Την τελευταία διετία παρατηρείται στροφή από τη γενικότερη έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, στον πιο συγκεκριμένο όρο “ESG” (Environmental, Social and Governance). Ταυτόχρονα, ανά τον κόσμο, επέρχεται η αναγκαιότητα της υιοθέτησης ESG κριτηρίων και καθορισμού σχετικών μετρήσιμων στόχων και δεικτών επίδοσης. Η νέα αυτή τάση οφείλεται στο αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών, θεσμικών φορέων, καταναλωτών, καθώς και στην υιοθέτηση κυβερνητικών πολιτικών που αποσκοπούν στον περιορισμό των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής.

Στο νέο αυτό πλαίσιο, στην Grant Thornton αναγνωρίζουμε τη σημασία της βιωσιμότητας και των ESG κριτηρίων στην ανάπτυξη μίας ισχυρής επιχειρηματικής στρατηγικής, αναλαμβάνοντας σε παγκόσμιο επίπεδο, ηγετικό ρόλο στην κατανόηση και εφαρμογή της.

Μέσω του δικτύου της Grant Thornton και σημαντικών διεθνών συνεργασιών και πρωτοβουλιών, όπως ο οργανισμός GRI, ο φορέας AccountAbility και το Διεθνές Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD), παρακολουθούμε στενά τις ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις και προσαρμόζουμε άμεσα τις λύσεις και υπηρεσίες μας, με στόχο την αποτελεσματική καθοδήγηση των πελατών μας.

Σε τοπικό επίπεδο συνεργαζόμαστε στενά με το ελληνικό δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas), ενώ είμαστε ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Δικτύου Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (Global Compact Network Hellas), αξιοποιώντας τις αρχές και πρακτικές εφαρμογές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Οι επιχειρήσεις που δεσμεύονται σε αρχές και στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης:

arrow_up_teal_9580_0.png
Ενισχύουν:

 • Το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα
 • Την εικόνα του brand τους
 • Τις αμφίδρομα επωφελείς σχέσεις με τους συμμετόχους
 • Τη δέσμευση των εργαζομένων
 • Την αξία που παράγεται και διανέμεται σε όλους τους συμμετόχους
 • Τη νομοθετική συμμόρφωση
 • Τη διαφάνεια

arrow_down_teal_9573_0.png
Περιορίζουν:

 • Τους περιβαλλοντικούς κινδύνους
 • Τους κοινωνικούς κινδύνους
 • Τα λειτουργικά κόστη
 • Τους κινδύνους που συνδέονται με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Τις αποκλίσεις τους από τη νομοθεσία σε κάθε πυλώνα Εταιρικής Υπευθυνότητας
 • Τους κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Τους κινδύνους διακυβέρνησης

Οι λύσεις που προσφέρουμε

Υπηρεσίες σε θέματα Στρατηγικής ESG & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Βιωσιμότητα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ορίζουν και επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Ο σχεδιασμός στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας κατάλληλων στόχων και προγραμμάτων εξασφαλίζει ένα μέλλον ανάπτυξης και κερδοφορίας το οποίο θα παράγει αξία όχι μόνο στην ίδια την Επιχείρηση, αλλά ταυτόχρονα οι δραστηριότητές της θα συνεισφέρουν και στους τρεις πυλώνες του ESG.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Grant Thornton υποστηρίζουν επιχειρήσεις που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον σχεδιασμό της ESG στρατηγικής τους, καθώς και εταιρείες που έχουν ήδη θέσει στόχους τα τελευταία χρόνια και επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν:

