ΑΡΘΡΟ

«Beyond Silence / Πέρα από τη σιωπή»: Πώς η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 μετασχημάτισε το κανονιστικό πεδίο Whistleblowing

Ξανθίππη Ζώταλη
By:
insight featured image
Contents

Εισαγωγικά  

Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, (εφεξής, “Οδηγία Whistleblowing”) αποτελεί μία σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της προστασίας των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος (εφεξής, “whistleblowers”) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

 

Κανονιστικές Μεταβολές που επέρχονται 

Η Οδηγία Whistleblowing εισάγει μια σειρά νέων κανόνων και διαδικασιών για την προστασία των whistleblowers, όπως: 

 • Μια σειρά προστατευτικών μέτρων για τους whistleblowers, όπως η προστασία της ανωνυμίας, της ασφάλειας και της εργασίας τους,
 • Μια σειρά υποχρεώσεων για τους οργανισμούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, όπως η θέσπιση εσωτερικών Πολιτικών και Διαδικασιών για την υποβολή και την εξέταση Αναφορών από whistleblowers.

 

Θετικές Επιπτώσεις 

Η Οδηγία Whistleblowing αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για την προστασία των whistleblowers στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συγκεκριμένα, η Οδηγία Whistleblowing αναμένεται να έχει τα ακόλουθα μεσομακροπρόθεσμα οφέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

 • Θα συμβάλει στην πρόληψη και την αποκάλυψη παράνομων ή επιβλαβών πρακτικών που απειλούν το δημόσιο συμφέρον.

Οι whistleblowers μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και την αποκάλυψη παράνομων ή επιβλαβών πρακτικών, όπως η διαφθορά, η οικονομική απάτη, η παραβίαση των περιβαλλοντικών νόμων και η παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

 • Θα προωθήσει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διαφάνεια και η ακεραιότητα συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς και της κοινωνίας. Η προστασία των whistleblowers μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, αποκαλύπτοντας περιπτώσεις παραβίασης των νόμων και των κανόνων από ιδιωτικές  εταιρίες και δημόσιους φορείς.  

 

Προκλήσεις στην εφαρμογή της Οδηγίας Whistleblowing 

Σε ορισμένα κράτη - μέλη, υπάρχουν ακόμη νομοθετικά και γραφειοκρατικά προσκόμματα που πρέπει να ξεπεραστούν. 

Μερικές από τις προκλήσεις που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της Οδηγίας Whistleblowing περιλαμβάνουν: 

 • Την έλλειψη γνώσεων και κατανόησης των επιταγών της Οδηγίας, τόσο από τους whistleblowers όσο και από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς,
 • Τον φόβο αντιποίνων από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ή τους δημόσιους φορείς για τους whistleblowers,
 • Την έλλειψη επαρκούς στήριξης και προστασίας για τους whistleblowers.

 

Μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας Whistleblowing, είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν. Μερικά από τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν περιλαμβάνουν: 

 • Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και φορέων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,
 • Κατάρτιση ειδικών διαδικασιών για την προστασία των whistleblowers από αντίποινα,
 • Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης για τους whistleblowers.

 

Εφαρμογή του πλαισίου Whistleblowing στις Ελληνικές Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Δημόσιους Φορείς

Σε συνέχεια της ενσωμάτωσης της Οδηγίας Whistleblowing, στην εθνική έννομη τάξη με το ν. 4990/2022, πολλές από τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου ξεκίνησαν την προσπάθεια διασφάλισης της συμμόρφωσής τους με τις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις, ενώ οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με 50 έως 249 εργαζομένους οφείλουν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση θέσπισης εσωτερικού διαύλου αναφοράς, έως τις 17.12.2023.

 

Αξιολόγηση Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης: Εργαλείο προόδου και όχι απλώς μια tick the box διαδικασία
Αξιολόγηση Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης: Εργαλείο προόδου και όχι απλώς μια tick the box διαδικασία
Read this article

Ο ρόλος του Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Οι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που απασχολούν από 50 υπαλλήλους και άνω καθώς και φορείς του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, υποχρεούνται, πέρα από το να αναπτύξουν διαδικασία και σύστημα εσωτερικής υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών και να ορίσουν αρμόδιο όργανο για τη διερεύνηση των υποβληθεισών αναφορών, να ορίσουν Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022.

Παράλληλα, κατά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται η υποχρέωση της υποβολής σχετικής ενημέρωσης προς την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ο ρόλος του Υ.Π.Π.Α. κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικός εφεξής, δεδομένου ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο οφείλει, μεταξύ άλλων, να:

 • παραλαμβάνει τις αναφορές και να βεβαιώνει την παραλαβή τους στον αναφέροντα εντός προθεσμίας 7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής,
 • σέβεται και τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του και κυρίως να διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,
 • απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Αναφορικά με τον ιδιωτικό τομέα, ως Υ.Π.Π.Α. μπορεί να οριστεί:

 • εργαζόμενος τη επιχείρησης, ή
 • τρίτο πρόσωπο, το οποίο συμμορφώνεται με τις επιταγές του ν. 4990/2022.

Η παραβίαση της υποχρέωσης ορισμού Υ.Π.Π.Α. συνεπάγεται επιβολή προστίμου από την Επιθεώρηση Εργασίας ή τον αρμόδιο εποπτικό φορέα.

Κρίσιμος παράγοντας για την παραλαβή και διαχείριση των αναφορών, οι οποίες υποβάλλονται γραπτώς ή προφορικώς ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θεωρείται η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος και η διασφάλιση αξιόπιστης επικοινωνίας σχετικά με ανάρμοστη συμπεριφορά. Προς αυτή την κατεύθυνση συντείνει και η αξιοποίηση εργαλείων (διαδικτυακών πλατφορμών κτλ.) τα οποία οι εταιρίες μπορούν να χρησιμοποιούν προκειμένου να αναπτύξουν ένα ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα whistleblowing.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του “Occupational fraud 2022: a report to the nations”, ACFE[1] διαπιστώνεται ότι οι οργανισμοί που διαθέτουν μηχανισμούς αναφοράς (hotline) εντοπίζουν γρηγορότερα περιπτώσεις απάτης και έχουν αισθητά λιγότερες οικονομικές απώλειες (υποδιπλάσιες) σε σχέση με τους οργανισμούς που δεν διαθέτουν αντίστοιχους μηχανισμούς.

 

Συμπεράσματα

Εν κατακλείδι, ένα σαφώς καθορισμένο και αποτελεσματικό κανονιστικό και εφαρμοστικό πλαίσιο whistleblowing συμβάλλει θετικά στη λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων καθώς προστατεύει την φήμη τους και ενισχύει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders), είτε εντός είτε εκτός του οργανισμού. Με βάση τα ως άνω, καθίσταται αδήριτη η ανάγκη της άμεσης συμμόρφωσης των υπόχρεων οργανισμών με όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και η υιοθέτηση περαιτέρω βέλτιστων πρακτικών οι οποίες θα ενισχύσουν το πλαίσιο της υποβολής και παρακολούθησης των αναφορών.

 

[1] https://acfepublic.s3.us-west-2.amazonaws.com/2022+Report+to+the+Nations.pdf

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας