της μισθοδοσίας ώστε να προσθέσουν αξία στην εργασία τους.

  • Η ευελιξία και η υποστήριξη: Τα ευέλικτα ωράρια εργασίας και η κινητικότητα των εργαζομένων στο χώρο εργασίας άλλαξαν τις τάσεις απασχόλησης. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνδυάσουν μία ευέλικτη προσέγγιση με σαφή και ουσιαστικά δεδομένα. Οι cloud υπηρεσίες, τα ολοκληρωμένα συστήματα Human Resource και οι επενδύσεις στη συγκέντρωση δεδομένων (centralization) βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

  • Η ασφάλεια και η συμμόρφωση: Οι παγκόσμιες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να είναι στην αιχμή της αλλαγής πρέπει να προκαλούν διαρκώς τον εαυτό τους να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό. Στο παγκόσμιο περιβάλλον μισθοδοσίας, αυτό σημαίνει την πρόβλεψη αλλαγών, τη διατήρηση των τεχνολογικών εξελίξεων, την ευελιξία ώστε να συμμορφωθούν με τη νέα νομοθεσία και να υιοθετήσουν πρακτικές και διαδικασίες που παρέχουν διαφάνεια.

Η επιλογή του κατάλληλου παρόχου υπηρεσιών payroll outsourcing, πρέπει να γίνεται με βάση την εμπειρία, την εξειδίκευση στα εργατικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα, τις τεχνολογικές υποδομές, την αμεσότητα και ασφαλώς την εμπιστοσύνη.