Τον Ιούλιο 2020, ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο νόμος 4706/2020 με τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις».

Ο νέος νόμος επικαιροποίησε το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών, με εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα. Αξιοσημείωτη είναι η πρόβλεψη αυστηρών κυρώσεων που αφορά σε επιπλήξεις ή χρηματικά πρόστιμα στις περιπτώσεις παράβασης των σχετικών διατάξεων του νόμου, καθώς και η 12μηνη μεταβατική περίοδος που δόθηκε στις υπόχρεες εταιρείες να προσαρμοστούν στο νέο πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης η οποία έληξε την 17η Ιουλίου 2021.

Με τις νέες ρυθμίσεις εισήχθη ένα ενισχυμένο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης με δομές, ενισχυμένους εποπτικούς μηχανισμούς και διαδικασίες που θα πρέπει πλέον να εφαρμόζονται από τις εισηγμένες εταιρείες ώστε να δύνανται να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς κεφαλαίου.

Η ετήσια έρευνα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Grant Thornton με θέμα «Εταιρική Διακυβέρνηση Εισηγμένων εταιρειών: ν. 4706/2020: Η επόμενη μέρα» εστίασε στην διερεύνηση της συμμόρφωσης των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ μελετώντας τις δημοσιευμένες πληροφορίες και στοιχεία των εταιρειών στον ιστότοπό τους. Βασικοί πυλώνες της έρευνάς μας, μεταξύ άλλων, αποτέλεσαν η σύνθεση του Διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του, η Οργανωτική δομή και η ενσωμάτωση όλων των κύριων λειτουργιών του ΣΕΕ, το περιεχόμενο του Κανονισμού Λειτουργίας κλπ.

Κατεβάστε την πλήρη έρευνα εδώ:

rich text with download pdf

eleftheria-spyridonos-img"Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον με τις αυξανόμενες προκλήσεις & απαιτήσεις, η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί θεμελιώδες συστατικό για την εταιρική κουλτούρα, στρατηγική, εύρυθμη λειτουργία και ευημερία των εταιρειών, καθώς αντικατοπτρίζει την εικόνα και το όραμα της κάθε εταιρείας. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι η χρηστή και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσα από ένα tick the box συμμόρφωσης στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αλλά μέσω ουσιαστικής λειτουργίας ενός ισχυρού και διαφανούς πλαισίου κανόνων και διαδικασιών."

Ελευθερία Σπυρίδωνος, Director, Governance, Risk & Compliance

athina-moustaki-img"Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δείχνουν ότι οι εισηγμένες εταιρείες, έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία και πληροφορίες που μαρτυρούν την εναρμόνισή τους στην πλειοψηφία των απαιτήσεων του νέου νόμου. Ωστόσο, αποτελεί πρόκληση πλέον για τις εταιρείες η ενσωμάτωσή των νέων πολιτικών και διαδικασιών στην καθημερινή λειτουργία τους."

Αθηνά Μουστάκη, Partner, Head of Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance