ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ

Φοροδοξίες, 18.09.2022

insight featured image
Contents

Γνωρίζετε ότι...

Έκπληξη προκάλεσε η κατάθεση διάταξης σε νομοσχέδιο, βάσει της οποίας επανέρχεται, νομοθετικά πλέον, η επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια παρά τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ.

Πιο συγκεκριμένα, με τις συγκεκριμένες διατάξεις επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί πλήρως το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών, επιλύοντας ερμηνευτικά ζητήματα που ανέκυψαν σε συνδυασμός με τις διατάξεις του ΦΠΑ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση καλούνται όλα τα πρόσωπα να αποδώσουν αναδρομικά από την 1η.1.2021 έως τις 31η.10.2022 τέλη χαρτοσήμου για τα έντοκα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις (ενέγγυες πιστώσεις, πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό, πιστωτικές κάρτες από εταιρίες μη τράπεζες), καθώς και για τους συμβατικούς τόκους αυτών. Αξίζει να σημειωθεί πως η παρούσα διάταξη, έρχεται να υποσκελίσει τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (2323/2020 και 2163/2020) οι οποίες έκριναν ότι καταργήθηκαν από 1.1.1987 οι διατάξεις που επιβάλλουν τέλος χαρτοσήμου στις συμβάσεις έντοκων χρηματικών δανείων. Δεδομένων των αποφάσεων του ΣτΕ και της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, εκτιμάται ότι η επίμαχη διάταξη μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά επενδυτικά πλάνα και επιχειρηματικές συναλλαγές για τα οποία δεν είχε υπολογισθεί χαρτόσημο, ενόψει της νομολογίας. Ως εκ τούτο ερωτηματικό τίθεται για την αναδρομική επιβολή από 1.1.2021, που δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου σε αρκετούς φορολογούμενους.

H απαρίθμηση στις διατάξεις του προϊσχύοντος φορολογικού νόμου 2238/1994 των φυσικών και νομικών προσώπων που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος είναι εξαντλητική και όχι ενδεικτική και δεν είναι δυνατή η διασταλτική εφαρμογή των διατάξεων αυτών και σε άλλα πρόσωπα.

Συνεπώς, νομικό μόρφωμα, όπως είναι η άτυπη εταιρία δεν μπορεί να είναι υποκείμενο φόρου εισοδήματος των φυσικών ή νομικών προσώπων. Δεν συνιστάται σιωπηρώς άτυπη εταιρία όταν δύο φυσικά πρόσωπα είχαν ασκήσει από κοινού δραστηριότητα, το κέρδος από την άσκηση της οποίας μπορούσε υπό προϋποθέσεις να αποτελεί κέρδος υποκείμενο σε φόρο εισοδήματος. Για το λόγο αυτό, η σχετική αξίωση του Δημοσίου δεν υπόκειται σε δεκαπενταετή παραγραφή με την αιτιολογία ότι η εταιρία αυτή δεν είχε υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος. Εφόσον ο προϊσχύσας νόμος δεν περιλαμβάνει την άτυπη αστική εταιρία μεταξύ των υποκειμένων του φόρου εισοδήματος και εφόσον αυτή δεν διαθέτει, λόγω του άτυπου χαρακτήρα της, νομική προσωπικότητα, το φερόμενο κέρδος από επιχειρηματικές δραστηριότητες αποτελεί εισόδημα των φυσικών προσώπων που τις διενήργησαν, το δε δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλει φόρο επ’ αυτού του εισοδήματος υπόκειται στη πενταετή παραγραφή. Αντίθετα, με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο 4172/2013 οι άτυπες εταιρίες είναι υποκείμενα του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.


Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη (Ν.4887/2022)

Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη (Ν.4887/2022)

Read this articleΚυρώσεις για τις επιχειρήσεις που δεν προβαίνουν σε ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων λιανικών πωλήσεων στην πλατφόρμα MyData μετά την 01/10 προβλέφθηκαν με νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή πρόσφατα.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, ήτοι συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Α.Α.Δ.Ε., προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εφόσον η μη διαβίβαση αφορά περισσότερα των δέκα στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) ή η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ, τότε θα επέρχεται αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 48 ώρες. Εφόσον διαπιστωθεί επανάληψη της παράβασης κατά το ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, με την μη διαβίβαση τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής πώλησης ανεξαρτήτως αξίας, προβλέπεται αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 96 ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των ίδιων παραβάσεων εντός δύο φορολογικών ετών σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος θα αναστέλλεται αμελλητί για 10 ημέρες. Εκτός των παραπάνω κυρώσεων, προβλέπονται χρηματικά πρόστιμα, τα οποία ανά περίπτωση ανέρχονται είτε στο 50% του Φ.Π.Α. (σε πράξεις που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.) επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, είτε σε ποσά ύψους 500 και 1.000 ευρώ για φορολογούμενους που τηρούν απλογραφικό και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, αντίστοιχα.

Grant Thornton | Insights

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας

Σχετικά άρθρα

Δείτε περισσότερα