Το IFRS Newsletter της Grant Thornton αποτελεί μία ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα IFRS. Η έκδοση εστιάζει σε επιμέρους θέματα, παρέχει σχολιασμούς και απόψεις επί αυτών, ενώ περιλαμβάνει και μία σύνοψη των σημαντικότερων βελτιώσεων των Προτύπων.

Η δεύτερη έκδοση του 2019, ξεκινά με τα βασικά σημεία του Exposure Draft «Αναμόρφωση του Δείκτη Επιτοκίων» που εκδόθηκε από το IASB. Εν συνεχεία, εξετάζει τη δήλωση του IASB αναφορικά με την επάρκεια του χρόνου που θα πρέπει να έχουν οι οικονομικές οντότητες προκειμένου να καθορίσουν εάν θα πρέπει να αλλάξουν μία λογιστική πολιτική ως αποτέλεσμα μίας απόφασης της IFRIC, καθώς και για την εφαρμογή μίας τέτοιας αλλαγής. 

Ακολούθως στην έκδοση, παρατίθενται οι αποφάσεις της Επιτροπής που εκδόθηκαν τον Μάρτιο, καθώς και τα θέματα που βρίσκονται προς σχολιασμό, ενώ στη συνέχεια περιλαμβάνονται οι πρόσφατες IFRS εκδόσεις της Grant Thornton και μία γενική ανασκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Στο τέλος του Newsletter παρατίθενται οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος των προσφάτως εκδοθέντων Προτύπων, καθώς και εκδόσεις του IASB που βρίσκονται στο στάδιο του σχολιασμού.

Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με τα στελέχη της Grant Thornton.

Διαβάστε εδώ την πλήρη έκδοση IFRS News Quarter 2 2019