insight featured image
Contents

Γνωρίζετε ότι...

Ολοκληρώθηκε η ανοιχτή διαβούλευση για το νέο ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή με στόχευση την ενίσχυση των «στρατηγικών επενδύσεων» στην χώρα.

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων που προωθούν σύγχρονους τομείς της οικονομίας, επιταχύνουν την διαδικασία αδειοδότησης, εισάγουν κεφαλαιακά κίνητρα καθώς και φορολογικά κίνητρα σε ειδικές κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων. Η πρώτη κατηγορία θα αφορά επενδύσεις άνω των 75εκ. ή άνω των 40εκ. με ταυτόχρονη δημιουργία 75 τουλάχιστον νέων ετήσιων μονάδων εργασίας. Η δεύτερη κατηγορία θα αφορά επενδύσεις άνω των 20εκ. σε τομείς όπως, μεταξύ άλλων, της έρευνας και καινοτομίας, βιοτεχνολογίας, ρομποτικής ή υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Σε ξεχωριστή κατηγορία θα εντάσσονται οι «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», οι οποίες θα υλοποιούνται από διακεκριμένες νομικές οντότητες, όπως επιχειρήσεις που προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία. Επίσης, ειδικές κατηγορίες θα περιλαμβάνουν επενδύσεις μικρότερου βεληνεκούς, αλλά εξίσου σημαντικής στρατηγικής σημασίας, οι οποίες θα απολαμβάνουν προνόμια όπως την δυνατότητα ταχείας αδειοδότησης.

Φορολογικά κίνητρα, όπως αυτά ήδη προβλέπονταν και από τον Ν. 4608/2019, θα παρέχονται για ειδικές κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων του νέου ενιαίου νομοθετικού πλαισίου.

Θα προβλέπεται το κίνητρο της σταθεροποίησης του ισχύοντος κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για χρονικό διάστημα 12 ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Παράλληλα, κατόπιν απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) θα παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης μετά από την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής θα συνιστά ισόποσο αποθεματικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα σε 15 φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των 3 φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου. Εναλλακτικά, οι φορείς της επένδυσης μπορούν να αιτούνται την εφαρμογή προσαυξημένων συντελεστών φορολογικής απόσβεσης των παγίων τους κατά ποσοστό 100%, με ανώτερο το 40% σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης υπερβαίνει το 20%.

 

Σύγκριση και σημασία των εναλλακτικών μηχανισμών ολοκλήρωσης μιας συναλλαγής M&Α (transaction completion mechanism)
Σύγκριση και σημασία των εναλλακτικών μηχανισμών ολοκλήρωσης μιας συναλλαγής M&Α (transaction completion mechanism)
Read this articleΠροσαυξημένη κατά 60% εκπίπτει φορολογικά η διαφημιστική δαπάνη των επιχειρήσεων για το 2021.

Ειδικότερα, η διαφημιστική δαπάνη για υπαίθριες διαφημίσεις και για αγορά χρόνου ή χώρου προβολής μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, Τύπος, διαδίκτυο) εκπίπτει συνολικά σε ποσοστό 160%, εφόσον το ύψος της υπερβαίνει κατά 5% την αντίστοιχη δαπάνη του 2019, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί προ της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου). Ως διαφημιστική δαπάνη νοείται αποκλειστικά το κόστος της ανάρτησης ή της αγοράς χρόνου ή χώρου καθαυτής και όχι αμοιβές για τυχόν παρεπόμενες ή πρόσθετες υπηρεσίες. Ειδικά όσον αφορά τις διαφημίσεις που γίνονται μέσω διαδικτύου, προκειμένου η σχετική δαπάνη να εκπέσει προσαυξημένη, η επιχείρηση που προβάλλει τη διαφήμιση πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο «Μητρώο Online Media» της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Σε περίπτωση που οφείλονται τέλη διαφήμισης υπέρ ΟΤΑ (2%), αυτά πρέπει να αποδίδονται εμπρόθεσμα προκειμένου ο διαφημιζόμενος να μπορεί να επωφεληθεί από το φορολογικό κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης. Η προσαυξημένη έκπτωση της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί εξωλογιστικά, μέσω της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Πρόσφατα η Ελλάδα ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία για την σύναψη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της χώρας, η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την σύναψη συμβατικών σχέσεων με την Αυστραλία στο πεδίο της φορολογίας. Για την χώρα μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένης και της μεγάλης παρουσίας ομογενών στην Αυστραλία. Υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα χρονική στιγμή η Ελλάδα έχει υπογράψει και εφαρμόζει 57 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Για την διαγραφή του νομίμου εκπροσώπου από το φορολογικό μητρώο νομικής οντότητας απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, αίτημα διαγραφής του παραιτηθέντος νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας απορρίφθηκε από την Φορολογική Αρχή, γιατί δεν προσκομίστηκαν στην φορολογική αρχή αποδεικτικά των κατά νόμο δημοσιεύσεων. Κατόπιν προσφυγής του φορολογουμένου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι για την διαγραφή του νομίμου εκπροσώπου (π.χ. Προέδρου ΔΣ, Διευθύνοντος Συμβούλου κ.λπ.) είτε θα πρέπει να έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας είτε εάν δεν έχουν αυτές τηρηθεί, ο παραιτηθείς νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει επιδείξει την δέουσα επιμέλεια για να προκαλέσει τις προβλεπόμενες από τον νόμο δημοσιεύσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ΣτΕ έκρινε ότι η Φορολογική Αρχή, στο πλαίσιο των ελεγκτικών καθηκόντων της υποχρεούται στην ουσιαστική εξέταση της εγκυρότητας της παραίτησης του νομίμου εκπροσώπου (ΣτΕ 1366/2021).