Νίκος Γαρμπής Partner, Assurance Αθήνα +30 210 7253 315

Εμπειρία

O Νίκος Γαρμπής είναι Partner της Grant Thornton και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 18 ετών.

O Νίκος Γαρμπής έχει διατελέσει επικεφαλής ομάδας εργασίας και υποστηρίζει δυναμικά αναπτυσσόμενες διεθνείς επιχειρήσεις μέσω κυρίως assurance υπηρεσιών αλλά και συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς εξειδικεύεται στην υποστήριξη πελατών στα πλαίσια της ορθής εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ακόμη έχει συμμετάσχει στην διεξαγωγή τακτικών και οικονομικών ελέγχων σε βιομηχανικές, παραγωγικές και εμπορικές εταιρείες, αλλά και σε εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ενώ παράλληλα έχει ασχοληθεί με τη διεκπεραίωση συστημάτων εσωτερικών ελέγχων διαφόρων μορφών εταιρειών.

Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ)