ΑΡΘΡΟ

Aξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου: Κανονιστική απαίτηση αλλά και Σύμμαχος στην πρόοδο της Εταιρίας

Αθηνά Μουστάκη, Partner, Financial Services
By:
insight featured image
Contents

Πεδία αξιολόγησης

Σύμφωνα με τις ειδικές πρακτικές που προβλέπονται στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης:

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και των Επιτροπών του.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, καθώς και ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Παράλληλα, τουλάχιστον ανά τριετία προβλέπεται ότι η εν λόγω αξιολόγηση διευκολύνεται από εξωτερικό σύμβουλο - αξιολογητή.

Κατά την αξιολόγηση, ανάλογα με το είδος της, λαμβάνονται υπόψιν, κυρίως, τα κάτωθι στοιχεία:

 

Προκλήσεις και σημεία προσοχής

Κατά τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης, ορισμένες από τις σημαντικότερες προκλήσεις και σημεία προσοχής για το ΔΣ είναι:

 • Αντιμετώπιση θεμάτων ανησυχίας ως προς την εχεμύθεια & εμπιστοσύνη

Ειδικότερα, θα πρέπει οι Εταιρίες να διασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας και την τήρηση των δεδομένων με ασφάλεια (π.χ. χρήση ασφαλούς πλατφόρμας για την απάντηση φορμών-ερωτηματολογίων).

 • Ελλιπής κατανόηση της διαδικασίας από τα μέλη

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι αξιολογούμενοι να κατανοήσουν τόσο την σημαντικότητα αυτής της άσκησης αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα λάβει χώρα.

 • Ελλιπής συντονισμός διαδικασίας

Ενδείκνυται πριν την έναρξη της αξιολόγησης να ενημερωθούν τα μέλη αναλυτικά σχετικά με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή διεξαγωγή και η έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωσή της.

 • Αξιολόγηση και επικοινωνία των διαπιστώσεων – αποτελεσμάτων

Κατά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τα αποτελέσματά της, ενδείκνυται να γνωστοποιούνται και να συζητούνται σε επίπεδο Δ.Σ. και να λαμβάνονται υπόψη στις εργασίες του ειδικά ως προς τη σύνθεση, το πλάνο της ένταξης νέων μελών και την ανάπτυξη προγραμμάτων δράσης. Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών και, ειδικά όσον αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, αυτά επικοινωνούνται σε εκείνον και λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό των μεταβλητών αποδοχών του.

Data Analytics: Αναπόσπαστος ρόλος της Ανάλυσης Δεδομένων στους Ελέγχους
Data Analytics: Αναπόσπαστος ρόλος της Ανάλυσης Δεδομένων στους Ελέγχους
Read this article

Σημεία "κλειδιά" για την επιτυχή υλοποίηση της αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές πρακτικές του ΕΚΕΔ

 • Κρίσιμος ρόλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων καθορίζει τις παραμέτρους αξιολόγησης και προΐσταται στην αξιολόγηση του σώματος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στις ατομικές αξιολογήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου Δ.Σ.

 • Ρόλος του Προέδρου Δ.Σ. και των Προέδρων των Επιτροπών Δ.Σ.

Στη διαδικασία αξιολόγησης προΐσταται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σε συνεργασία με την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, ωστόσο, για την οργάνωση της αξιολόγησης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνοι είναι οι αντίστοιχοι Πρόεδροί τους. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να τηρούνται δικλίδες ασφαλείας  ειδικά σε θέματα που αγγίζουν το ρόλο του Προέδρου, του Αντιπροέδρου (ακόμα και όταν έχει οριστεί ως Senior Independent Director) ή/και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 • Τρόπος τεκμηρίωσης της όλης άσκησης

Η διαδικασία της αξιολόγησης ενδείκνυται να είναι σαφώς και επαρκώς τεκμηριωμένη και να τηρούνται συγκεντρωτικά από την Εταιρία όλα τα στοιχεία που λαμβάνονται. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας ατομικής και συλλογικής αξιολόγησής του και των Επιτροπών του, καθώς και περίληψη των τυχόν ευρημάτων και των διορθωτικών ενεργειών.

 • Προετοιμασία κατάλληλων ερωτηματολογίων & δεικτών μέτρησης απόδοσης- KPIs

Τα ερωτηματολόγια για κάθε υπό αξιολόγηση στέλεχος χρειάζεται να καλύπτουν όλες τις θεματικές που άπτονται των αρμοδιοτήτων και της απόδοσής τους ανάλογα με την ιδιότητα και τις αρμοδιότητες του εκάστοτε υπό αξιολόγηση προσώπου ή οργάνου.

 

Οφέλη της αξιολόγησης των ως άνω οργάνων – προσώπων

 • Ενίσχυση της διαφάνειας και αξιοπιστίας των Διοικητικών Συμβουλίων
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προσέλκυση έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών
 • Ανάδειξη ζητημάτων προς ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Ενδυνάμωση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου


Όλα τα παραπάνω συνάδουν επίσης στην ενίσχυση της φήμης της Εταιρίας, στην προσέλκυση νέων επενδυτών και συνακόλουθα στην πρόοδο της Εταιρείας και την αύξηση των κερδών της.

Από την μελέτη των Δηλώσεων Εταιρικής Διακυβέρνησης χρήσης 2022 των εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιριών παρατηρήσαμε ότι ένα κοινό χαρακτηριστικό στις εν λόγω δηλώσεις αποτέλεσε η απόκλιση από τις ειδικές πρακτικές του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) που αφορούν στην αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών του καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Στο πλαίσιο αυτό, και στο δρόμο που ήδη έχουν χαράξει κάποιες από τις εταιρίες με αξίες εισηγμένες δημοσιεύοντας συνοπτική περιγραφή των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων που έχουν διενεργήσει, όσες προς το παρόν αποκλίνουν μπορούν να κερδίσουν το «χαμένο έδαφος» και να προχωρήσουν στις σχετικές αξιολογήσεις με γνώμονα τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που πρόκειται να δημοσιεύσουν για το έτος 2023 καθώς και την Αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης που καλούνται να διενεργήσουν εντός του 2024.

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας