ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ

Φοροδοξίες, 12.06.2022

insight featured image
Contents

Γνωρίζετε ότι...

Νέες προθεσμίες προβλέπονται για την υπαγωγή στο εναλλακτικό καθεστώς φορολόγησης για τους επαναπατριζόμενους μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες («brain-gain»).

Ειδικότερα, η επίμαχη διάταξη τροποποιήθηκε πρόσφατα, με αποτέλεσμα η υποβολή αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς να είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ανάληψης υπηρεσίας στη χώρα, εφόσον αυτή συνέβη πριν τις 2 Ιουλίου του ίδιου έτους. Διαφορετικά, ο φορολογούμενος ο οποίος έρχεται στη χώρα μετά την ημερομηνία αυτή, μπορεί να υπαχθεί κανονικά στο καθεστώς από το επόμενο έτος και έπειτα, υποβάλλοντας αίτηση μέχρι το τέλος του έτους αυτού. Υπενθυμίζεται ότι το καθεστώς αυτός αποτελεί φορολογικό κίνητρο που αφορά αλλοδαπούς ή ημεδαπούς οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και αναλαμβάνουν νέα θέση εργασίας, εφόσον προηγουμένως ήταν φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού τα τελευταία πέντε από έξι έτη. Εφόσον το αίτημά τους γίνει δεκτό, τα πρόσωπα αυτά φορολογούνται μόνο για το ήμισυ του ύψους του εισοδήματός τους για έως και επτά έτη. Διευκρινίζεται ότι νέα θέση εργασίας υφίσταται σε περίπτωση αύξησης (σε απόλυτους αριθμούς) του αριθμού των απασχολουμένων ενώ αύξηση των θέσεων εργασίας επέρχεται και στις περιπτώσεις απόσπασης ή δανεισμού εργαζομένου από αλλοδαπή επιχείρηση σε ελληνική. Στις επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνονται και τα γραφεία του α.ν. 89/1967, στα οποία μπορούν να απασχολούνται τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας προκειμένου να υπαχθούν στο εν λόγω καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης.


Αποτίμηση επιχειρήσεων σε υπερπληθωριστικές οικονομίες

Αποτίμηση επιχειρήσεων σε υπερπληθωριστικές οικονομίες

Read this article

 

Το τεκμήριο της εξόφλησης δανείου βαρύνει τον εγγυητή, στην περίπτωση που αυτός καταβάλλει πραγματικά τα ποσά των δόσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Δ.Ε.Δ. έκρινε ότι εσφαλμένα η φορολογική Διοίκηση εκκαθάρισε τη φορολογική δήλωση φυσικού προσώπου που έλαβε δάνειο, συμπεριλαμβάνοντας το ποσό που καταβλήθηκε από τον εγγυητή του δανείου για την πρόωρη εξόφλησή του. Το ποσό αυτό θεωρήθηκε πως συνιστά για το φυσικό πρόσωπο – οφειλέτη δαπάνη για απόσβεση δανείων. Ωστόσο, η Δ.Ε.Δ. έκρινε πως το τεκμήριο αυτό βαρύνει τον εγγυητή, δηλαδή αυτόν που πραγματικά κατέβαλε το συγκεκριμένο ποσό. Η βασική αρχή για τον χειρισμό όλων των περιπτώσεων αυτών είναι ότι το τεκμήριο της απόσβεσης των δανείων κρίνεται κατά περίπτωση, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το ποιος πραγματικά καταβάλλει τα ποσά, για ποιον λόγο και ποιο ακριβώς είναι το ύψος αυτών. Επισημαίνεται πως δεν επηρεάζει το παρόν αν ο εγγυητής είναι ο γονέας, το τέκνο, συγγενικό πρόσωπο ή κάποιος τρίτος. (ΔΕΔ Θ 139/2022).

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας

Σχετικά άρθρα

Δείτε περισσότερα