ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ

Φοροδοξίες, 12.03.2023

insight featured image
Contents

Γνωρίζετε ότι...

Δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές οι διατακτικές σίτισης που χορηγούνται από εργοδότες στους εργαζομένους υπό προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, με πρόσφατη Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ διευκρινίζεται ότι οι διατακτικές σίτισης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή δεν οδηγούν σε επιβολή ασφαλιστικών εισφορών εφόσον αθροιστικά παρέχονται σε μηνιαία βάση για την κάλυψη των αναγκών διατροφής των εργαζομένων κατά την διάρκεια της εργασίας τους, η αξία τους ανέρχεται σε έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα και ανταλλάσσονται με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση και ροφήματα σε δίκτυο καταστημάτων συμβεβλημένο με τον εκδότη των διατακτικών. Υπενθυμίζεται ότι οι διατακτικές σίτισης εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος χορηγούμενες εξ ελευθεριότητας του εργοδότη, συντελούν στην εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των επιχειρήσεων και εφόσον έχουν αξία έως 6 ευρώ ανά ημέρα εξαιρούνται και από την επιβολή φόρου εισοδήματος καθώς δε θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2023).

Η ηλεκτρονική κοινοποίηση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης συντελείται έγκυρα μόνο εφόσον διενεργείται με ανάρτηση στο λογαριασμό TAXISnet του φορολογούμενου και συνοδεύεται από ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα ανωτέρω αποτελούν πρόσφατη θέση του ΣτΕ σε πρότυπη δίκη που διεξήχθη ώστε να κριθεί το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της ηλεκτρονικής κοινοποίησης των πράξεων της διοίκησης. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η εν λόγω διαδικασία ρυθμίζεται κατά τρόπο εξαντλητικό από το νόμο, ενώ έχει θεσπισθεί για την επίσπευση της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης των φορολογικών εσόδων και δε χωρεί παρέκκλιση από την  προβλεπόμενη διαδικασία. Ο συνδυασμός της ανάρτησης στο TAXISnet και της ειδοποίησης του φορολογούμενου με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξασφαλίζει τόσο την επιβεβαίωση της ταυτότητας του παραλήπτη, όσο και την εξακρίβωση του ακριβούς χρόνου που εκείνος απέκτησε πρόσβαση στο περιεχόμενο της πράξης, ώστε να υπολογισθούν εν συνεχεία οι προθεσμίες για τις έννομες συνέπειες και για τις ενέργειες του φορολογούμενου. Ως εκ τούτου, επί της διαδικασίας ηλεκτρονικής κοινοποιήσεως χωρεί αυστηρά γραμματική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων και η φορολογική αρχή είναι υποχρεωμένη να τηρεί απαρεγκλίτως την προβλεπόμενη διαδικασία προκειμένου η ηλεκτρονική κοινοποίηση να θεωρείται έγκυρη (ΣτΕ 157/2023).

Διοικητικές πράξεις με τις οποίες αναγνωρίζεται η απαλλαγή ή μη υπηρεσιών από την επιβολή ΦΠΑ, δεν συνιστούν εκτελεστές πράξεις παραδεκτώς προσβληθείσες ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Πράξεις της φορολογικής αρχής που εκδίδονται χωρίς τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας, προβλεπόμενης από το νόμο, συνιστούν μη εκτελεστές, πληροφοριακού χαρακτήρα πράξεις οι οποίες δεν μπορούν να προσβληθούν ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. Η νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων έχει κατ’ επανάληψη διατυπώσει ότι τα Διοικητικά Δικαστήρια αποφαίνονται μόνο επί διαφορών που αναφύονται από εκτελεστές πράξεις προβλεπόμενες ειδικώς σε φορολογικό νόμο, οι οποίες καταλογίζουν φόρους, τέλη, δασμούς ή επιβάλλουν κυρώσεις, έχοντας έτσι ως αποτέλεσμα την επέλευση εννόμων συνεπειών για το φορολογούμενο. Εν προκειμένω, μη κερδοσκοπικό σωματείο αιτήθηκε στη φορολογική διοίκηση την αναγνώριση ότι οι υπηρεσίες που παρέχει απαλλάσσονται από την επιβολή ΦΠΑ. Το ΣτΕ έκρινε ότι μη παραδεκτά ασκείται η εν λόγω αίτηση, δεδομένου ότι η πράξη με την οποία αποφάνθηκε η Διοίκηση περί του μη απαλλασσόμενου χαρακτήρα των υπηρεσιών του σωματείου συνιστά μη εκτελεστή πληροφοριακού χαρακτήρα πράξη, αφού για την έκδοση αυτής δεν προβλέπεται από τον Κώδικα ΦΠΑ η τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας (ΣτΕ 2556/2021).

Γυναικείο Επιχειρείν 2023

Γυναικείο Επιχειρείν 2023

Read this article


Πρόσφατα διευκρινίστηκαν ξανά οι κύριες και βοηθητικές δραστηριότητες μιας ναυτιλιακής επιχείρησης τα έσοδα των οποίων υπάγονται σε φόρο χωρητικότητας και άρα απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος.

Περιλαμβάνουν τη μεταφορά επιβατών ή φορτίου με πλοίο, καθώς και την προς αυτό το σκοπό μερική ή ολική εκμίσθωση πλοίου πλήρως εξοπλισμένου, επανδρωμένου και εφοδιασμένου από τον πλοιοκτήτη, συμμετοχή εταιριών σε μια κοινοπραξία. Επιπροσθέτως, στον φόρο χωρητικότητας υπάγεται και η υπεραξία από την πώληση πλοίου, υπό τον όρο ότι αυτό είχε αποκτηθεί ενώ υπάγονταν στο φόρο χωρητικότητας και μετά την απόκτησή του το πλοίο χρησιμοποιήθηκε από την ναυτιλιακή εταιρία σε γνήσιες ναυτιλιακές δραστηριότητες. Παράλληλα, όσον αφορά τις βοηθητικές δραστηριότητες, τα έσοδα που είναι επιλέξιμα στον φόρο χωρητικότητας είναι μεταξύ άλλων οι συμφωνίες ναύλωσης χώρου σε άλλο πλοίο, η πώληση εισιτηρίων που εκδίδονται από άλλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι επενδύσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την διασφάλιση της ομαλής δραστηριότητας εκμετάλλευσης των πλοίων, η υπό προϋποθέσεις εκμίσθωση πλοίου ως γυμνού, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε άλλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις από πλοιάρχους, μηχανικούς, προσωπικό IT, προσωπικό συντήρησης και άλλες συναφείς με τις παραπάνω θέσεις και ειδικότητες (Α. 1019/2023).

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας