Το «The Financial Services Insider» είναι ένα τριμηνιαίο Newsletter της Grant Thornton σχεδιασμένο ώστε να σας βοηθήσει να κατανοήσετε το συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Το Newsletter αυτό έχει ως στόχο να καλύψει τις βασικές ρυθμιστικές αλλαγές στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών που δημοσιεύθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας το προηγούμενο τρίμηνο, ώστε να σας βοηθήσει να μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις πιο σημαντικές ρυθμιστικές αλλαγές.

Τα highlights του Ιουλίου 2023

Κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου του 2023 υπήρξαν αρκετές εξελίξεις όσον αφορά τις ρυθμιστικές και εποπτικές αλλαγές στις Χρηματοοικονομικές Αγορές, με βασικό ενδιαφέρον:

  • την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Αnti-Μoney Laundering),
  • την Κεφαλαιαγορά (Capital Markets),
  • την Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG),
  • το FinTech,
  • την Ασφαλιστική Αγορά (Insurance)
  • την Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: RiskandRegulatory@gr.gt.com

 

Κατεβάστε το αναλυτικό τεύχος [ 2390 kb ]