Γνωρίζετε ότι...

Μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2020 οφείλουν τα υπόχρεα πρόσωπα να καταχωρήσουν τα στοιχεία των πραγματικών τους δικαιούχων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Υπενθυμίζεται ότι το Μητρώο παρέμενε σε αναστολή λειτουργίας μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020, λόγω των ειδικών συνθηκών του κορωνοϊού αλλά και ενόψει της ενσωμάτωσης της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος. Με την λήξη της αναστολής, το Μητρώο τίθεται σε επαναλειτουργία και τα υπόχρεα πρόσωπα θα πρέπει να προχωρήσουν σε καταχώρηση, συμπεριλαμβάνοντας, σύμφωνα με τις οδηγίες, στοιχεία τόσο για τον πραγματικό τους δικαιούχο όσο και για τις ενδιάμεσες οντότητες που παρεμβάλλονται μεταξύ της υπόχρεης εταιρείας και του τελικού δικαιούχου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων προσώπων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται ενώ παράλληλα δεν τους χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.


Προσαυξημένη κατά 100% για το 2020 και 60% για το 2021 εκπίπτει, υπό προϋποθέσεις, η διαφημιστική δαπάνη των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με νέα διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα, για το φορολογικό έτος 2020, οι επιχειρήσεις μπορούν να εκπέσουν φορολογικά σε ποσοστό συνολικά 200% (προσαύξηση 100%) τη διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιούν, εφόσον το ύψος της δαπάνης αυτής είναι ίσο, κατ’ ελάχιστο, με τη διαφημιστική δαπάνη του 2019, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί προ της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου). Αντίστοιχα, για το φορολογικό έτος 2021, η διαφημιστική δαπάνη θα εκπίπτει φορολογικά σε ποσοστό συνολικά 160% (προσαύξηση 60%), εφόσον το ύψος της δαπάνης υπερβαίνει κατά 5% την αντίστοιχη του 2019, η τελευταία υπολογιζόμενη όπως παραπάνω. Κατ’ εξαίρεση, για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν αναγκαστικά τη λειτουργία τους ή επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης της COVID-19, η ελάχιστη απαιτούμενη διαφημιστική δαπάνη για το 2020 μειώνεται στο 70% της αντίστοιχης του 2019. Στην έννοια της διαφημιστικής δαπάνης εμπίπτει η δαπάνη που καταβάλλεται για διαφημιστικές ενέργειες που περιγράφονται στο νόμο, στις οποίες περιλαμβάνονται, κυρίως, οι υπαίθριες διαφημίσεις και η αγορά χρόνου ή χώρου για προβολή μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος), καθώς και μέσω του διαδικτύου και των υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπό προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το εν λόγω φορολογικό κίνητρο έχει ως στόχο την τόνωση της κατανάλωσης και ως εκ τούτου την ενίσχυση του εμπορίου, το οποίο δοκιμάζεται σημαντικά από την πανδημία (ν.4728/2020).


Το πρόγραμμα στήριξης της αγοράς εργασίας με πλήρη επιδότηση 100.000 νέων θέσεων υλοποιείται από 1.10.2020, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών. Ειδικότερα, για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται στον ιδιωτικό τομέα από 1.10.2020 και εντάσσεται στο πρόγραμμα, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη (συμπεριλαμβανομένων εισφορών δώρων και επιδομάτων αδείας) επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για διάστημα έξι μηνών, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού. Στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν, μέχρι την εξάντληση των 100.000 θέσεων, όσοι εργαζόμενοι προσληφθούν από την παραπάνω ημερομηνία και εφεξής, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με εξάμηνη, κατ’ ελάχιστο, διάρκεια, τόσο με πλήρη όσο και με μερική απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την πρόσληψή τους, δεν είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με το νέο εργοδότη για τουλάχιστον ένα μήνα πριν και ότι δεν απασχολούνταν σε άλλο εργοδότη. Πρόσθετη στήριξη προβλέπεται για μακροχρόνια ανέργους. Για την ένταξη στο πρόγραμμα, η εργοδότρια επιχείρηση απαιτείται να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές. Επισημαίνεται ότι βασική δέσμευση του προγράμματος για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι να διατηρούν μέσο όρο αριθμού εργαζομένων για το εξάμηνο της επιδότησης κάθε νέας θέσης, ίσο, κατ’ ελάχιστο, με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18.09.2020, προσαυξημένου κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα στοχεύει έμπρακτα και αποτελεσματικά στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας μέσω της προσφοράς κινήτρου για δημιουργία νέων θέσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση των υφιστάμενων, σε μια προσπάθεια να αμβλύνει σημαντικά τις αρνητικές συνέπειες από την εξάπλωση της πανδημίας.


Η μη διαφύλαξη αχρησιμοποίητου φορολογικού στοιχείου δεν συνεπάγεται την επιβολή προστίμου. Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν φορολογικού ελέγχου, είχε επιβληθεί στην προσφεύγουσα εταιρεία το πρόστιμο του Άρθρου 54 Κ.Φ.Δ. λόγω μη συμμόρφωσής της με την υποχρέωση διατήρησης των λογιστικών αρχείων. Ωστόσο, η Διεύθυνσή Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι η απώλεια ή η μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση ούτε των σχετικών διατάξεων του Κ.Φ.Δ. ούτε κάποιας άλλης νομοθεσίας, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την Φορολογική Διοίκηση, ο τρόπος απόδειξης ότι τα θεωρημένα βιβλία και στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί ή όχι είναι θέμα πραγματικό, η εξέταση του οποίου αποτελεί αρμοδιότητα των ελεγκτικών οργάνων και μπορεί να λάβει χώρα με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (ΔΕΔ 1610/2020).