Η ανθρωπότητα σήμερα, βρίσκεται αντιμέτωπη με μία πρωτόγνωρη, πολυεπίπεδη κρίση. Ο συνδυασμός της πανδημίας της νόσου Covid-19 και των διαφαινόμενων οικονομικών επιπτώσεων οδηγεί σε μία ύφεση άνευ προηγουμένου για την κοινωνία και για τον κόσμο του επιχειρείν, που πλέον πλέουν σε αχαρτογράφητα νερά.

Σε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας, η Grant Thornton στην Ελλάδα επιχειρεί να κάνει μια πρώτη αποτίμηση των επιδράσεων της πανδημίας στην ελληνική οικονομία και των μέτρων που υιοθετήθηκαν προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις. Παράλληλα, επιχειρεί να εκτιμήσει το μέγεθος της ύφεσης που θα ακολουθήσει τη σταδιακή άρση των μέτρων μέχρι το τέλος του 2020.

Ταυτότητα μελέτης

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις αναμενόμενες επιπτώσεις των οικονομικών συνθηκών όπως διαμορφώθηκαν λόγω του Covid-19, σε κρίσιμα μεγέθη των Ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και συνολικά στην Ελληνική οικονομία. Η έρευνα χωρίζεται σε τρεις ενότητες:

 • Στην πρώτη ενότητα γίνεται περιγραφή των κλάδων οι οποίοι επλήγησαν από τον Covid-19.

 • Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζουμε την εκτίμησή μας αναφορικά με την επίδραση του Covid-19 στο σύνολο της Ελληνικής οικονομίας (ΑΕΠ).

 • Στη τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η εκτίμησή μας αναφορικά με την επίδραση του Covid-19 σε βασικά μεγέθη των Ελληνικών επιχειρήσεων, με σκοπό να εκτιμήσουμε την επίδραση στη ρευστότητα των επιχειρήσεων το 2020 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα κύρια συμπεράσματα

 • Επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 69% του συνολικού κύκλου εργασιών των Ελληνικών επιχειρήσεων επλήγησαν άμεσα από την πανδημία του Covid-19 ως αποτέλεσμα του περιορισμού ή και της διακοπής της λειτουργίας τους.

 • Συνολικά, επιχειρήσεις που παράγουν κύκλο εργασιών ποσού € 32,9 δισ. (11% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) και απασχολούν περίπου 1,1 εκ. εργαζομένους (25% επί του συνόλου) διέκοψαν τη δραστηριότητά τους λόγω της πανδημίας.

 • Από την αρχική εκτίμηση των στοιχείων, προκύπτει ότι το Ακαθάριστό Εθνικό Προιόν (ΑΕΠ) θα μειωθεί κατά 8,5% το 2020. Η επίδραση της πανδημίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομίας, που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως οι μεταφορές, τα καταλύματα και η εστίαση συντελούν στη μείωση του ΑΕΠ.

 • Για ένα δείγμα 17.000 επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των €200χιλ.

  ‒ αναμένουμε να παρουσιάσουν μείωση στον κύκλος εργασιών τους το 2020, κατά -12,4%.

  ‒ αναμένουμε μείωση της λειτουργικής τους κερδοφορίας (EBITDA) το 2020, κατά -39%.

  ‒ εκτιμούμε σε €5,6 δις τη μείωση της ρευστότητας τους για το 2020, ως αποτέλεσμα του περιορισμού της λειτουργίας τους και της οικονομικής επίπτωσης της πανδημίας στην δραστηριότητας τους.

Infographic_FINAL.png