ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ

Φοροδοξίες, 02.01.2022

insight featured image
Contents

Γνωρίζετε ότι...

Μόνο το εισόδημα από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα απαλλάσσεται από τη ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αναστέλλεται για το φορολογικό έτος 2022 όσον αφορά στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα, όπως ίσχυσε εξάλλου και για το έτος 2021. Ενδεικτικά, η απαλλαγή αυτή καταλαμβάνει το εισόδημα που αποκτούν όσοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή μπλοκάκι, τα αμειβόμενα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και οι έμμισθο δικηγόροι. Ως εκ τούτου, το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και το εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, εισόδημα από ακίνητα) και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου δεν απαλλάσσονται για το φορολογικό έτος 2022, με βάση τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, ίσχυσε η απαλλαγή και για τα εισοδήματα αυτά. Όσον αφορά στα μερίσματα ειδικότερα, τα παραπάνω σημαίνουν ότι τα μερίσματα που θα εγκριθούν από τις τακτικές γενικές συνελεύσεις εντός του 2022 θα υπάγονται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης ενώ το ίδιο θα ισχύει και για τυχόν προμερίσματα που θα διανεμηθούν εντός του 2021 αλλά θα εγκριθούν το 2022, αφού και σε αυτή την περίπτωση θεωρούνται εισόδημα του τελευταίου αυτού έτους.

Προσαυξημένη κατά 30% εκπίπτει φορολογικά η διαφημιστική δαπάνη των επιχειρήσεων για το φορολογικό έτος 2022.

Το φορολογικό κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης της διαφημιστικής δαπάνης, το οποίο ίσχυε για το 2020 (προσαύξηση 100%) και για το 2021 (προσαύξηση 60%) επεκτείνεται και στο φορολογικό έτος 2022, αν και με χαμηλότερο ποσοστό, με στόχο την τόνωση της κατανάλωσης και ως εκ τούτου την ενίσχυση του εμπορίου. Ειδικότερα, η διαφημιστική δαπάνη για υπαίθριες διαφημίσεις και για αγορά χρόνου ή χώρου προβολής μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, Τύπος, διαδίκτυο) εκπίπτει για το έτος 2022 συνολικά σε ποσοστό 130%, εφόσον το ύψος της υπερβαίνει κατά 5% την αντίστοιχη δαπάνη του 2019, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί προ της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου). Ως διαφημιστική δαπάνη νοείται αποκλειστικά το κόστος της ανάρτησης ή της αγοράς χρόνου ή χώρου καθαυτής και όχι αμοιβές για τυχόν παρεπόμενες ή πρόσθετες υπηρεσίες. Όσον αφορά ειδικά στις διαφημίσεις που γίνονται μέσω διαδικτύου, προκειμένου η σχετική δαπάνη να εκπέσει προσαυξημένη, η επιχείρηση που προβάλλει τη διαφήμιση πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο «Μητρώο Online Media» της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που οφείλονται τέλη διαφήμισης υπέρ ΟΤΑ (2%), αυτά πρέπει να αποδίδονται εμπρόθεσμα προκειμένου ο διαφημιζόμενος να μπορεί να επωφεληθεί από το φορολογικό κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης.


Εταιρική Διακυβέρνηση Εισηγμένων εταιρειών: νόμος 4706/2020: Η επόμενη μέρα

Εταιρική Διακυβέρνηση Εισηγμένων εταιρειών: νόμος 4706/2020: Η επόμενη μέρα

Read this article

 

Έως 31 Ιανουαρίου 2022 μπορούν να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι για το έτος 2022.

Ειδικότερα, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2022 μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Εάν δεν ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής, θα παραμείνουν στην κατηγορία που έχουν ήδη υπαχθεί. Υπενθυμίζεται ότι, από 01/03/2020 οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων έχουν αποσυνδεθεί πλήρως από τα έτη εργασίας, τα δηλωθέντα εισοδήματα, αλλά και από το ύψος του κατώτατου μισθού, με αποτέλεσμα η κατάταξη σε μία από τις έξι «ασφαλιστικές κατηγορίες» γίνεται αποκλειστικά μετά από ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου. Οι μηνιαίες εισφορές των κατηγοριών αυτών για κύρια σύνταξη και κλάδο υγείας κυμαίνονται από 210 ευρώ έως 566 ευρώ και έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Σημαντικό κίνητρο για την επιλογή ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας είναι το γεγονός ότι, από τη δεύτερη κατηγορία και άνω, η εισφορά υπέρ κλάδου υγείας σταθεροποιείται στα 66 ευρώ και άρα οι υψηλότερες εισφορές καταβάλλονται αποκλειστικά προς όφελος των συντάξιμων αποδοχών.

Σε δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης μπορούν να προβαίνουν ηλεκτρονικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου οι ασφαλισμένοι.

Ειδικότερα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται παράλληλα ως μισθωτοί (πχ. με εξαρτημένη εργασία, ως αμειβόμενα μέλη ΔΣ κ.ά.) μπορούν να δηλώνουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ το διάστημα για το οποίο είναι παράλληλα απασχολούμενοι ως μισθωτοί, προκειμένου οι ασφαλιστικές εισφορές τους ως ελεύθερων επαγγελματιών να διαμορφώνονται ανάλογα. Κι αυτό διότι, με βάση την τελευταία ασφαλιστική μεταρρύθμιση (2020), οι ελεύθεροι επαγγελματίες που παράλληλα απασχολούνται και ως μισθωτοί καταβάλλουν εισφορές μόνον επί της μισθωτής απασχόλησης για όσο αυτή διαρκεί, υπό την προϋπόθεση ότι οι μηνιαίες εισφορές εργαζομένου και εργοδότη καλύπτουν το ποσό των 252 ευρώ («δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία»). Πρακτικά, μισθωτοί με μηνιαίες αποδοχές ύψους 940 ευρώ και άνω απαλλάσσονται κατά κανόνα από πρόσθετες εισφορές για το ελεύθερο επάγγελμα που ασκούν. Σε περίπτωση που οι εισφορές δεν καλύπτονται από τη μισθωτή εργασία, ο ασφαλισμένος καταβάλλει την όποια διαφορά.

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας