Το «The Financial Services Insider» είναι ένα τριμηνιαίο Newsletter της Grant Thornton σχεδιασμένο ώστε να σας βοηθήσει να κατανοήσετε το συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.


Το Newsletter αυτό έχει ως στόχο να καλύψει τις βασικές ρυθμιστικές αλλαγές στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών που δημοσιεύθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας το προηγούμενο τρίμηνο, ώστε να σας βοηθήσει να μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις πιο σημαντικές ρυθμιστικές αλλαγές.


Τα highlights του Δεκεμβρίου 2020


Κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2020 υπήρξαν αρκετές εξελίξεις όσον αφορά τις ρυθμιστικές και εποπτικές αλλαγές στις Χρηματοοικονομικές Αγορές, με βασικό ενδιαφέρον:

  • την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Αnti-Μoney Laundering),
  • την Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG),
  • το FinTech
  • την Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management),
  • την Κεφαλαιαγορά (Capital Markets).


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: RiskandRegulatory@gr.gt.com