Για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ταμειακή δυσκολία λόγω της κρίσης Covid-19, η άμεση επικοινωνία του προβλήματος στους πιστωτές είναι βασική για τη διατήρηση της αρμονικής συνεργασίας και την από κοινού εξεύρεση λύσεων. Ταυτόχρονα, η κατάρτιση ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού για τους επόμενους μήνες και η αποτελεσματική, καθημερινή διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ενίσχυση της ρευστότητας μιας επιχείρησης.

Κατάρτιση προϋπολογισμού

Το πρώτο βήμα για τη διαχείριση της κατάστασης είναι η σύνταξη ενός ημερήσιου προϋπολογισμού, ιδανικά σε ημερήσια βάση ή εναλλακτικά σε εβδομαδιαία, για μια περίοδο 12 έως 14 εβδομάδων. Πέραν της εν λόγω περιόδου, η πρόβλεψη θα πρέπει να επεκτείνεται σε μηνιαία βάση έως και το τέλος του 2020. Ο προϋπολογισμός δεν είναι ανάγκη να είναι ιδιαίτερα λεπτομερής και περίπλοκος, θα πρέπει όμως να αποτυπώνει τις βασικές εκτιμήσεις της διοίκησης και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν την ταμειακή ρευστότητα της εταιρείας.

Η ομάδα στελεχών της Grant Thornton είναι σε θέση να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις τόσο στην κατάρτιση του προϋπολογισμού όσο και στην επισκόπηση των προβλέψεων, με την εμπειρία και την αξιοπιστία που τη διακρίνει. H συμμετοχή της Grant Thornton περιλαμβάνει τόσο την αξιολόγηση των παραδοχών ως προς το εύλογό τους όσο και τη διενέργεια εναλλακτικών σεναρίων και αναλύσεων ευαισθησίας στις βασικές παραδοχές του μοντέλου.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, πιστωτές που εξετάζουν τη χρηματοδότηση εταιρειών δεν θα είναι πρόθυμοι να συνδράμουν όλες τις εταιρείες στον ίδιο βαθμό. Η κατάρτιση ενός αξιόπιστου ταμειακού προϋπολογισμού, πιστοποιημένου από έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα θα εμφυσήσει εμπιστοσύνη στον πιστωτή μεγιστοποιώντας παράλληλα τις πιθανότητες της εταιρείας για λήψη της απαραίτητης χρηματοδότησης.

Πρακτικά βήματα καθημερινής ταμειακής διαχείρισης

Παρακάτω παρατίθενται ενέργειες στις οποίες θα μπορούσαν να προβούν οι επιχειρήσεις με σκοπό την εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας:

  • Διεύρυνση όρων πίστωσης από προμηθευτές & πιστωτές. Αφορά ανεπίσημη διαδικασία υπό την έννοια πως η εταιρεία δε ζητά επισήμως επέκταση των πιστωτικών ορίων από τους προμηθευτές. Αντίθετα, επικεντρώνεται στη διαχείριση των ήδη υφιστάμενων όρων που περιέχονται στις ισχύουσες συμβάσεις, μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες που προβλέπονται σε αυτές. Η έμφαση ως προς την εξυπηρέτηση θα πρέπει να δίδεται στους πιστωτές που είναι κρίσιμοι για τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης.

  • Μετάθεση χρόνου εξόφλησης υποχρεώσεων. Αφορά κυρίως δανειακές, ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις εταιρειών που έχουν πληγεί περισσότερο από τον Covid-19 και για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

  • Εκπτώσεις επί των αγορών. Στην τρέχουσα συγκυρία, πολλοί είναι οι προμηθευτές εκείνοι που είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν τους πελάτες τους μέσω παροχής εκπτώσεων. Παρόλα αυτά, οι αγορές σε χαμηλότερες τιμές αναμένεται να βοηθήσει τις ταμειακές ροές της επιχείρησης μεσοπρόθεσμα παρά βραχυπρόθεσμα.

  • Ενεργοποίηση διαθεσίμων σε αδράνεια και μεγιστοποίηση χρήσης χρηματοδοτικών ορίων. Κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί τα διαθέσιμά της με εναλλακτικές στρατηγικές και ενδεχομένως σε διαφορετικές δραστηριότητες. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαίο να αποδεσμευθούν πόροι από δραστηριότητες που δεν παράγουν άμεσο αποτέλεσμα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άμεσες ανάγκες. Σημαντικό είναι επίσης, οι επιχειρήσεις να εξαντλήσουν τα όρια χρηματοδότησης που τους παρέχονται από τις τράπεζες προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των διαθεσίμων τους.

  • Διαπραγμάτευση με πελάτες για πιο άμεση πληρωμή. Η παροχή εκπτώσεων προς τους πελάτες και τα μειωμένα περιθώρια κέρδους που αυτές συνεπάγονται θα πρέπει πάντοτε να αξιολογούνται ως προς τη σκοπιμότητά τους με την αυξημένη ρευστότητα που παρέχει ο συντομότερος χρόνος είσπραξης της αντίστοιχης απαίτησης. Σε κάθε περίπτωση δε θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός πως η παροχή έκπτωσης με αντάλλαγμα την άμεση πληρωμή μπορεί να οδηγεί σε αύξηση των διαθεσίμων μιας επιχείρησης βραχυπρόθεσμα, δυσχεραίνει όμως τη μακροπρόθεσμη ρευστότητα και για το λόγο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο με ανάλογη σύνεση.

  • Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. Παράλληλα με τη δυνατότητα μετάθεσης πληρωμών προς τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και τη φορολογική διοίκηση, η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει σχεδιάσει δράσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται από τη διασπορά του Covid-19. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνονται οι προκηρύξεις των δράσεων ενίσχυσης, οι οποίες ορίζουν τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τις επιλέξιμες δαπάνες, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, τις σχετικές προθεσμίες, τις αρμόδιες για την υλοποίηση υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.