 • Αξιολόγηση ωριμότητας σε θέματα ESG και προσδιορισμός των προσδοκιών ενδιαφερόμενων μερών
 • Υποστήριξη στην Διαμόρφωση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs) και το διεθνές πλαίσιο οδηγιών κοινωνικής υπευθυνότητας ISO 26000
 • Κατάρτιση στρατηγικού πλάνου δράσεων σε βάθος 3ετίας/5ετίας
 • Συντονισμός και υπηρεσίες διαχείρισης της υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου (PMO)
 • Διεξαγωγή μελέτης αγοράς και συγκριτική ανάλυση με ανταγωνιστές σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης
 • Προσδιορισμό των κατάλληλων για την κάθε επιχείρηση δεικτών παρακολούθησης της επίδοσης της
 • Ανάπτυξη πλάνου εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας στρατηγικού πλάνου βιώσιμης ανάπτυξης
 • Αναθεώρηση και προτάσεις βελτίωσης σε εταιρικές πολιτικές & διαδικασίες
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία κάλυψης προϋποθέσεων ένταξης της επιχείρησης σε κάποιο δείκτη (πχ ATHEX ESG ratio)
 • Υποστήριξη στην επιλογή των κατάλληλων λύσεων για την διαχείριση της προμηθευτικής αλυσίδας
Υπηρεσίες συμμόρφωσης με Ευρωπαϊκή ESG νομοθεσία

Κατά την τελευταία πενταετία συνάφθηκαν διεθνείς συμφωνίες-ορόσημα για την υιοθέτηση της ατζέντας του ΟΗΕ του 2030 και των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και της συμφωνίας για το κλίμα στο Παρίσι. Η συμφωνία για το κλίμα του Παρισιού περιλαμβάνει, ιδίως, τη δέσμευση για ευθυγράμμιση των χρηματοοικονομικών ροών με μια πορεία προς την ανάπτυξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Καθώς η Ευρώπη υποστηρίζει σθεναρά τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050, αλλά και τις υπεύθυνες επενδύσεις, στην Grant Thornton είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας, να κατανοήσουν, αλλά και συμμορφωθούν με:

 • Τη νέα οδηγία CSRD, η οποία δημοσιεύτηκε στις 21/4/2021 (Non-Financial Reporting Directive (NFRD), σύμφωνα με την οποία οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες (εισηγμένες και μη) οφείλουν να δημοσιεύσουν Εκθέσεις/Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης (μη-χρηματοΟικονομικά στοιχεία) με βάση διεθνή πρότυπα αναφορών.
 • Τον Κανονισμό EU Taxonomy Regulation, για την ανάπτυξη μιας κοινής γλώσσας ανάμεσα σε επιχειρήσεις και επενδυτές, για τον προσδιορισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων που θεωρούνται περιβαλλοντικά βιώσιμες, την μέτρηση των απαιτούμενων δεικτών βάσει του Κανονισμού αλλά και την προετοιμασία των απαραίτητων γνωστοποιήσεων προς το επενδυτικό κοινό, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος.
 • Τον Κανονισμό 2019/2088, περί Γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον Τομέα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (SFDR), με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τον βαθμό βιωσιμότητας των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και τη θέσπιση ενιαίων κανόνων για την ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον (δημιουργία Sustainable Finance Framework των εταιρειών σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής βιώσιμων επενδύσεων).
 • Το ΕU Green Bond Standard, που αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να εξασφαλίσει ότι οι επενδύσεις πληρούν τους στόχους της Ευρώπης για το κλίμα και άλλους μακροπρόθεσμους περιβαλλοντικούς στόχους (ανάπτυξη Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων-βάσει Green Bond Framework- και διασφάλιση Πλαισίων Πράσινων Ομολόγων-βάσει ISAE 3000).
Ανάπτυξη Απολογισμών Αειφορίας / Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στην Grant Thornton παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα κατά την ανάπτυξη της Έκθεσης Βιωσιμότητας των επιχειρήσεων κάθε κλάδου. Την τελευταία δεκαετία, η έμπειρη ομάδα μας έχει αναπτύξει πάνω από 200 Εκθέσεις Βιωσιμότητας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές όπως GRI, AA1000, EU Non-financial Reporting Directive, UN Global Compact, SASB, Greek sustainability Code, και ISO 26000.

