article banner

Τράπεζες

Η αφοσιωμένη ομάδα στην παροχή χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών και τις εταιρείες κινητών αξιών έχει κατανείμει την εμπειρία της και τους πόρους της με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών μας.

Οι υπηρεσίες μας στις Τράπεζες και στις εταιρείες κινητών αξιών αφορούν τους παρακάτω πυλώνες.  

Audit services

Ως ελεγκτές πιστεύουμε στην προστιθέμενη αξία των ελεγκτικών μας υπηρεσιών υιοθετώντας μία επιχειρησιακή προσέγγιση σε κάθε ελεγκτικό έργο. 

Insights

The Financial Services Insider | Issue 6

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοούμε ότι αναζητάτε κάτι περισσότερο από μία έκθεση ελέγχου και προσφέρουμε μία κατάλληλα προσαρμοσμένη ελεγκτική προσέγγιση που αναγνωρίζει τα στρατηγικά σας πλάνα, παρέχει μια στρατηγική σαφώς προσδιορισμένης, σε συνεργασία μαζί σας και ένα πλάνο ελέγχου, επικεντρωμένο στους κινδύνους της επιχείρησης σας και ευθυγραμμισμένο  με την γενικότερη ελεγκτική εμπειρία μας στον κλάδο. Αναλυτικά, προσφέρουμε:

 • Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων (ετήσιες/ ενδιάμεσες, ενοποιημένες/ ατομικές)
 • Λοιπές ελεγκτικές εργασίες (όπως επισκόπηση Οικονομικών Καταστάσεων, επισκόπηση αναμενόμενων Οικονομικών Καταστάσεων, έκδοση Comfort Letters κλπ.)
 • Ειδικό έλεγχο βάση προσυμφωνημένες διαδικασίες
 • Αξιολογήσεις ποιότητας στοιχείων ενεργητικού όπως πχ χαρτοφυλακίων πιστοδοτήσεων ή επενδύσεων
 • Επισκόπηση αποτιμήσεων σύμφωνα με τις αρχές των ΔΠΧΑ
 • Αξιολόγηση κεφαλαιακής επάρκειας

Risk management services

Η ομάδα των εξειδικευμένων στελεχών μας στη Διαχείριση Κινδύνων συνδυάζει δεξιότητες που καλύπτουν τους συνεχώς αυξανόμενους κινδύνους, προκλήσεις και ευκαιρίες των Χρηματοοικονομικών Οργανισμών σε σχέση με το μεταβαλλόμενο κανονιστικό πλαίσιο, την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των επιμέρους κινδύνων και τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας μέσα από την παροχή των παρακάτων υπηρεσιών:

 • Data governance, data science, analytics & insights
 • IRB, IFRS9 Risk modeling and frameworks
 • Ανάπτυξη νέων πιστοδοτικών προϊόντων, credit underwriting και dynamic risk management
 • Asset Quality Reviews, Stress Tests καθώς και λοιπές εργασίες επισκόπησης συμμόρφωσης με κανονισμούς σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων
 • ESG regulations
 • Risk / internal controls digital transformation
 • Risk governance and culture
 • Λοιπές εργασίες στοχευμένες στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων του οργανισμού

Regulatory and compliance services

Οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα λειτουργούν σε ένα διαρκώς ρυθμιζόμενο περιβάλλον με αυξημένη πολυπλοκότητα. Καθημερινά ανακύπτουν νέοι κανόνες και αναθεωρούνται τα κανονιστικά πλαίσια. Καθώς η εποπτεία έχει σημαντικά αυξηθεί κατά την τελευταία διετία και οι επισκοπήσεις και επιτόπιες επιθεωρήσεις από τους επόπτες διενεργούνται πλέον σε τακτικότερη βάση από ότι γινόταν στο παρελθόν, τα στελέχη των Financial Services είναι ικανά να σας υποστηρίξουν ποικιλοτρόπως ώστε να διασφαλίσετε την συμμόρφωσή σας με τις νέες αλλαγές που προκύπτουν στο κανονιστικό πλαίσιο αλλά και να διατηρήσετε γενικότερα την κανονιστική σας συμμόρφωση:

 • Υπηρεσίες επιτρόπου εποπτείας
 • Αξιολόγηση συμμόρφωσης με συγκεκριμένα κανονιστικά πλαίσια όπως  Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Διαδικασίες Ξεπλύματος Χρήματος (Anti-Money Laundering AML), Εποπτικές αναφορές, Mifid
 • Ανάλυση αποκλίσεων σχετικά με τρέχοντα ή αναμενόμενα κανονιστικά πλαίσια όπως αυτό Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)/ European Market Infrastructure Regulation (EMIR)/ Basel III
 • Αξιολόγηση Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Ειδικός έλεγχος βάση προσυμφωνημένων διαδικασιών επί τον προσδιορισμού της εισφοράς προς το ΤΕΚΕ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες συμμόρφωσης στα πλαίσια σχεδιασμού εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας, πολιτικών  και εγχειριδίων εσωτερικών διαδικασιών

Advisory services

H εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Grant Thornton χρησιμοποιεί την βαθιά γνώση του τομέα για την παροχή ισχυρών και ανεξάρτητων επαγγελματικών συμβουλών επί των πλέον σημαντικών επίκαιρων θεμάτων. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες τις Grant Thornton περιλαμβάνουν ενδεικτικά, τα εξής:

Tax & Outsourcing services

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα φορολογικά ζητήματα εξετάζονται ολοένα και πιο λεπτομερώς και συνεχώς νέοι κανονισμοί προκύπτουν. Επιπλέον, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να αναθέσουν μέρος των δραστηριοτήτων τους σε τρίτα μέρη με σκοπό να μειώσουν το κόστος τους και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους.

Οι φορολογικές υπηρεσίες και υπηρεσίες outsourcing σχετίζονται τόσο με την παροχή φορολογικών συμβουλών όσο και με το πλήρες outsourcing εργασιών οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες
 • Outsourcing υπηρεσιών λογιστηρίου