Η έρευνα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2015 έχει στόχο να εξετάσει το πώς οι τρεις ακόλουθες πτυχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης επηρεάζουν τις Εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, αντλώντας στοιχεία από σχεδόν 2.000 συνεντεύξεις με Προέδρους ΔΣ και μέλη Διοίκησης.

  1. Εταιρική κουλτούρα: Εξετάσαμε το ρόλο της εταιρικής κουλτούρας η οποία αν και αποτελεί άυλο στοιχείο παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της ορθής διακυβέρνησης, καθώς και το ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης στην ανάπτυξη και διάχυση της εταιρικής κουλτούρας.
  2. Σύνθεση ΔΣ: Λάβαμε υπόψη τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων, διερευνώντας τις επιπτώσεις των κινδύνων που απορρέουν από την ύπαρξη «ομαδικής σκέψης» στη λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων και πώς τα μέλη ΔΣ, με τις διαφορετικές τους δεξιότητες, μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη των εταιριών τους.  
  3. Στρατηγικός σχεδιασμός: Εξετάσαμε το ρόλο του στρατηγικού σχεδιασμού, την κατάλληλη διάρκεια ενός επιχειρηματικού σχεδίου και την ύπαρξη πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ της αμοιβής των εκτελεστικών μελών και των μακροπρόθεσμων επιδόσεων της εταιρίας.

 

Κατεβάστε την πλήρη έκδοση εδώ: Εταιρική Διακυβέρνηση: Η σημασία που δίνεται από τη Διοίκηση στο global governance report 2015