insight featured image
Contents

Γνωρίζετε ότι...

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά 3% προβλέπει νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Ειδικότερα, η μείωση θα ισχύσει από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και θα έχει, επομένως, προσωρινό χαρακτήρα ενώ από αυτή δεν καταλαμβάνονται μισθωτοί των υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης. Το σύνολο των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου θα διαμορφωθεί με αυτό τον τρόπο στο 36,66% ενώ η ωφέλεια από τη μείωση του συντελεστή αφορά τόσο τις εργοδοτικές εισφορές όσο και την επιβάρυνση του ίδιου του εργαζομένου. Ήδη, από 01.06.2020 οι ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών και εργαζομένων είχαν σημειώσει μικρή μείωση, κατά 0,90%, με αποτέλεσμα το μη μισθολογικό κόστος της μισθωτής εργασίας το 2021 να είναι κατά 4% μικρότερο σε σχέση με αυτό του 2019 (40,56%). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης της αγοράς εργασίας καθώς παρέχει ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας στην παρούσα κρίσιμη περίοδο, αλλά και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στη δραστική και άμεση αποκλιμάκωση της ανεργίας.


Επί μίας μόνο απασχόλησης καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές οι ασφαλισμένοι που έχουν δύο ή περισσότερες ασφαλιστέες ιδιότητες, σύμφωνα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο, όπως αυτός ισχύει από 01.03.2020.

Ειδικότερα, όσοι ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ υποχρεωτικά ως μισθωτοί (λ.χ. εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αμειβόμενα μέλη Δ.Σ., έμμισθοι δικηγόροι) και παράλληλα ασκούν ελεύθερο επάγγελμα καταβάλλουν πλέον εισφορές μόνον επί της μισθωτής απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εισφορές εργαζομένου και εργοδότη καλύπτουν το ποσό των 252 ευρώ μηνιαίως («δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία»). Πρακτικά, όσοι ασφαλίζονται ως μισθωτοί με μηνιαίες αποδοχές ύψους 940 ευρώ και άνω απαλλάσσονται κατά κανόνα από πρόσθετες εισφορές για τη δεύτερη απασχόληση. Σε περίπτωση που οι εισφορές δεν καλύπτονται από τη μισθωτή εργασία, ο ασφαλισμένος καταβάλλει την όποια διαφορά. Μία ασφαλιστική εισφορά καταβάλλουν επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες που παράλληλα δραστηριοποιούνται και σε άλλο ελεύθερο επάγγελμα. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες του ισχύοντος κοινωνικοασφαλιστικού νόμου καθώς καταργεί το προηγούμενο καθεστώς της πολλαπλής καταβολής εισφορών σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, το οποίο αποτελούσε αντικίνητρο για τους ασφαλισμένους που επιθυμούσαν να αναλάβουν παράλληλες δραστηριότητες.

Πανδημία & Οικονομική Ανάκαμψη: Οι προκλήσεις μπροστά μας
Πανδημία & Οικονομική Ανάκαμψη: Οι προκλήσεις μπροστά μας
Read this article

 

Για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους μπορούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), που πληρούν τα ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας, να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων και να ευνοηθούν από αυτό.

Ειδικότερα, οι εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα κρατικών ενισχύσεων και παράλληλα θα απολαμβάνουν εθνικής και παγκόσμιας προβολής μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου, δυνητικά ικανής να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, βραβεία και άλλες παροχές σε είδος. Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για τα φυσικά – επενδυτικούς αγγέλους (angel investors) που επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, προβλέπεται η έκπτωση από το φορολογητέο τους εισόδημα ποσού ίσου με το 50% του κεφαλαίου που εισφέρουν. Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν μέχρι του ποσού των 300 χιλ. ευρώ ανά φορολογικό έτος σε έως 3 διαφορετικές επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των 100 χιλ. ευρώ ανά επιχείρηση. Πρόκειται για φορολογικό κίνητρο που θεσπίστηκε με πρόσφατη διάταξη νόμου με σκοπό την ενίσχυση των start-ups μέσω των επενδυτικών αγγέλων, των οποίων το φορολογητέο εισόδημα, σε περίπτωση κάλυψης του μέγιστου ποσού επένδυσης, μπορεί να μειωθεί μέχρι και το ποσό των 150 χιλ. ευρώ ανά φορολογικό έτος. Ωστόσο, σε περίπτωση που μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι επενδυτής είχε ως σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, ανατρέπεται η ωφέλεια και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ύψος αυτής.


Προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής μόνο του 50% της ενίσχυσης που χορηγείται με τον τέταρτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής υπό τον όρο της διατήρησης των θέσεων εργασίας μέχρι την 31/3/2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πλαίσιο της ενίσχυσης ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που θα διατηρήσουν κατά το διάστημα από 1/9/2020 έως 31/3/2021 το ίδιο επίπεδο απασχόλησης που είχαν κατά την 1/9/2020 ή κατά την 1/3/2020, εφόσον αυτό είναι χαμηλότερο, θα υποχρεούνται να επιστρέψουν μόνο το ήμισυ του ποσού της ενίσχυσης που θα λάβουν. Το ποσό αυτό προς επιστροφή θα αποπληρώνεται σε 40 ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με την πρώτη δόση να καθίσταται πληρωτέα την 31/1/2022. Πρόκειται για μια ευνοϊκότερη ρύθμιση σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει ως στόχο αφενός την διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και αφετέρου την διασφάλιση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με την έναρξη του νέου έτους.