Το «The Financial Services Insider» είναι ένα εξαμηνιαίο Newsletter της Grant Thornton σχεδιασμένο ώστε να σας βοηθήσει να κατανοήσετε το συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Το Newsletter αυτό έχει ως στόχο να καλύψει τις βασικές ρυθμιστικές αλλαγές στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών που δημοσιεύθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας το προηγούμενο εξάμηνο, ώστε να σας βοηθήσει να μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις πιο σημαντικές ρυθμιστικές αλλαγές.

Τα πιο σημαντικά highlights

Κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2023 και του 1ου τριμήνου του 2024 υπήρξαν αρκετές εξελίξεις όσον αφορά τις ρυθμιστικές και εποπτικές αλλαγές στις Χρηματοοικονομικές Αγορές, με βασικό ενδιαφέρον:

  • Την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Αnti-Μoney Laundering)
  • Την Κεφαλαιαγορά (Capital Markets)
  • Την Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG)
  • Το FinTech
  • Την Ασφαλιστική Αγορά (Insurance)
  • Την Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: RiskandRegulatory@gr.gt.com