Οι Εκθέσεις βιωσιμότητας ή εταιρικής υπευθυνότητας που αναπτύσσουμε είναι:

 • Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης (ετήσιος / διετής) βάσει διεθνών προτύπων, όπως GRI Standards, AA1000, SASB & με βάση τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη - SDGs)
 • Έκθεση Προόδου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Communication on Progress Report UN Global Compact)
 • Ενιαίο Απολογισμό (Integrated Reporting, βάσει Integrated Reporting Framework)
 • Κατάσταση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης βάσει απαιτήσεων του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου
Εξωτερική Επαλήθευση / Διασφάλιση Απολογισμών

Η επαλήθευση της διαδικασίας ανάπτυξης ενός Απολογισμού και του περιεχομένου του από έναν ανεξάρτητο ελεγκτή, αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία των στοιχείων αυτού. Οι πιστοποιημένοι ελεγκτές της Grant Thornton εξετάζουν τον βαθμό στον οποίο η εταιρική απόδοση παρουσιάζεται με ισορροπία και πληροί τις εκάστοτε οδηγίες αναφοράς, αξιολογώντας προσεκτικά την εγκυρότητα και την τεκμηρίωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε έναν Απολογισμό. Οι υπηρεσίες διασφάλισης της βιωσιμότητας υλοποιούνται με διαφανή και συστηματικό τρόπο, ακολουθώντας καθορισμένες διαδικασίες διεθνών προτύπων (ISAE 3000, AA1000 AS κ.α.).

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν:

 • Ανεξάρτητη Έκθεση Διασφάλισης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης βάσει ISAE 3000
 • Προτάσεις βελτίωσης προς τη Διοίκηση, για περαιτέρω βελτίωση του περιεχομένου του Απολογισμού.
 • Ανεξάρτητη Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης ( ISAE 3000) επί Πλαισίου Ομολόγου ή δεικτών αειφορίας βάση αρχών ICMA
Ανάλυση Ουσιαστικών, Μη Χρηματοοικονομικών Θεμάτων (materiality analysis)

Η αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων ενός οργανισμού αποτελεί τη βάση των Απολογισμών Βιωσιμότητας και πολύτιμο εργαλείο κατά τη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής. Η μεθοδολογία της Grant Thornton, σε συνδυασμό με το εργαλείο αξιολόγησης ουσιαστικότητας που έχει αναπτύξει, βοηθά τις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν όλα τα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους, τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο όχι μόνο στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις τους, αλλά και στην εταιρική τους φήμη.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν:

 • Υλοποίηση / συντονισμός materiality workshops
 • Benchmarking και ανάλυση ανταγωνισμού
 • Ανάπτυξη χάρτη ουσιαστικών θεμάτων (materiality matrix)
 • Υλοποίηση online έρευνας ενδιαφερομένων μερών
 • Διάλογος και αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη – διαβουλεύσεις (ηλεκτρονική έρευνα, multi stakeholder forums, στοχευμένα stakeholder forums, ατομικές συναντήσεις / συνεντεύξεις)
 • Συνολική αξιολόγηση ουσιαστικών θεμάτων και σύνδεσή τους με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs) και τους υποστόχους αυτών
Υπηρεσίες σε θέματα Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας & Κλιματικής Αλλαγής


Οι επιχειρήσεις καλούνται συνεχώς να αξιολογούν και να διαχειρίζονται την επίδρασή τους στο περιβάλλον. Επιπλέον η τυχόν μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς τις φέρνει αντιμέτωπες με επιπρόσθετους κινδύνους. Τα εξειδικευμένα στελέχη της Grant Thornton κατανοούν τα - σχετικά με το περιβάλλον - επιχειρηματικά, οικονομικά και τεχνικά ζητήματα και σας βοηθούν στην αναγνώριση και κατανόηση του νέου απαιτητικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν:

 • Αξιολόγηση χαρακτηριστικών επενδύσεων ή ομολόγων με σκοπό την ένταξή τους σε πλαίσια πράσινης μετάβασης, πράσινης χρηματοδότησης ή αρχών των Πράσινων / Βιώσιμων Ομολόγων
 • Ανάλυση κινδύνων κλιματικής αλλαγής (βάσει TCFD)
 • Καταγραφή αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα
 • Εκπόνηση ενεργειακών μελετών και ανάλυση καταναλώσεων ενέργειας
 • Σχεδιασμός πλάνου βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας
 • Σχεδιασμός στρατηγικού πλάνου μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος (Carbon neutrality plan)
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία για την εναρμόνιση με αναγνωρισμένα πλαίσια ποιότητας περιβαλλοντικής διαχείρισης
Αξιολόγηση κοινωνικοοικονομικού αποτυπώματος

Η αξιολόγηση του εταιρικού αποτυπώματος γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, καθώς αποδεικνύει  με μετρήσιμο τρόπο τόσο το οικονομικό όσο και το κοινωνικό αποτύπωμα μιας επιχείρησης. Μέσω των μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιούμε, είμαστε σε θέση να καταγράψουμε τον βαθμό στο οποίο μια Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια και τους πόρους της για να δημιουργήσει αξία για την κοινωνία ή να καταγράψουμε ποια είναι ουσιαστική αξία των κοινωνικών δράσεων που αναπτύσσουν οι εταιρείες. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν:

 • Ανάπτυξη Έκθεσης Κοινωνικής απόδοσης επενδύσεων (SROI – Social Return on Investment)
 • Ανάπτυξη Έκθεσης Κοινωνικού Αποτυπώματος δράσεων ΕΚΕ (Social Impact)
 • Κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα επιχειρήσεων
Παροχή Σεμιναρίων & Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου της βιωσιμότητας, των διεθνών πλαισίων αναφοράς και των καλών πρακτικών, μέσω workshops και διοργάνωσης εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή παρουσιάσεων προς την Ανώτερη Διοίκηση. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, εμπλέκονται ενεργά όλα τα μέλη της ομάδας που συμμετέχει, με στόχο τη μέγιστη κατανόηση και ενεργή συμμετοχή σε θέματα βιωσιμότητας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουμε περιλαμβάνουν θέματα:

 • Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Ανάπτυξης Ενιαίων – Ολοκληρωμένων Εκθέσεων (Integrated Reporting)
 • Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας και Προστασίας
 • Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • Ανθρωπίνων και Εργασιακών Δικαιωμάτων
 • Υπεύθυνης Διαχείρισης της Προμηθευτικής Αλυσίδας
 • Χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Διαφάνειας και καταπολέμησης της Διαφθοράς

 Μετά το τέλος των σεμιναρίων δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης από την Grant Thornton ή σχετική πιστοποίηση από τους συνεργαζόμενους φορείς/οργανισμούς.

Εξειδικευμένες λύσεις για κάθε κλάδο

Η Grant Thornton συμβάλει καταλυτικά με λύσεις σε ειδικά επιχειρησιακά ζητήματα. Δείτε αναλυτικά πως μπορούμε να σας υποστηρίξουμε.

ESG & Sustainability Services

ESG & Sustainability

Δέσμευσή μας η βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη

Διαβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο (GR)

Μετάβαση στο πλαίσιο ESG

ESG & Sustainability

Ενσωμάτωση αρχών και στόχων στην εταιρική κουλτούρα και στρατηγική

Διαβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο (GR)

ESG κριτήρια

ESG & Sustainability

Αξιοποίηση των ευκαιριών του νέου πλαισίου

Διαβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο (GR)

imagehplec.png

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Η Grant Thornton και το τμήμα Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance, μέσω της τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει καθώς και τον επαγγελματισμό που το χαρακτηρίζει, προσφέρει υπηρεσίες που θα ενδυναμώσουν τις δομές Εταιρικής Διακυβέρνησης της επιχείρησής σας και θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού σας Ελέγχου. Καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται, παράλληλα αυξάνονται και οι ευθύνες σας να διαχειριστείτε δυνητικούς κινδύνους. Ανεξάρτητα από το εάν οι κίνδυνοι προκύπτουν από εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες, ενδέχεται να επηρεάσουν την ανάπτυξή σας και την ικανότητά σας να επιτύχετε τους στρατηγικούς σας στόχους. Στη Grant Thornton διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία ώστε να σας βοηθήσουμε στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησής σας. Παράλληλα, προτεραιότητά μας αποτελεί η κατανόηση των προβλημάτων σας και η προσαρμογή στις ανάγκες σας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα διατηρήσουν την κερδοφορία της επιχείρησής σας.

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας